3.4.2. Audit en Assurance
Inleiding
Dit onderdeel bevat de eindtermen voor het vakgebied Audit & Assurance als onderdeel van de theoretische opleiding tot accountant.Eindtermen
Van kandidaten wordt verwacht dat zij na afronding van het vakgebied Audit & Assurance in staat zijn – op grond van de theoretische fundamenten van het vakgebied van de auditing – de hoofdlijn van een doeltreffende en efficiënte aanpak van een specifiek controlevraagstuk te ontwerpen en deze op overtuigende wijze te presenteren. Communicatieve vaardigheid, zowel mondeling als schriftelijk, is daarbij een belangrijk onderdeel.
Kandidaten moeten bij de toetsing er blijk van geven dat zij beschikken over kennis en inzicht zoals mag worden verwacht van een aanstaande accountant in het kader van de Audit & Assurance van jaarrekeningen en van andere financiële verantwoordingen, te weten:
o kennis hebben van de grondslagen van de beroepsuitoefening onder meer bestaande uit economische motieven, relevante wet- en regelgeving en institutionele kaders, alsmede diepgaand inzicht hebben in de ethische aspecten van de beroepsuitoefening.
o kennis hebben van de functie van het accountantsberoep in ‘corporate governance’ en de verslaggevingsketen in het bijzonder.
o ethische aspecten in een specifieke opdracht kunnen onderkennen en (ethische) dilemma’s gemotiveerd weten op te lossen.
o gemotiveerd de aanvaardbaarheid, rationaliteit en uitvoerbaarheid van een specifieke opdracht kunnen uiteen zetten met een oriëntatie op de doelstelling van de opdracht.
o een grondige en onderbouwde analyse kunnen geven van de controlerisico's in een specifieke situatie.
o In die risicoanalyse dient ook aandacht te worden geschonken aan de risico's op het terrein van de interne beheersing (inclusief administratieve organisatie en interne controle) en op het terrein van de externe verslaggeving voor zover van belang voor de financial audit. De bedoelde situaties kunnen zowel opdrachten tot controle van de jaarrekening als bijzondere opdrachten betreffen.
o gemotiveerd een oplossingsrichting kunnen aangeven voor specifieke vraagstukken, in het bijzonder de identificatie van de controle-informatie die nodig is als deugdelijke grondslag voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht.
o op basis van de beschikbare controle-informatie een oordeel kunnen vormen en beargumenteren ten aanzien van een specifiek controlevraagstuk met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving, evenals de formulering van het oordeel kunnen geven.
o in staat zijn de hoofdlijnen van een accountantsverslag en overige rapportage ten behoeve van de directie en organen belast met governance te beschrijven.
o in staat zijn zich een objectief oordeel te vormen over de getrouwheid van een verantwoording op basis van de beschikbare controle-informatie evenals de formulering van dit oordeel.
Mede op grond van het voorgaande volgt hieronder een nadere uitwerking van de eindtermen.
Inhoudsopgave
Eindtermen theoretische Accountantsopleiding 2008
1. Inleiding
1.1. Positionering eindtermen accountantsopleiding
1.2. Verantwoording totstandkoming eindtermen
1.3. Voorwaarden voor een kwalitatief goede accountantsopleiding
1.4. Definitie en reikwijdte van eindtermen
1.5. Functies van de eindtermen
1.6. Eindtermen en curriculumconstructie
1.7. Geldigheid van eindtermen
1.8. Toezicht op de eindtermen
1.9. Samenloop eindtermen theoretische en praktijkopleiding
2. Studiebelasting en vakgebieden
2.1. Uitgangspunten en opzet eindtermen
2.2. Basisstudiebelasting en ects
2.3. Vakgebieden EU-Richtlijn
2.4. Hbo- en wo-kaders
2.5. Ects per vakgebied
2.6. Opleidingsniveau
3. Beschrijving eindtermen
3.1. Inleiding
3.2. Gebruik van eindtermen door de onderwijsinstellingen
3.3. Deskundigheidsniveaus
3.4. Overkoepelende eindtermen
3.4.1. Beroepsethiek
3.4.2. Audit en Assurance
3.4.3. Externe verslaggeving
3.4.4. Bestuurlijke informatieverzorging
3.4.5. Aan de kernvakgebieden gerelateerde bedrijfseconomische/accountancy vakgebieden
3.4.5.1. Boekhouden
3.4.5.2. Management Accounting
3.4.5.3. Financieel Management/Financiering
3.4.5.4. Management & Organisatie
3.4.5.5. Corporate Governance
3.4.6. Overige ondersteunende vakgebieden
3.4.6.1. Recht
3.4.6.2. Belastingrecht
3.4.6.3. Algemene Economie
3.4.6.4. Levensverzekeringswiskunde en Statistiek
4. Mkb component in de AA-opleiding
4.1. Fiscale advisering voor het MKB
4.2. Strategisch Management voor het MKB
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht