Let op. Deze wet is vervallen op 11 juni 2013. U leest nu de tekst die gold op 10 juni 2013.

Artikel 4.1 Beleidsregels openbaarmaking OPTA

Uitgebreide informatie
4.1. Algemeen
Voor deze circulaire divisie is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15785, datum inwerkingtreding 11-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
20. De wettelijke grondslag voor het actieve openbaarmakingbeleid van het college ligt besloten in de Wet openbaarmaking van bestuur . De Wet openbaarheid van bestuur bepaalt in artikel 8 dat bestuursorganen uit eigen beweging informatie dienen te verschaffen wanneer deze in het belang is van een goede en democratische besluitvorming.
21. Het college neemt daarbij de eisen die de Wob stelt tot uitgangspunt. Bedrijfsvertrouwelijke of persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt. Bedrijfsnamen van overtreders vallen niet onder deze vertrouwelijke gegevens en worden wel openbaar worden gemaakt, tenzij het college op zwaarwichtige gronden anders besluit.
Daarnaast kan eenieder op basis van de Wet openbaarheid bestuur een verzoek tot inzage van informatie richten tot het college. Een dergelijk verzoek wordt, mits voldaan is aan de wettelijke voorwaarden, door het college ingewilligd met inachtneming van de uitzonderingsgronden die uit deze wet voortvloeien.
Voor deze tekst is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15785, datum inwerkingtreding 11-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Wettelijk kader
2.1. Algemeen
2.2. Bekendmaking, mededeling en kennisgeving
2.3. Openbaarmaking
3. Uitgangspunten van het publicatiebeleid van het college
3.1. Transparantie
3.2. Gelijkheidsbeginsel
3.3. Preventieve werking
4. Openbaarmaken van persoonsgegevens en bedrijfsgegevens
4.1. Algemeen
4.2. Belanghebbenden
5. Kennisgevingen en mededelingen van besluiten
6. Beleidsstukken en overige informatie
6.1. Overige documenten
6.2. Geen openbaarmaking
7. Communicatiekanalen
8. Algemene slotbepalingen
8.1. Aanpassing en herziening
8.2. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht