Beleidsregels UWV pilot plaatsingssubsidie
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Gelet op artikel 32b van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
Besluit:
Artikel 1. Begripsomschrijvingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
b. school: een school voor praktijkonderwijs als bedoeld in artikel 10f van de Wet op het voortgezet onderwijs dan wel een uit ’s Rijks kas bekostigde school voor voortgezet speciaal onderwijs of een uit ’s Rijks kas bekostigde school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de expertisecentra;
d. leerling: een leerling met een structurele functionele beperking en met een indicatiestelling voor het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs;
e. plaatsing: er is sprake van een plaatsing indien en voorzover sprake is van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht van tenminste 19 uur in reguliere arbeid, niet zijnde arbeid in een arbeidstrainingscentrum, voor de duur van 6 maanden;
1.
UWV verstrekt op aanvraag van het bevoegd gezag van een school een plaatsingssubsidie indien:
a. het bevoegd gezag van de school gevestigd is in de provincies Groningen, Gelderland, Utrecht of Zeeland.
b. er sprake is van een door de school bewerkstelligde plaatsing van een leerling bij een werkgever aansluitend aan de stage of einde van het schooljaar.
c. voor de leerling geen aanspraak is gemaakt op een subsidie voor de inzet van een stagejobcoach in het onderwijs.
2.
Indien de plaatsing als bedoeld in het eerste lid met een periode van tenminste zes maanden wordt verlengd, verstrekt UWV op aanvraag van het bevoegde gezag nogmaals een plaatsingssubsidie.
1.
Bij de subsidieverlening gelden voor de school de volgende verplichtingen:
a. het bevoegd gezag van de school vraagt de plaatsingssubsidie aan bij UWV. Daarbij maakt de school gebruik van het van toepassing zijnde aanvraagformulier.
b. het bevoegd gezag van de school controleert of de leerling voldoet aan de voorwaarden zoals omschreven in artikel 1 onder d.
c. het bevoegd gezag van de school levert aan UWV de arbeidsovereenkomst van de leerling en voegt een korte rapportage toe aan de hand van het door UWV beschikbaar gestelde formulier;
d. het bevoegd gezag van de school deelt UWV op diens verzoek en uit eigen beweging onverwijld alle feiten en omstandigheden mee waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op de verstrekking van de subsidie;
2.
UWV behoudt zich het recht voor om gericht de administratie van de school door te nemen wanneer omstandigheden daartoe aanleiding geven.
1.
De hoogte van de plaatsingssubsidie bedraagt € 500.
2.
Aanvragen voor een toekenning van een plaatsingssubsidie worden uiterlijk 2 maanden na datum indiensttreding respectievelijk verlenging van een dienstverband gedaan.
Artikel 5. Verstrekte subsidie aan de school
De verleende plaatsingssubsidie kan door de school naar eigen inzicht worden aangewend.
1.
Het subsidieplafond bedraagt voor elk schooljaar 1,5 miljoen.
2.
De subsidie-aanvragen worden per schooljaar behandeld in volgorde van binnenkomst tot dat het subsidieplafond is bereikt.
3.
Bij het verstrekken van de plaatsingssubsidie wordt, voor wat betreft het subsidieplafond, geen onderscheid gemaakt naar schooltype.
4.
Een plaatsingssubsidie wordt toegekend indien en voorzover het aan UWV toegekende budget toereikend is.
Artikel 7. Terugvordering
Indien omstandigheden in relatie tot artikel 3, tweede lid daar aanleiding toe geven, vindt terugvordering plaats van de plaatsingssubsidie.
Artikel 8. Evaluatiebepaling
De betrokken scholen verstrekken desgevraagd de informatie die nodig is voor de evaluatie van deze regeling ten behoeve van de verantwoording van UWV aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Titel 4.2 Algemene wet bestuursrecht van Beleidsregels UWV pilot plaatsingssubsidie">
Artikel 9. Titel 4.2 Algemene wet bestuursrecht
De afdelingen 4.2.3, 4.2.5, 4.2.6 en 4.2.7 van de Algemene wet bestuursrecht zijn van toepassing.
Artikel 10. Looptijd van de subsidieregeling
Plaatsingssubsidie op grond van dit besluit kan worden aangevraagd tot en met 30 september 2011 en geldt voor de schooljaren 2009/2010 en 2010/2011.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
2.
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels UWV pilot plaatsingssubsidie.
Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.
Amsterdam, 30 maart 2010
voorzitter Raad van bestuur
Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsomschrijvingen
Artikel 2. Toekennen van subsidie
Artikel 3. Verplichtingen voor de school
Artikel 4. Hoogte en aanvraag van de subsidie
Artikel 5. Verstrekte subsidie aan de school
Artikel 6. Subsidieplafond
Artikel 7. Terugvordering
Artikel 8. Evaluatiebepaling
Artikel 9. Titel 4.2 Algemene wet bestuursrecht
Artikel 10. Looptijd van de subsidieregeling
Artikel 11. Inwerkingtreding en citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht