Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Beleidsregels PT project- en exploitatiesubsidies 2010

Uitgebreide informatie
HET BESTUURInleiding
Met dit besluit legt het bestuur van het Productschap Tuinbouw zijn beleid en de subsidievoorwaarden vast met betrekking tot projectsubsidie en exploitatiesubsidies. Bij de behandeling van subsidieverzoeken houdt het productschap zich naast de hiervoor neergelegde uitgangspunten aan de bepalingen van de Wet op de bedrijfsorganisatie , de Algemene wet bestuursrecht - in het bijzonder hoofdstuk 4, titel 4.2 van de wet -, het Besluit beleidsregels bestuurskamer en de Verordening financiën bedrijfslichamen 1999 van de Sociaal-Economische Raad en de eigen Code Goed Bestuur van het productschap.
Indien het productschap een subsidieregeling vaststelt gelden naast de in dit besluit neergelegde regels de voorwaarden en uitgangspunten van die regeling.Uitgangspunten
Het Productschap Tuinbouw heeft tot taak het algemeen belang te dienen en de bedrijfsuitoefening te bevorderen van de ondernemingen, waarvoor zij is ingesteld. Verder dient het productschap het gemeenschappelijk belang van die ondernemingen en de daarbij betrokken personen te behartigen.
Het productschap geeft hier invulling aan door bij te dragen aan een duurzame en concurrerende Nederlandse tuinbouw. Indien het productschap een activiteit niet zelf kan uitvoeren dan is de vraag aan de orde of (mede-) financiering door het productschap wenselijk is. In vele gevallen kiest het productschap er voor om de projecten door derden te laten uitvoeren. Het productschap financiert alleen projecten die herleidbaar zijn tot de taken van het productschap. Projecten moeten passen binnen de vastgestelde Toekomstagenda, sectorvisies, themavisies, meerjaren onderzoeksvisies (MJOV’s) en/of jaarplannen van het Productschap Tuinbouw.
De activiteiten van het productschap komen ten goede aan alle ondernemingen waarvoor het productschap is ingesteld. Het productschap draagt bij waar het bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen of de wetenschappelijke organisaties dat financieel niet of bezwaarlijk kunnen. Indien het doel tevens te bereiken is door middel van financiering door private organisaties is financiering door het productschap niet aan de orde.
Alle ondernemers worden expliciet (o.a. via de website) uitgenodigd om onderzoekswensen en knelpunten aan te geven. Wensen vanuit het tuinbouwbedrijfsleven of voorstellen vanuit de onderzoekspraktijk worden beoordeeld op basis van relevantie, naargelang of op hetzelfde vlak eerder onderzoek is gedaan en naar de vraag of de wens voor een groter deel van de sector van belang is. Het productschap richt zich met name op het beoordelen van de projectaanvragen, toezicht houden op de uitvoering en het beoordelen van de evaluatie, doelmatigheid en doeltreffendheid van de financiële relatie.
Bijdragen van het productschap zijn gericht op projecten met het oog op innovatie, kostenbesparing, marktbehoud en marktvergroting, vermindering van regeldruk (onder meer door ondersteuning van convenanten tussen het bedrijfsleven en de overheid), imago, kwaliteitsverbetering, milieubelasting, duurzame ketens, het afleggen van maatschappelijke verantwoording en productie- en werkomstandigheden. Projecten moeten kunnen leiden tot strategische inzichten en basis- of achtergrondkennis voor toekomstige projecten, tot in de praktijk toepasbare kennis en inzichten of tot een tastbaar resultaat voor betere dagelijkse bedrijfsvoering. Alle resultaten zijn openbaar en toegankelijk voor alle bedrijfsgenoten. De (mede-)financiering door het productschap is kenbaar.
Bij de beslissing over de financiële bijdrage voor technisch onderzoek wordt het productschap door Programma Advies Commissies (PAC) geadviseerd. Er is een PAC voor de sector glasgroenten en bloemisterij, fruitgewassen, vollegrondsgroenten, boomkwekerijproducten (Commissie Onderzoek Boomkwekerij), bloembollen (Bestuur Stichting Bloembollen Onderzoek) en champignons. De PAC glasgroenten en bloemisterij adviseert ook over teelttechnische aangelegenheden op het gebied van energie. Via deze adviescommissies die grotendeels bestaan uit ondernemers, worden prioriteiten vastgesteld en worden projecten – voorzien van een advies – ter goedkeuring voorgelegd aan de desbetreffende sectorcommissie. Naast haar adviesrol bij projecten voor technisch onderzoek is een PAC een adviescommissie die richting geeft aan onder andere het technisch onderzoek dat door het productschap wordt gestimuleerd en daarmee voeding geeft aan de Meerjarenonderzoeksvisie.
De uiteindelijke beslissing omtrent de financiële bijdrage wordt genomen door de betreffende sectorcommissie of door het bestuur. Arbeidgerelateerde onderwerpen kunnen aan de Sociaal-Economische Commissie worden overgedragen.Onderscheid in subsidies
Het productschap onderscheidt projectsubsidies en exploitatiesubsidies.
Kenmerkend voor projectsubsidies is het incidentele karakter en de tot maximaal vier jaren beperkte duur. De behandeling van verzoeken om projectsubsidies is gemandateerd aan de sectorcommissies (Besluit PT verlening mandaat 88a-commissies 2009) en aan de Sociaal-Economische Commissie (hierna: SEC; Besluit PT Sociaal- Economische Commissie (PBO-blad 2008, nr.93)); het bestuur behoudt de bevoegdheid in deze gevallen zelf een besluit te nemen.
Exploitatiesubsidies zijn per boekjaar aan een rechtspersoon verstrekte subsidies; op deze subsidies is afdeling 4.2.8 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. De afhandeling van verzoeken om exploitatiesubsidies is in handen van het bestuur dat zich doet adviseren door de betrokken sectorcommissie.
5. De aanvraag vermeldt te allen tijde andere financiële bijdragen welke de aanvrager met betrekking tot het project heeft aangevraagd of ontvangen of zal aanvragen of ontvangen.
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht