Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2010
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Besluit:
Artikel 1
De normbedragen voor voorzieningen, als bedoeld in:
artikel 19a van de Wet overige OCW-subsidies,
worden vastgesteld op de bedragen, genoemd in de bijlage bij dit besluit.
1.
De kilometervergoedingen volgens de codes C11, C13, C22 en C25 worden verstrekt op basis van de aantallen kilometers afgerond naar boven, verkregen volgens de ANWB-methode ‘snelste route’ en op basis van volledige postcodes.
2.
De aftrek, als bedoeld onder de codes C26-I en C26-II, wordt vastgesteld op basis van de aantallen kilometers afgerond naar boven, verkregen volgens de ANWB-methode ‘snelste route’ en op basis van volledige postcodes.
1.
De uurvergoeding met code E17 wordt uitsluitend verstrekt voor feitelijke tolkactiviteit en bij een minimale inzet van de tolk van:
a. één lesuur in onderwijssituaties tussen 08.00 en 18.00 uur of
b. één kwartier in overige situaties
In onderwijssituaties wordt tussen 08.00 en 18.00 uur een vaste vergoeding verstrekt per twee klokuren.
2.
De uurvergoeding met code E17 wordt als volgt verhoogd in geval van buitengewone werktijden:
a. 120% op maandag tot en met vrijdag tussen 06.00 en 08.00 uur en tussen 18.00 en 22.00 uur;
b. 130% op zaterdag tussen 06.00 en 22.00 uur;
c. 140% op maandag tot en met zaterdag tussen 22.00 en 06.00 uur;
d. 145% op zondagen en algemeen erkende feest- of gedenkdagen.
3.
De kilometervergoedingen volgens de codes E17-A1, E17-A3 en E17-C2 en S1-R worden, uitsluitend in geval van feitelijke reisactiviteit, verstrekt op basis van de aantallen werkelijk gereisde kilometers afgerond naar boven, verkregen volgens de ANWB-methode ‘snelste route’ en op basis van volledige postcodes
4.
De vergoeding, bedoeld in het derde lid, wordt verstrekt bij een reisafstand van minimaal tien kilometer en van maximaal 220 kilometer
5.
Kloktijd, vergoed volgens het eerste tot en met vierde lid, komt niet voor dubbele vergoeding in aanmerking
6.
Voor groepsgewijze toepassingen en opdrachten in het buitenland wordt afgeweken van de vergoedingen, bedoeld in het eerste en derde lid, en op basis van maatwerk een passende vergoeding verstrekt
7.
In andere bijzondere gevallen kan worden afgeweken van het bepaalde in het vierde en het vijfde lid.
8.
Voor de toepassing van het zevende lid is een nadere beslissing door UWV noodzakelijk, voorafgaand aan de uitvoering van de desbetreffende tolkopdracht.
1.
Normbedrag C31 wordt verstrekt als men niet meer dan 100 meter kan lopen en voor iedere verplaatsing buitenshuis gebruik moet maken van een taxi.
2.
De combinatievergoeding C34 wordt verstrekt als men voor het leefvervoer niet uitsluitend is aangewezen op een taxi.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2010.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2010. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2009, treedt dit besluit in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt het terug tot en met 1 januari 2010.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Amsterdam, 15 december 2009
Voorzitter Raad van bestuur
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht