2.5. Ects per vakgebied
Op grond van de hiervoor geschetste kaders, uitgangspunten en overwegingen is een toedeling van ects per vakgebied (zie tabel 3) gemaakt. Hierbij is uitgegaan van een minimaal aantal ects per categorie, met als doel het vereiste basisniveau voor het desbetreffende vakgebied te markeren. De kernvakgebieden dienen in ieder geval substantieel in de initiële opleidingen aan bod te komen. Het te bereiken eindniveau in deze vakken overstijgt daarbij het niveau van een bacheloropleiding. Tabel 3: Overzicht minimaal aantal studiepunten per vakgebied van een accountantsopleiding
In het curriculum op te nemen vakgebieden Minimaal aantal ects Minimaal totaal per categorie
Kernvakgebieden   90
Auditing & Assurance Externe Verslaggeving Bestuurlijke Informatieverzorging 30 30 30  
Aan de kernvakgebieden gerelateerde bedrijfseconomische/accountancy vakgebieden   65
Boekhouden 1 Management Accounting Financieel Management/Financiering Management en Organisatie Corporate Governance 16–18 16–18 16–18 8–10 3–5  
Overige ondersteunende vakgebieden   45
Recht Belastingrecht Algemene Economie Levensverzekeringswiskunde en Statistiek 10–14 12–16 4–8 6–10  
Totaal 200 200
Vrije ruimte o de thesis of scriptie in het wo dan wel de stage en de afstudeeropdracht in het hbo; o wetenschappelijke component van de vakken, met name in het wo (incl. methodologie en verdieping kwantitatieve methoden en technieken); o verdieping op het terrein van de kernvakken; o verdieping vanuit het beroepsprofiel; o eigen profilering van de onderwijsinstelling. pm  

1 Boekhouden omvat tevens de comptabele aspecten van Management Accounting, Financiering en Financial Accounting en daarnaast ICT-aspecten.
De per categorie en vakgebied toegekende ects geven als geheel een representatief beeld van de relatieve zwaarte en de betekenis van de kernvakgebieden in een accountantsopleiding en zijn daarmee een richtsnoer voor de mate van aandacht die voor het realiseren van de eindtermen ten minste moet worden gegeven aan het desbetreffende vakgebied.
Het totale aantal ects van elke categorie vormt een harde ondergrens; een (volledig) curriculum van een accountantsopleiding dient per categorie minimaal de hiervoor vastgestelde aantallen ects te omvatten. Binnen de drie categorieën gelden de aan de kernvakgebieden toegedeelde studiepunten ook als harde ondergrens. Voor de vakgebieden van de overige twee categorieën wordt per vakgebied als ondergrens een marge gehanteerd van twee ects bij de bedrijfseconomische/accountancyvakken en vier ects bij de overige ondersteunende vakken. Binnen deze categorieën kan per vak het minimum aantal ects in een curriculum dus enigszins verschillen. Het totale aantal ects van de vakgebieden in desbetreffende categorie moet echter wel ten minste het voor die categorie bepaalde minimum omvatten. Dit onderscheid is wenselijk om de verschillende opleidingen de mogelijkheid te bieden om de accenten zwaarder op het ene dan wel het andere vakgebied te leggen, waarbij overigens altijd aan de eindtermen voldaan zal moeten worden.
Voor de drie kernvakgebieden geldt 30 ects per vakgebied voor het minimaal te bereiken niveau. Voor de categorieën ‘aan de kernvakgebieden gerelateerde bedrijfseconomische/ accountancy vakgebieden’ en ‘overige ondersteunende vakgebieden’ geldt 65 respectievelijk 45 ects per categorie. Zo komt het totaal van de in het curriculum van een accountantsopleiding op te nemen vakgebieden uit op minimaal 200 ects. Deze ects zijn ingebed in een accountantsopleiding die kan bestaan uit een bachelor-, een postbachelor-, een master- en een postmasterfase.
De resterende ‘vrije ruimte’ kan binnen wo- of hbo-kader worden toegedeeld aan de te onderscheiden fasen van een accountantsopleiding.
Inhoudsopgave
Eindtermen theoretische Accountantsopleiding 2008
1. Inleiding
1.1. Positionering eindtermen accountantsopleiding
1.2. Verantwoording totstandkoming eindtermen
1.3. Voorwaarden voor een kwalitatief goede accountantsopleiding
1.4. Definitie en reikwijdte van eindtermen
1.5. Functies van de eindtermen
1.6. Eindtermen en curriculumconstructie
1.7. Geldigheid van eindtermen
1.8. Toezicht op de eindtermen
1.9. Samenloop eindtermen theoretische en praktijkopleiding
2. Studiebelasting en vakgebieden
2.1. Uitgangspunten en opzet eindtermen
2.2. Basisstudiebelasting en ects
2.3. Vakgebieden EU-Richtlijn
2.4. Hbo- en wo-kaders
2.5. Ects per vakgebied
2.6. Opleidingsniveau
3. Beschrijving eindtermen
3.1. Inleiding
3.2. Gebruik van eindtermen door de onderwijsinstellingen
3.3. Deskundigheidsniveaus
3.4. Overkoepelende eindtermen
3.4.1. Beroepsethiek
3.4.2. Audit en Assurance
3.4.3. Externe verslaggeving
3.4.4. Bestuurlijke informatieverzorging
3.4.5. Aan de kernvakgebieden gerelateerde bedrijfseconomische/accountancy vakgebieden
3.4.5.1. Boekhouden
3.4.5.2. Management Accounting
3.4.5.3. Financieel Management/Financiering
3.4.5.4. Management & Organisatie
3.4.5.5. Corporate Governance
3.4.6. Overige ondersteunende vakgebieden
3.4.6.1. Recht
3.4.6.2. Belastingrecht
3.4.6.3. Algemene Economie
3.4.6.4. Levensverzekeringswiskunde en Statistiek
4. Mkb component in de AA-opleiding
4.1. Fiscale advisering voor het MKB
4.2. Strategisch Management voor het MKB
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht