Besluit van 1 augustus 1956, ter uitvoering van de Beroepswet
Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 20 juni 1956, Afdeling Wetgeving, No. 241/656;
Gelet op de artikelen 10, 24, 28-30, 54, 55, 104-106, 130, 132 en 144 der Beroepswet (Stb. 1955, 47);
De Raad van State gehoord (advies van 3 juli 1956, no. 19);
Gezien het nader rapport van Onze voornoemde minister van 31 juli 1956, Afdeling Wetgeving, no. 285/656;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
De rang van ouderdom van dienst tussen hen die eenzelfde ambt bekleden, wordt geregeld naar de dagtekening en zo nodig naar het nummer van de besluiten van benoeming.
2.
Zijn verscheidene personen tot éénzelfde ambt benoemd bij één besluit, dan wordt de rang van ouderdom geregeld naar de volgorde waarin zij in het besluit worden genoemd.
Artikel 28c
[Vervallen.]
Artikel 29
[Vervallen.]
Artikel 30
Zij die de Centrale Raad van Beroep als griffier bijstaan, dragen hetzelfde costuum als de overeenkomstige ambtenaren van een gerechtshof.
Artikel 31
De president roept, zo dikwijls hij zulks nodig acht, de Centrale Raad van Beroep in algemene vergadering bijeen. Zoveel mogelijk wonen alle senior raadsheren en raadsheren de vergadering bij.
Artikel 32
In de gevallen waarin van Onzentwege bij de Centrale Raad van Beroep bericht of advies wordt ingewonnen, zal het antwoord worden vastgesteld in een algemene vergadering.
Artikel 38
De griffier is hoofd van de griffie. Voor zover hij niet optreedt tot bijstand van de rechter in diens verrichtingen, is hij verplicht de voorschriften te volgen, welke hem door Onze Minister van Veiligheid en Justitie worden gegeven.
Artikel 39
De griffier regelt de inrichting der administratie. Hij beheert het archief.
Artikel 41
De griffier heeft de zorg voor de huisvesting van het college, voor de inboedel, de boekerij, de huishoudelijke dienst en de bij het college in behandeling zijnde stukken. Hij pleegt daaromtrent geregeld overleg met de president.
Artikel 42
[Vervallen.]
Artikel 43
De griffie is op de dagen waarop terechtzittingen worden gehouden ten behoeve van de bij die zittingen betrokken procespartijen en hun advocaten en gemachtigden tenminste een kwartier voor de aanvang van een zitting en een kwartier na afloop daarvan geopend.
1.
De terechtzittingen, andere bijeenkomsten en verhoren worden bijgewoond door de griffier. Deze maakt zodanige aantekeningen als door de wet of de rechter worden gevorderd.
2.
De griffier geeft ook overigens aan de rechter in al diens ambtsverrichtingen alle door deze gewenste bijstand.
3.
De werkzaamheden, bedoeld in dit artikel, worden tussen de griffier, de substituut-griffiers en de plaatsvervangende griffiers verdeeld bij een rooster, vastgesteld door de griffier in overleg met de president. Bij ontstentenis van degene, die ingevolge de rooster met enige werkzaamheid is belast, wijst de griffier een vervanger aan.
Artikel 45
[Vervallen.]
Artikel 46
Bij ontstentenis van de griffier treedt als hoofd van de griffie op een substituut-griffier, dan wel bij ontstentenis van dien een plaatsvervangende griffier, een en ander volgens een rooster door de griffier opgemaakt in overleg met de president. Bij gebreke van een zodanige voorziening wijst Onze Minister van Veiligheid en Justitie de substituut- of plaatsvervangende griffier aan, die optreedt als hoofd van de griffie.
Artikel 97
Dit besluit kan worden aangehaald als Beroepsreglement.
Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.
het Loo, 1 augustus 1956
De Minister van Justitie,
Uitgegeven de zevende augustus 1956.
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Raden van Beroep
+ Hoofdstuk II. De Centrale Raad van Beroep
+ Hoofdstuk IV. Voorbereidend onderzoek
+ Hoofdstuk V. Versnelde behandeling
+ Hoofdstuk VI. Vaste deskundigen
+ Hoofdstuk VII. Vergoedingen voor werkzaamheden, tijdverzuim en reis- en verblijfkosten
+ Hoofdstuk VIII. Slotbepaling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken