Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2012
Het College voor zorgverzekeringen,
Gelet op artikel 91, eerste lid, Wet financiering sociale verzekeringen, artikel 4.5, van het Besluit Wfsv en de Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2012;
Heeft in zijn vergadering van 23 januari 2012 besloten:
Artikel 1
Dit besluit verstaat onder:
a. regio: regio zoals genoemd in de Beschikking van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 september 2011 , nr. Z/M-3074617, houdende de aanwijzing van administratie-instellingen bijzondere ziektekosten, Staatscourant nr. 16602, 16 september 2011;
b. budgethouder: verzekerde aan wie een persoonsgebonden budget is verleend krachtens paragraaf 2.6 van de Regeling subsidies AWBZ;
c. verbindingskantoor: een verbindingskantoor als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering.
Artikel 2
Het college keert het voorlopig vastgestelde beheerskostenbudget uit met inachtneming van de Regeling voorschotverlening op uitkeringen AWBZ 2010 . Het nader vastgestelde en het definitief vastgestelde beheerskostenbudget keert het college uit met inachtneming van de Regeling voorschotverlening op uitkeringen AWBZ 2013 .
1.
Het college verdeelt in het jaar 2012 een totaal bedrag van 162,550 miljoen euro aan besteedbare middelen beheerskosten over de verbindingskantoren.
2.
Het college stelt in januari 2012 voor ieder verbindingskantoor een voorlopig beheerskostenbudget vast ter bepaling van de besteedbare middelen voor de beheerskosten ten laste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten.
Artikel 4
Het college verdeelt het in artikel 3, eerste lid, genoemde totaalbedrag, verminderd met een bedrag van 6,000 miljoen euro, als volgt:
a. een bedrag van 24,455 miljoen euro op basis van een bedrag van € 183,63 per budgethouder en 133.178 budgethouders op 30 juni 2012;
b. een bedrag van 4,966 miljoen euro op basis van een gelijk bedrag per verbindingskantoor;
c. een bedrag van 1,806 miljoen euro voor vier verbindingskantoren die in 2012 geen deel uitmaken van een concern;
d. een bedrag van 0,466 miljoen euro voor een verbindingskantoor dat, volgens opgave van Zorgverzekeraars Nederland, coördinerende activiteiten verricht voor doventolkvoorzieningen;
e. een bedrag van 0,150 miljoen euro voor een verbindingskantoor dat een pilot heeft gestart waarmee het contracteren van zelfstandige zorg ondernemers (zzp-ers) mogelijk is gemaakt.
1.
Het college verdeelt een bedrag van 6,000 miljoen euro op basis van:
a. de geïnventariseerde opgaven van de voorbereidingskosten die verbindingskantoren aan Zorgverzekeraars Nederland hebben verstrekt;
b. de verwachte standen van de wettelijke reserve uitvoering AWBZ ultimo 2011 van de verbindingskantoren.
2.
Ieder verbindingskantoor ontvangt het in het eerste lid, onderdeel a, genoemde bedrag verminderd met het in het eerste lid, onderdeel b, genoemde bedrag. Indien de som van de geïnventariseerde voorbereidingskosten van alle verbindingskantoren tezamen verminderd met de som van de wettelijke reserve uitvoering AWBZ van alle verbindingskantoren tezamen het bedrag genoemd in het eerste lid overschrijdt, stelt het college het door het verbindingskantoor te ontvangen bedrag naar rato zodanig bij dat het bedrag genoemd in het eerste lid niet wordt overschreden.
3.
Het op basis van het eerste lid in combinatie met het tweede lid verdeelde bedrag wordt uitsluitend besteed ter dekking van de voorbereidingskosten die de verbindingskantoren in het kader van de uitvoering van de AWBZ voor eigen verzekerden in 2012 voor de aan hen gelieerde zorgverzekeraars zullen maken.
4.
De verbindingskantoren verantwoorden de op basis van het eerste lid aan hen verdeelde bedragen middels een separate accountantsverklaring.
5.
Het college keert op basis van het eerste lid te verdelen bedrag in twee termijnen op de eerste werkdag van april en juli 2012 uit.
Artikel 6
Het college verdeelt het na toepassing van artikel 4 en 5 resterende bedrag als volgt:
a. 15% op basis van een vast bedrag per verbindingskantoor, vermeerderd met een zelfde bedrag per regio waarvoor het verbindingskantoor is aangewezen;
b. 85% op basis van het aantal inwoners per 1 januari 2011 in de regio’s, waarvoor het verbindingskantoor als zodanig is aangewezen, waarbij inwoners die op die datum vijfenzestig jaar of ouder zijn, dubbel tellen. Voor de bepaling van het aantal inwoners, waaronder die van vijfenzestig jaar en ouder, gebruikt het college de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
1.
De resultaten van de berekeningen volgens de artikelen 4 en 6 herrekent het college per regio.
2.
Ter verkrijging van het voorlopige beheerskostenbudget AWBZ per verbindingskantoor sommeert het college het berekende bedrag per regio voor de regio’s waarvoor het verbindingskantoor is aangewezen.
3.
Het college rondt het voorlopige beheerskostenbudget af op hele euro’s, waarbij het college bedragen van een halve euro en hoger afrondt naar boven en overige bedragen naar beneden.
1.
Uiterlijk op de eerste werkdag van mei 2013 stelt het college het beheerskostenbudget over het jaar 2012 met toepassing van de artikelen 4 tot en met 6 nader vast. Het college doet dit op basis van:
a. de werkelijke inwoneraantallen per 1 januari 2012, waarbij inwoners die op die datum vijfenzestig jaar of ouder zijn, dubbel tellen. Voor de bepaling van het aantal inwoners baseert het college zich op de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek; en
b. de werkelijke aantallen budgethouders per 1 juli 2012.
2.
De vaststelling bedoeld in het eerste lid geschiedt met inachtneming van de Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2012 van de Staatssecretaris voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
3.
Het college brengt op het nader vastgestelde beheerskostenbudget de door het college uitgekeerde voorschotten voor het jaar 2012 in mindering en verrekent het saldo.
1.
Uiterlijk in 2015 stelt het college het beheerskostenbudget AWBZ 2012 definitief vast, met inachtneming van de beoordeling en correcties van de Nederlandse Zorgautoriteit.
2.
Het college controleert of het verbindingskantoor zich aan de voorwaarden genoemd in artikel 5, derde en vierde lid heeft gehouden. Het college vermindert het budget met het aan het verbindingskantoor op basis van artikel 5, eerste lid verdeelde bedrag voor zover dit niet is besteed aan voorbereidingskosten.
3.
Het college betaalt het verschil tussen het bedrag van het definitief vastgestelde en het nader vastgestelde beheerskostenbudget ingeval van een positief saldo voor het verbindingskantoor uit. Indien het verschil tot een negatief saldo voor het verbindingskantoor leidt vordert het college het verschil in.
Artikel 10
Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze worden geplaatst, en werken terug tot en met 1 januari 2012.
Artikel 11
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2012.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Voorzitter van de Raad van Bestuur
Inhoudsopgave
+ § 1. Algemeen
+ § 2. Voorlopige vaststelling beheerskostenbudget 2012
+ § 3. Nadere vaststelling beheerskostenbudget 2012
+ § 4. Definitieve vaststelling
+ § 5. Slot
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht