Let op. Deze wet is vervallen op 11 juni 2013. U leest nu de tekst die gold op 10 juni 2013.

Artikel 2.3 Beleidsregels openbaarmaking OPTA

Uitgebreide informatie
2.3. Openbaarmaking
Voor deze circulaire divisie is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15785, datum inwerkingtreding 11-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
10. Artikel 3, eerste lid, Wob luidt:
‘Een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf.’
11. Artikel 3, vijfde lid, Wob luidt:
‘Een verzoek om informatie ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11 van de Wob.’
12. Artikel 8, eerste lid, Wob luidt:
‘Het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat, verschaft uit eigen beweging informatie over het beleid, de voorbereiding en de uitvoering daaronder begrepen, zodra dat in het belang is van een goede en democratische bestuursvoering.’
13. Artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, Wob luidt:
‘Geen informatie wordt verstrekt voor zover dit bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld.’
14. Ingevolge artikel 10, tweede lid, Wob, voor zover hier van belang, blijft het niet verstrekken van informatie ingevolge deze wet achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:
d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden.
15. Artikel 18.7, vijfde lid, Tw luidt:
‘Met het oog op het bevorderen van een open en concurrerende markt in de elektronische communicatiesector maakt het college informatie met betrekking tot aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken, bijbehorende faciliteiten of openbare elektronische communicatiediensten op een door het college te bepalen wijze bekend voor zover die informatie verband houdt met bij of krachtens hoofdstukken 4 tot en met 9 en 11 van deze wet opgelegde verplichtingen. Van gegevens als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel c, van de Wet openbaarheid van bestuur wordt geen mededeling gedaan.’
Voor deze tekst is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15785, datum inwerkingtreding 11-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Wettelijk kader
2.1. Algemeen
2.2. Bekendmaking, mededeling en kennisgeving
2.3. Openbaarmaking
3. Uitgangspunten van het publicatiebeleid van het college
3.1. Transparantie
3.2. Gelijkheidsbeginsel
3.3. Preventieve werking
4. Openbaarmaken van persoonsgegevens en bedrijfsgegevens
4.1. Algemeen
4.2. Belanghebbenden
5. Kennisgevingen en mededelingen van besluiten
6. Beleidsstukken en overige informatie
6.1. Overige documenten
6.2. Geen openbaarmaking
7. Communicatiekanalen
8. Algemene slotbepalingen
8.1. Aanpassing en herziening
8.2. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht