Let op. Deze wet is vervallen op 11 juni 2013. U leest nu de tekst die gold op 10 juni 2013.

Artikel 2.3 14 Beleidsregels openbaarmaking OPTA

Uitgebreide informatie
2.3. Openbaarmaking
Voor deze circulaire divisie is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15785, datum inwerkingtreding 11-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
14. Ingevolge artikel 10, tweede lid, Wob, voor zover hier van belang, blijft het niet verstrekken van informatie ingevolge deze wet achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:
d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden.
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Wettelijk kader
2.1. Algemeen
2.2. Bekendmaking, mededeling en kennisgeving
2.3. Openbaarmaking
3. Uitgangspunten van het publicatiebeleid van het college
3.1. Transparantie
3.2. Gelijkheidsbeginsel
3.3. Preventieve werking
4. Openbaarmaken van persoonsgegevens en bedrijfsgegevens
4.1. Algemeen
4.2. Belanghebbenden
5. Kennisgevingen en mededelingen van besluiten
6. Beleidsstukken en overige informatie
6.1. Overige documenten
6.2. Geen openbaarmaking
7. Communicatiekanalen
8. Algemene slotbepalingen
8.1. Aanpassing en herziening
8.2. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht