Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2010. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2010.

Benoeming leden en adviserende leden herinrichtingscommissie Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën

Uitgebreide informatie
Benoeming leden en adviserende leden herinrichtingscommissie Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën
De Minister van Landbouw en Visserij en de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,
Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Herinrichtingswet Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën (Stb. 1977, 694);
Handelende in overeenstemming met de Ministers van Binnenlandse Zaken, van Verkeer en Waterstaat, van Economische Zaken en van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk;
Gehoord Gedeputeerde Staten van Groningen en van Drenthe.
Besluiten:
Artikel 1
De herinrichtingscommissie, genoemd in artikel 4, eerste lid, van de Herinrichtingswet Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën , (Stb. 1977, 694), bestaat uit 31 leden, te weten.
a. de Commissaris der Koningin in de provincie Groningen, tevens voorzitter;
b. de Commissaris der Koningin in de provincie Drenthe, tevens vice-voorzitter;
c. twee leden van Gedeputeerde Staten van Groningen, aan te wijzen door Gedeputeerde Staten uit hun midden;
d. twee leden van Gedeputeerde Staten van Drenthe, aan te wijzen door Gedeputeerde Staten uit hun midden;
e. een lid, aan te wijzen door de Regioraad Oost-Groningen;
f. een lid, aan te wijzen door de gemeente Groningen;
g. vier leden, aan te wijzen door de in het Groningse gedeelte van Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën, bedoeld in artikel 1 van de wet, gelegen gemeenten gezamenlijk;
h. vier leden, aan te wijzen door de in het Drentse gedeelte van Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën, bedoeld in artikel 1 van de wet, gelegen gemeenten gezamenlijk;
i. een lid, aan te wijzen door de in het Groningse gedeelte van Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën, bedoeld in artikel 1 van de wet, gelegen waterschappen gezamenlijk;
j. een lid, aan te wijzen door de in het Drentse gedeelte van Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën, bedoeld in artikel 1 van de wet, gelegen waterschappen gezamenlijk;
k. zes leden, aan te wijzen door de Groningse en Drentse landbouworganisaties gezamenlijk;
l. twee leden, aan te wijzen door de Groningse en Drentse organisaties van agrarische werknemers gezamenlijk;
m. een lid, aan te wijzen door de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Veenkoloniën en Oost-Groningen;
n. een lid, aan te wijzen door de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Drenthe;
o. een lid, aan te wijzen door de Milieufederatie Groningen;
p. een lid, aan te wijzen door de Milieuraad Drenthe;
q. een lid, aan te wijzen door de Stichting Opbouw Drenthe.
Artikel 2
De in artikel 1 bedoelde herinrichtingscommissie bestaat tevens uit 29 adviserende leden, te weten:
a. de hoofdingenieur-directeur voor Landinrichting, Grond- en Bosbeheer in de provincie Groningen;
b. de hoofdingenieur-directeur voor Landinrichting, Grond- en Bosbeheer in de provincie Drenthe;
c. de hoofdingenieur-directeur voor de Bedrijfsontwikkeling in de provincie Groningen;
d. de hoofdingenieur-directeur voor de Bedrijfsontwikkeling in de provincie Drenthe;
e. de Natuurbeschermingsconsulent van het Staatsbosbeheer in de provincie Groningen;
f. de Natuurbeschermingsconsulent van het Staatsbosbeheer in de provincie Drenthe;
g. de directeur van het Kadaster en de Openbare Registers in de provincie Groningen;
h. de directeur van het Kadaster en de Openbare Registers in de provincie Drenthe;
i. de hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat in de provincie Groningen;
j. de hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat in de provincie Drenthe;
k. de regionale inspecteur van de Geneeskundige Inspectie van de Volksgezondheid van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid voor de provincies Groningen en Drenthe;
l. de directeur Regionale Economische Politiek van het Ministerie van Economische Zaken;
m. de Rijksconsulent voor handel, ambachten en diensten in de provincie Groningen;
n. de Rijksconsulent voor handel, ambachten en diensten in de provincie Drenthe;
o. het hoofd van het Bureau Landelijk Contact van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk in de provincie Groningen;
p. het hoofd van het Bureau Landelijk Contact van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk in de provincie Drenthe;
q. de consulent voor de Openluchtrecreatie voor het Ressort Noord (Groningen, Friesland en Drenthe);
r. de directeur van de Stichting Economisch-Technologisch Instituut voor Groningen;
s. de directeur van de Stichting Drents Economisch-Technologisch Instituut;
t. de griffier der Staten van Groningen;
u. de griffier der Staten van Drenthe;
v. de directeur van de Provinciale Planologische Dienst van Groningen;
w. de directeur van de Provinciale Planologische Dienst van Drenthe;
x. de hoofdingenieur-directeur van de Provinciale Waterstaat van Groningen;
y. de hoofdingenieur-directeur van de Provinciale Waterstaat van Drenthe.
's-Gravenhage, 2 januari 1979
De
Minister
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht