3.4.5.3. Financieel Management/Financiering
Binnen het vakgebied Financieel Management/Financiering kunnen de volgende onderdelen worden onderscheiden: Financiële Rekenkunde, Ondernemingsfinanciering, Vermogensmarkten, Financieel Management en Financiering.Doelstelling Financiële Rekenkunde
De kandidaat kan rekentechnieken die op verschillende momenten, bij verschillende vakgebieden, in het curriculum benodigd zijn toepassen. De kandidaat kan problemen herkennen en heeft kennis van de technieken die benodigd zijn om de rekenkundige aspecten van het probleem op te lossen. De kandidaat kan de techniek van het waarderen van kasstromen die op ongelijke momenten in de toekomst vrijvallen toepassen.
1. Eindtermen Financiële Rekenkunde
Nr Onderwerp niveau
1 Rijen: principe en praktische toepassingen van de rekenkundige, meetkundige en gemengd meetrekenkundige rij. 1
2 Tijdvoorkeur: verschil in waardering tussen tegenwoordige en toekomstige euro’s. 2
3 Interest: ? compensatie voor de tijdvoorkeur; ? onderscheid interest en disconto; ? onderscheid enkelvoudige en samengestelde interest; ? berekeningen met enkelvoudige (zeer beperkt) en samengestelde (uitgebreid) interest met één of meerdere kapitalen; ? equivalente interestpercentages bij verschillende perioden waarover de interest wordt genoteerd; ? berekeningen met renten, zowel gelijkblijvende als veranderlijke renten; ? berekeningen met renten waarbij de periode waarover de interest wordt genoteerd afwijkt van de periode tussen de termijnen; ? berekeningen met annuïteiten. 2
4 Internationale symbolen, de verbanden tussen de symbolen en de berekeningen zonder gebruik te maken van de interesttafels. 1
5 Toepassing principes van financiële rekenkunde (met behulp van bijv. spreadsheets) in het kader van beslissingscalculaties (bijvoorbeeld investeringsanalyse, make-or buy, vervanging) en waarderingen (leasecontracten en leningen). 2
2. Eindtermen Ondernemingsfinanciering
Nr Onderwerp niveau
A Ondernemingsfinanciering  
1 Kenmerken Eigen- en Vreemd Vermogen (bankkrediet /obligatielening) als basisfinanciering voor een onderneming. 2
2 Alternatieve financieringsvormen (securitisatie, activa based VV, cash flow based VV, hybride vermogensvormen). 2
3 Theorieën/visies m.b.t. kapitaalstructuur (optimale vermogensstructuur). 2
4 Relatie tussen financieringsstructuur en levensfase, sector, omvang en eigendomsverhouding (beursgenoteerd bedrijf versus MKB onderneming). 2
5 Dividendbeslissing (dividend uitkering versus herinvestering). 2
B Pricing van financieringsinstrumenten  
5 Risico en rendement (de principes). 2
6 Kosten eigen vermogen (bepaling kosten eigen vermogen, CAPM, beta (un)levered, build-up methode). 3
7 Kosten vreemd vermogen (vertaalslag van kredietrisico, kredietratings, naar kredietrisico opslag). 3
8 Bepaling van de vermogenskostenvoet (WACC): – opstellen van een marktwaardebalans voor een onderneming; – keuze weging van de WACC op basis van marktwaarde of boekwaarde. 3
9 Waarderen van (financiële) opties in vermogenstitels (call en put opties, Black Scholes). 1
3. Eindtermen Vermogensmarkten
Nr Onderwerp niveau
C Markt voor ondernemingsfinanciering  
1 Kengetallenanalyse voor een onderneming (perspectief op onderneming van buitenaf). 2
2 Bank financiering: Basel II en III, zekerheden, kredietratings, (MKB) financieringsaanvraag. 2
3 Publieke en private markt VV financiering. 2
4 Publieke en private markt EV financiering (venture capital, private equity, hedgefund, beurs, verhandeling minderheidspakketten, claimemissie etc.). 2
D Koppeling incentives aan de markt  
5 Efficiënte Markt Hypothese en invloed van psychologie aan prijsvorming en de beperkingen daarvan. 1
6 Economische werking van aandelenparticipatie, optiebeloning (voor bestuur/ management/werknemers). 1
4. Eindtermen Financieel Management
Nr Onderwerp niveau
E Werkkapitaal / liquiditeiten management  
1 Financiële analyse werkkapitaal / liquiditeit (kengetallen, Cash conversion cycle). 3
2 Voorraadbeheer (basistechnieken van voorraadbeheer, JIT). 1
3 Debiteuren en Crediteuren management. 2
4 Cash management. 2
F Korte termijn financiering  
5 Korte termijn financieringsinstrumenten (kredietlijnen, financiering uit werkkapitaal etc.). 2
G Risico Management  
6 Analyse en beleid t.a.v. financiele risico's (treasury statuut). 1
7 Financiële risico's: verzekeringsrisico's, treasury risico's en financieringsrisico's. Mogelijkheden voor kwantificering en bepaling van de risicoposities vaneen onderneming voor elk van deze risico's. 2
8 (Statistische) kwantificering van risico's: standaard deviatie, VAR, duration (aansluiting op eindtermen Statistiek). 2
9 Derivaten voor afdekking van treasury risico’s: rente, valuta, en commodities): termijncontracten, FRAs, SWAP, valuta- en renteopties. 2
10 Pricing van termijncontracten, FRAs en SWAP’s. 2
H Investeringsbeslissingen  
11 Instrumenten ter beoordeling van investeringsvoorstellen. 2
12 Reële opties. 1
I Waardering van ondernemingen en financiële activa  
13 Ondernemingswaardering (DCF, APV, rentabiliteitsmethode, ratio's, directe en indirecte methode). 3
14 Impact liquiditeit(srisico) en control op transactiewaarde. 1
15 Fair value berekeningen (componenten EV, VV en activa op de balans). 2
Inhoudsopgave
Eindtermen theoretische Accountantsopleiding 2008
1. Inleiding
1.1. Positionering eindtermen accountantsopleiding
1.2. Verantwoording totstandkoming eindtermen
1.3. Voorwaarden voor een kwalitatief goede accountantsopleiding
1.4. Definitie en reikwijdte van eindtermen
1.5. Functies van de eindtermen
1.6. Eindtermen en curriculumconstructie
1.7. Geldigheid van eindtermen
1.8. Toezicht op de eindtermen
1.9. Samenloop eindtermen theoretische en praktijkopleiding
2. Studiebelasting en vakgebieden
2.1. Uitgangspunten en opzet eindtermen
2.2. Basisstudiebelasting en ects
2.3. Vakgebieden EU-Richtlijn
2.4. Hbo- en wo-kaders
2.5. Ects per vakgebied
2.6. Opleidingsniveau
3. Beschrijving eindtermen
3.1. Inleiding
3.2. Gebruik van eindtermen door de onderwijsinstellingen
3.3. Deskundigheidsniveaus
3.4. Overkoepelende eindtermen
3.4.1. Beroepsethiek
3.4.2. Audit en Assurance
3.4.3. Externe verslaggeving
3.4.4. Bestuurlijke informatieverzorging
3.4.5. Aan de kernvakgebieden gerelateerde bedrijfseconomische/accountancy vakgebieden
3.4.5.1. Boekhouden
3.4.5.2. Management Accounting
3.4.5.3. Financieel Management/Financiering
3.4.5.4. Management & Organisatie
3.4.5.5. Corporate Governance
3.4.6. Overige ondersteunende vakgebieden
3.4.6.1. Recht
3.4.6.2. Belastingrecht
3.4.6.3. Algemene Economie
3.4.6.4. Levensverzekeringswiskunde en Statistiek
4. Mkb component in de AA-opleiding
4.1. Fiscale advisering voor het MKB
4.2. Strategisch Management voor het MKB
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht