Artikel 1. Begrippen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a) het C2000-netwerk: het communicatienetwerk ten behoeve van de Openbare Orde en Veiligheid(OOV) diensten binnen Nederland, zoals bedoeld in artikelĀ 1 van de Regeling C2000 en GMS;
b) de eigenaar van het C2000-netwerk: de staat der Nederlanden, de minister van Veiligheid en Justitie. De eigenaar van het C2000-netwerk vertegenwoordigt mede namens de Minister Defensie en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de staat der Nederlanden;
c) strategisch beheerder: de minister van Veiligheid en Justitie
d) tactisch en operationeel beheerder: de beheerorganisatie van C2000, Voorziening tot samenwerking Politie Nederland/Unit Meldkamer Systemen;
e) gebruikers: een organisatie die voor OOV-taken gebruik maakt van het C2000- communicatienetwerk. Dit kan een aangewezen gebruiker, een gelieerde of een bijzondere gebruiker zijn;
f) aangewezen gebruiker: een organisatie die op het terrein van openbare orde, veiligheid en hulpverlening een wettelijk opgedragen taak heeft en ten behoeve van haar operationele processen gebruik maakt van C2000;
g) gelieerde: een organisatie die de aangewezen gebruiker ondersteunt bij de uitvoering van zijn taken op het terrein van openbare orde, veiligheid en hulpverlening en die daarbij met behulp van mobiele communicatie door de aangewezen gebruiker wordt aangestuurd.
h) adviesorgaan C2000: :et overleg van gebruikers dat de strategisch beheerder adviseert over C2000. De adviestaak met betrekking tot C2000 wordt ingevuld door de Bestuurscommissie Informatievoorziening van het Veiligheidsberaad. Ten aanzien van C2000 wordt dit gedaan in afstemming met het korpsbeheerdersberaad;
i) een bijzondere gebruiker: een organisatie die naar het oordeel van de Minister van Veiligheid en Justitie uit het oogpunt van openbare orde, veiligheid en hulpverlening onder reguliere omstandigheden en bij crisis en rampen in contact moeten kunnen treden met een of meer aangewezen gebruikers en daartoe gebruik maakt van C2000.
j) C2000-randapparatuur: een apparaat dat via de air-interface met het C2000-netwerk is verbonden. Dit zijn T2000 handsets, P2000 handsets of mobiele data terminals;
k) beschikbaarheid: de mate waarin (gegevens in) een informatiesysteem beschikbaar is voor een eindgebruiker;
l) beveiligingsincident: een gebeurtenis die opgetreden is, of die kan optreden en die negatieve effecten heeft op de informatiebeveiliging van het C2000-communicatienetwerk of in de controleerbaarheid van deze eigenschappen;
m) integriteit: de mate waarin (gegevens in) een informatiesysteem foutenvrij is;
n) vertrouwelijkheid: de mate waarin de gegevens ineen informatiesysteem slechts toegankelijk is voor geautoriseerde personen;
o) (C2000-) Infrastructuur: alle middelen die binnen het verantwoordelijkheidsgebied van de eigenaar van het C2000-communicatienetwerk vallen en fysiek zijn verbonden met het C2000- communicatienetwerk. Hieronder vallen schakelpunten, paging routers, netwerkinfrastructuur, opstelpunten, vitale SCL's, C2000-meldkamerapparatuur, netwerkmanagement systeem en diverse gateways.
Inhoudsopgave
Artikel 1. Begrippen
Artikel 2. Doelstelling en reikwijdte
Artikel 3. Implementatie en beveiligingsincidenten
Artikel 4. Gebruik en beheer door aangewezen gebruikers
Artikel 5. Verantwoordelijkheid aangewezen gebruiker voor gelieerde en leverancier
Artikel 6. Gebruik en beheer bijzondere gebruikers
Artikel 7. Gebruik en beheer randapparatuur door tactisch en operationeel beheerder
Artikel 8. Gebruik en beheer C2000 meldkamer -en beheersystemen door tactisch en operationeel beheerder
Artikel 9. Operationeel beveiligingsbeheer
Artikel 10. Strategisch beveiligingsbeheer
Artikel 11. Toezicht en controle
Artikel 12. Controle en audits
Artikel 13. Herziening
Artikel 14. Naleving
Artikel 15. Inwerkingtreding
Artikel 16
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht