Beschikking Casinospelen 1996
De Staatssecretaris van Justitie en de Minister van Economische Zaken,
Gelet op de artikelen 27h, 27i, 30z en 34 van de Wet op de kansspelen, en artikel 11 van het Speelautomatenbesluit 2000;
Gelezen het advies van het College van toezicht op de kansspelen van 22 september 1997;
Besluiten:
Artikel 1
In deze beschikking wordt verstaan onder:
a. de Wet:
de Wet op de kansspelen ;
b. de minister:
de Minister van Justitie;
c. het college:
het College van toezicht op de kansspelen als bedoeld in artikel 33 van de wet;
d. de stichting:
de Nationale Stichting tot Exploitatie van Casinospelen in Nederland, handelende onder de naam ‘Holland Casino’, statutair gevestigd te ’s-Gravenhage.
e. speelcasino:
een inrichting als bedoeld in artikel 27g, tweede lid, van de wet;
f. speelzaal:
een zich binnen een speelcasino bevindende ruimte bestemd voor de organisatie van casinospelen of de opstelling van kansspelautomaten;
g. kansspelautomaat:
een toestel als bedoeld in artikel 30 van de wet;
h. spelreglement:
reglement als bedoeld in artikel 4, tweede lid;
i. huisreglement:
reglement als bedoeld in artikel 10, tweede lid.
1.
Aan de stichting wordt voor onbepaalde duur vergunning verleend tot:
a. het organiseren van een speelcasino in de gemeenten Zandvoort, Valkenburg, ’s-Gravenhage, Breda, Groningen, Nijmegen, Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, Utrecht, Enschede, Haarlemmermeer, Venlo en Leeuwarden;
b. het organiseren van een speelcasino in de gemeente Haarlem, zodra de stichting het organiseren van een speelcasino in de gemeente Zandvoort beëindigt;
c. het organiseren van een tweede speelcasino in de gemeente Amsterdam, zodra de stichting het organiseren van een speelcasino in de gemeente Haarlemmermeer beëindigt;
d. het aanwezig hebben en exploiteren van kansspelautomaten in de onder a. tot en met c. bedoelde casino’s.
2.
Aan de in het eerste lid bedoelde vergunning worden de in artikel 3 tot en met artikel 25 vervatte voorschriften verbonden.
1.
De stichting spant zich in voor de inachtneming van de vergunningsvoorschriften, de statuten, het huisreglement en het spelreglement van de stichting in de speelcasino’s.
2.
Het huisreglement en het spelreglement van de stichting, alsmede de wijziging daarvan, behoeven de voorafgaande goedkeuring van de minister.
3.
De Minister van Financiën benoemt de voorzitter en de leden van de raad van commissarissen van de stichting, na daarover overleg te hebben gevoerd met de minister.
4.
De raad van commissarissen van de stichting benoemt het bestuur. Van de voorgenomen benoeming van de voorzitter en de leden van het bestuur wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de Minister van Financiën en aan de minister. De benoeming vindt slechts plaats indien de Minister van Financiën binnen een periode van acht weken na ontvangst van de kennisgeving van het voornemen daartegen geen bezwaar heeft gemaakt. De Minister van Financiën voert daarover binnen deze periode overleg met de minister.
5.
Activiteiten van de stichting die geen verband houden met het organiseren van speelcasino’s in Nederland, dienen vooraf te worden gemeld aan de minister, in afschrift aan het college, behoudens in geval deze activiteiten van beperkte omvang zijn en het karakter van de stichting niet wijzigen. Voor zover deze nevenactiviteiten een omvang hebben van meer dan € 204.000,- per jaar kunnen zij slechts worden ondernomen indien binnen een periode van acht weken na ontvangst van de kennisgeving van het voornemen, daartegen door de minister geen bezwaar is gemaakt.
Ten aanzien van activiteiten van de stichting die betrekking hebben op buitenlandse casino’s dient in de overeenkomst een voorbehoud te worden gemaakt met betrekking tot goedkeuring door de minister.
6.
Voorzieningen in het speelcasino ten behoeve van de bezoekers die geen verband houden met het organiseren van de casinospelen, dienen vooraf te worden gemeld aan de minister en in afschrift aan het college, behoudens in geval deze voorzieningen van beperkte omvang zijn en het karakter van het speelcasino niet wijzigen.
1.
In een speelcasino worden uitsluitend de volgende casinospelen aangeboden:
a. Franse roulette;
b. Amerikaanse roulette;
c. Black jack;
d. Baccara/chemin de fer;
e. Punto banco;
f. Sic bo;
g. Money Wheel;
h. Red dog;
i. Keno/Bingo;
j. Poker;
k. Casino War.
2.
De stichting stelt een spelreglement op betreffende de wijze waarop de in het eerste lid bedoelde casinospelen worden gespeeld.
3.
In de speelcasino’s kunnen ook andere casinospelen dan de in artikel 4, eerste lid, bedoelde casinospelen worden georganiseerd teneinde de exploitatiemogelijkheden hiervan te beproeven. Van de voorgenomen proefopstelling wordt voor de plaatsing door de stichting mededeling gedaan aan de minister, in afschrift aan het college.
4.
De proefperiode bedraagt ten hoogste een jaar. Uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van de periode wordt door de stichting aan de minister en in afschrift aan het college verslag gedaan van de bevindingen inzake de proefopstelling.
5.
De stichting beëindigt de proefopstelling op aanwijzing daartoe van de minister.
6.
De proefperiode kan door de minister met ten hoogste zes maanden worden verlengd.
1.
De inzet per speelkans bij de in artikel 4, eerste lid bedoelde casinospelen varieert van € 5,- tot € 10.000,-.
2.
De stichting draagt in elk speelcasino afzonderlijk zorg voor ten minste één casinospel als bedoeld in artikel 4, eerste lid, waarbij de minimuminzet niet meer dan € 5,- bedraagt.
3.
In afwijking van het eerste lid zal de stichting in elk casino één of meer casinospelen aanbieden, waarbij de inzet € 2,- of lager is;
1.
De stichting treft alle noodzakelijke maatregelen en voorzieningen voor een eerlijk spelverloop van de casinospelen en treft alle noodzakelijke maatregelen en voorzieningen om fraude en misbruik tegen te gaan.
2.
De stichting garandeert in ieder geval:
a. het toezicht op de inzetten en uitbetaalde bedragen;
b. dat het spelmateriaal, de speelpenningen daaronder begrepen, veilig, betrouwbaar en doeltreffend is;
c. een deugdelijke controle op de transacties met geld en speelpenningen, de bewaring daarvan, alsmede op de registratie van de bewaring;
d. bij iedere speeltafel een zodanig aantal personeelsleden dat een vlotte spelafwikkeling is gewaarborgd;
e. te allen tijde dat zij tijdens de openingsuren van de speelzaal in het speelcasino vertegenwoordigd is door een daartoe aangewezen persoon, welke bevoegd is namens haar beslissingen te nemen.
3.
De procedurehandboeken betreffende de administratieve organisatie en interne controle bevatten ten minste regels inzake:
a. kwaliteit, bewaring en onbruikbaar maken van het spelmateriaal;
b. speeltafelvoorschotten, transacties en tellingen;
c. de inzet van personeel, de onderlinge controle en het toezicht.
1.
De mechanische, elektrische en elektronische processen die gebezigd worden bij de deelneming, prijsbepaling en vaststelling van de winnaars van de krachtens deze vergunning georganiseerde casinospelen, zijn onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring en periodieke controle door een door de minister aangewezen onafhankelijke deskundige of keuringsinstelling.
2.
Het onderzoek van de overeenkomstig het eerste lid aangewezen deskundige of keuringsinstelling geschiedt met het oog op de controle en het toezicht op de naleving van de vergunningsvoorwaarden en voorschriften met betrekking tot het voorkomen van fraude en misbruik en dient er mede op te zijn gericht dat de grootst mogelijke garantie wordt geboden tegen aantasting van het toevalskarakter van de door de stichting aangeboden spelen.
3.
Het verslag van bevindingen betreffende de periodieke controle door de overeenkomstig het eerste lid aangewezen deskundige of keuringsinstelling wordt uiterlijk twee maanden na afloop van een kalenderjaar door de stichting ter kennis gebracht van de minister en het college.
4.
De kosten verbonden aan de in het eerste lid bedoelde goedkeuring en controle zijn voor rekening van de stichting.
1.
In een speelcasino worden uitsluitend kansspelautomaten opgesteld waarvan het model zodanig is geconstrueerd dat:
a. het toevalskarakter van het spel dat de kansspelautomaat aanbiedt voortdurend gewaarborgd is;
b. structurele weigering van het uitbetalingsmechanisme de automaat buiten werking stelt;
c. het spelproces in werking wordt gesteld doordat of nadat, al naar gelang de spelsoort, de speler de inworp heeft gedaan;
d. de inworp slechts gedaan kan worden in de vorm van geldige Nederlandse bankbiljetten of munten, speelpenningen, of vreemde munten of bankbiljetten;
e. de inzet per inzetmogelijkheid ten hoogste € 50,- is;
f. binnen één spel maximaal € 150,- kan worden verspeeld;
g. de totale waarde van de aan spelers uit te keren prijzen ten minste gelijk is aan 80% van de totale waarde van de inzetten;
h. de tijd die verstrijkt tussen de start van het spel en het moment waarop het eindresultaat van dat spel vaststaat en tevens een nieuw spel gestart kan worden, ten minste drie seconden bedraagt;
i. het spelproces, nadat het in werking is gesteld, kan verlopen zonder beïnvloeding door de speler, anders dan nodig is voor het maken van de keuze tussen beëindiging en onbeïnvloede voortzetting van het spel;
j. de uitbetaling van prijzen slechts kan plaatsvinden in de vorm van geldige Nederlandse bankbiljetten of munten, speelpenningen, of vreemde munten of bankbiljetten;
k. indien een kredietmeter aanwezig is, deze de omvang van een gewonnen prijs onmiddellijk door middel van de kredietmeter toont en de uitbetaling plaatsvindt zodra de speler het uitbetalingsmechanisme in werking stelt;
l. indien geen kredietmeter aanwezig is, een gewonnen prijs onmiddellijk ter beschikking van de speler wordt gesteld;
2.
Ten aanzien van het model van een kansspelautomaat is artikel 7 van de Speelautomatenregeling 2000 van toepassing.
3.
Elke kansspelautomaat dient de inzetten, de uitbetalingen en het aantal gespeelde spellen te registreren, al dan niet met behulp van een centraal computersysteem.
4.
Het is de stichting toegestaan door middel van het onderling verbinden van twee of meer kansspelautomaten een voor die spelen gezamenlijke hoofdprijs aan te bieden.
5.
Het is de stichting toegestaan een aanvangsbedrag voor de gemeenschappelijke hoofdprijs vast te stellen, zonder dat dit bedrag is opgebouwd door de inzetten.
6.
Het is de stichting toegestaan de winnaar van een hoofdprijs de vrije keus te laten tussen de geldprijs zoals aangegeven op het winplan, een prijs in natura, of een combinatie daarvan.
7.
Het is de stichting toegestaan extra prijzen, hetzij in natura, hetzij als geldprijs, hetzij als combinatie van beide, ter beschikking te stellen als bonus- en/of mysteryjackpot.
8.
Meerdere kansspelautomaten kunnen worden bestuurd door één centraal computersysteem, waarbij het proces door de speler in werking wordt gesteld.
9.
Het is de stichting toegestaan tijdens te organiseren toernooien kansspelautomaten tijdelijk aan te bieden in toernooivorm, volgens door de stichting op te stellen regels, welke voldoen aan de eisen van artikel 8, eerste lid, onder a, en i en het tweede lid van de beschikking.
De overige bepalingen van artikel 8 zijn niet van toepassing. De regels zijn ter inzage voor de bezoekers van het speelcasino en dienen ter kennis te worden gebracht van het college.
10.
Het is de stichting toegestaan ‘altijd-prijs-automaten’ aan te bieden voor promotionele doeleinden, volgens door de stichting op te stellen regels, waarbij de speler geen inzet behoeft te doen anders dan met uitgereikte penning en waarbij de uitkering geschiedt in de vorm van prijzen in natura. De maximumhoogte van een te winnen prijs in natura wordt vastgesteld op € 150,- Artikel 8, eerste lid, onder d, e, f en j, is niet van toepassing. De regels zijn ter inzage voor de bezoekers van het speelcasino en dienen ter kennisneming te worden toegezonden aan het college.
11.
In afwijking van het gestelde in het eerste lid, onder d en j, is het de stichting tevens toegestaan inworp en uitbetaling te doen plaatsvinden in de vorm van tegoeden op een geldige door de stichting uitgegeven chipkaart, waarbij de stichting de volgende voorschriften in acht neemt:
a. het welkomsttegoed op een chipkaart bedraagt ten hoogste 5 euro;
b. het tegoed op een niet op naam gestelde kaart bedraagt ten hoogste 500 euro;
c. c. het tegoed op een op naam gestelde kaart bedraagt ten hoogste 2500 euro, maar kan op nadrukkelijk verzoek van de kaarthouder verhoogd worden tot ten hoogste 10.000 euro;
d. het tegoed is tijdens de openingsuren te allen tijde door de kaarthouder op te nemen;
e. aan de chipkaart kan een borgsom verbonden worden.
12.
In afwijking van het gestelde in het eerste lid, onder d en j, is het de stichting tevens toegestaan inworp en uitbetaling te doen plaatsvinden in de vorm van elektronisch leesbare tegoedbonnen, waarbij de stichting de volgende voorschriften in acht neemt:
a. de tegoedbonnen hebben een waarde van ten hoogste 1000 euro;
b. de tegoedbonnen kunnen tijdens de openingsuren van het casino door de tegoedbonhouder voor geld worden ingewisseld tot 12 maanden na uitgifte;
c. de tegoedbonnen vermelden ten minste de waarde in euro’s, de datum en het tijdstip van afgifte, het nummer van de uitgevende automaat c.q. kassa, en de in onderdeel b bedoelde geldigheidstermijn;
d. Onderdeel b is niet van toepassing op de door de stichting voor promotiedoeleinden uitgegeven gratis tegoedbonnen, mits dit duidelijk op de bonnen vermeld wordt. De promotietegoedbonnen hebben een waarde van ten hoogste 500 euro.
1.
De stichting onderbreekt het spel of de uitbetaling indien dat noodzakelijk is voor het controleren of doen controleren van de juiste werking van de kansspelautomaat.
2.
De niet opgeëiste prijzen of de op een kredietmeter achtergebleven bedragen vervallen na het einde van de speeldag aan de stichting.
Artikel 9a
Het is de stichting toegestaan ten behoeve van promotionele acties extra prijzen in natura bij casinospelen of kansspelautomaten beschikbaar te stellen bij winnende en/of bijzondere spelcombinaties van deze casinospelen of kansspelautomaten. De maximumhoogte van een te winnen prijs in natura wordt vastgesteld op € 2.300,-.
1.
De stichting kan bij casinospelen of kansspelautomaten prijzen in annuïteiten uitkeren, mits het uit te keren prijsbedrag wordt gekapitaliseerd in een contante waarde en de aanspraak daarop wordt ondergebracht bij een instelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1°, 2° of 3°, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.
2.
Het uitloven van prijzen in annuïteiten is slechts toegestaan indien de speler de keuze heeft om bij soortgelijke casinospelen of kansspelautomaten mee te dingen naar prijzen in geld of in natura met een vergelijkbare waarde als de prijzen in annuïteiten.
3.
De stichting is gehouden zodanige maatregelen te treffen dat de uitbetaling van de prijzen aan de winnaars te allen tijde is gewaarborgd.
1.
De stichting treft de maatregelen en voorzieningen die noodzakelijk zijn voor een behoorlijk toezicht op de toegang tot het speelcasino en die noodzakelijk zijn voor het handhaven van de orde en rust in de speelzaal. Voor zover hiervoor gebruik wordt gemaakt van beveiligingsbeambten zijn deze gediplomeerd overeenkomstig de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus .
2.
De stichting stelt een reglement op met regels die door bezoekers in acht moeten worden genomen bij de toegang tot het speelcasino en het verblijf in de speelzaal.
3.
Het huisreglement bevat ten minste regels inzake:
a. de openingsuren van de speelcasino’s;
b. de entreebewijzen;
c. het opleggen van entreebeperkingen en entreeverboden;
d. de kledingvoorschriften;
e. de orde en rust in de speelzaal;
f. het ordelijk spelverloop, zodanig dat fraude en misbruik door de spelers zoveel mogelijk wordt tegengegaan;
g. de veiligheid van personeel en bezoekers;
h. de afgescheiden gedeelten van het speelcasino waar casinospelen worden aangeboden met hogere minimuminzetten dan de minimuminzetten in de overige speelzalen.
i. de afgescheiden gedeelten van het speelcasino waar casinospelen en speelautomaten worden aangeboden in het bijzonder bedoeld voor groepsbezoeken of kennismakingsbezoeken.
Artikel 11
Het entreebewijs wordt door de stichting slechts afgegeven nadat de identiteit en de leeftijd van de bezoeker op deugdelijke wijze zijn vastgesteld en na betaling van het verschuldigde entreebedrag.
1.
De stichting weigert de toegang tot het speelcasino aan personen:
a. die de leeftijd van achttien jaren nog niet hebben bereikt;
b. uit wier gedragingen of uitlatingen redelijkerwijs valt op te maken dat zij in een zodanige toestand verkeren dat zij hun wil niet in vrijheid kunnen bepalen;
c. die niet voldoen aan de in het huisreglement gestelde regels inzake de toegang, dan wel uit wier gedragingen of uitlatingen redelijkerwijs valt op te maken dat zij de in het huisreglement gestelde regels niet in acht zullen nemen;
d. die weigeren mee te werken aan de controle op de naleving van de bepalingen van het huisreglement; of
e. die kennelijk beroeps- of bedrijfsmatig bemiddeling aanbieden of verlenen bij het deelnemen aan casinospelen.
2.
De stichting kan de verdere toegang tot het speelcasino ontzeggen aan personen die de bepalingen van het huisreglement niet in acht nemen, dan wel de bepalingen van het spelreglement overtreden.
3.
De stichting zorgt ervoor dat het publiek zich kan informeren omtrent de bepalingen van het eerste en tweede lid en de bepalingen van het huisreglement, door deze bij de ingang van het speelcasino op een duidelijk zichtbare plaats te vermelden.
1.
Van het persoonlijk dan wel via tussenpersonen deelnemen aan de door de stichting georganiseerde spelen zijn uitgesloten:
a. personen in dienst van de stichting;
b. personen in dienst van derden die zijn tewerkgesteld in het speelcasino;
c. adviseurs van de stichting;
d. de door de minister overeenkomstig artikel 7, eerste lid, aangewezen onafhankelijke deskundige of keuringsinstelling, alsmede de personen in dienst van de keuringsinstelling die zijn belast met goedkeuring en controle als bedoeld in artikel 7, tweede lid;
e. de instelling aangewezen bij beschikking van 25 april 1989, Stcrt.82, en de personen aangewezen bij beschikking van 1 juni 1989, Stcrt. 214;
f. de voorzitter en de leden van de raad van commissarissen, alsmede van het bestuur van de stichting.
2.
Het is de in het eerste lid bedoelde personen en de stichting niet toegestaan geldleningen te verstrekken aan spelers of van deze geldleningen te ontvangen. Onder dit verbod valt niet het achteraf in rekening brengen van groepsarrangementen.
3.
De stichting ziet toe op de naleving van het bepaalde in het eerste en tweede lid.
1.
De stichting ziet erop toe dat het speelzaalpersoneel geen aansporingen doet tot onmatige deelneming aan de door de stichting georganiseerde kansspelen.
2.
De stichting ziet erop toe dat het speelzaal- en kassapersoneel geen aansporingen doet tot het geven van fooien.
1.
De stichting draagt zorg voor een evenwichtig beleid op het gebied van de kansspelverslaving en treft de maatregelen en voorzieningen die nodig zijn om onmatige deelneming aan de door de stichting georganiseerde kansspelen zoveel mogelijk te voorkomen.
2.
De stichting draagt zorg voor een evenwichtig beleid op het gebied van de wervings- en reclameactiviteiten en neemt daarbij de haar door de minister gegeven aanwijzingen in acht.
1.
De stichting zorgt voor een doelmatige administratie, organisatie en uitvoering van de door haar georganiseerde speelcasino’s.
2.
De stichting treft alle noodzakelijke maatregelen en voorzieningen ten behoeve van de naleving van de aan deze vergunning verbonden voorschriften en de op grond daarvan opgestelde reglementen door de organisaties en personen die op enigerlei wijze bij de administratie, organisatie en uitvoering van de door haar georganiseerde speelcasino’s zijn betrokken.
1.
De netto-opbrengst van alle krachtens deze vergunning georganiseerde activiteiten, zijnde het verschil tussen de bruto-opbrengst en de som van de voor prijzen bestemde bedragen en de exploitatiekosten, wordt, nadat ten laste daarvan nog een eventuele door de Minister van Financiën goed te keuren reservering ten behoeve van het eigen vermogen is gebracht en voorzover de liquiditeit zulks toelaat, afgedragen aan de Staat.
2.
De stichting zendt binnen één maand na het einde van elk kwartaal aan de minister en aan het college een verslag betreffende het financiële verloop, alsmede andere door de minister noodzakelijk geachte gegevens.
3.
De stichting verstrekt desgevraagd aan de minister alle gevraagde inlichtingen, desgewenst voorzien van een accountantsverklaring.
1.
Onder de in artikel 17 bedoelde netto-opbrengst van de speelcasino’s worden mede begrepen de door het speelzaalpersoneel ontvangen fooien.
2.
In de administratie van het betrokken speelcasino wordt een afzonderlijke rekening aangehouden voor de vermelding van het volledig bedrag van de ontvangen en aan het speelzaalpersoneel uitbetaalde fooien.
3.
De fooien worden, op een in de arbeidsovereenkomsten vastgelegde wijze, verdeeld onder het personeel van de stichting.
Artikel 19
De stichting stelt na afloop van elk boekjaar een jaarrekening en een jaarverslag op welke voldoen aan de eisen gesteld in Boek 2, Titel 9, van het Burgerlijk Wetboek. Binnen acht weken na vaststelling van de jaarrekening, zendt het bestuur van de stichting kopieën van de jaarrekening, het jaarverslag, het accountantsverslag en de accountantsverklaring aan de minister en aan het college.
1.
Het bestuur van de stichting zendt een afschrift van het beleidsplan aan de minister.
2.
Indien verschillen van mening bestaan tussen de minister en de stichting ten aanzien van de algemene lijnen van het door de stichting te voeren beleid, met uitzondering van het financiële beleid, volgt de stichting de aanwijzingen van de minister op.
1.
De door de minister aangewezen ambtenaren en andere personen zijn bevoegd inlichtingen van de stichting te vorderen, voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijs nodig is.
2.
De in het eerste lid bedoelde ambtenaren en andere personen zijn bevoegd inzage te vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden van de stichting, voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijs nodig is.
3.
Zij zijn bevoegd van de gegevens en bescheiden kopieën te maken.
4.
Indien het maken van kopieën niet ter plaatse kan geschieden, zijn zij bevoegd de gegevens en bescheiden voor dat doel voor korte tijd mee te nemen tegen een door hen af te geven schriftelijk bewijs.
Artikel 22
Na de inwerkingtreding van deze beschikking berusten de krachtens de Beschikking casinospelen 1996 (Stcrt. 1996, 92) vastgestelde besluiten op deze beschikking.
Artikel 23
De Beschikking casinospelen 1996 (Stcrt. 1996, 92) wordt ingetrokken.
Artikel 24
Deze Beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 25
Deze Beschikking wordt aangehaald als: Beschikking casinospelen 1996.
’s-Gravenhage, 19 december 1997
De
Staatssecretaris
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 9a
Artikel 9b
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 19
Artikel 20
Artikel 21
Artikel 22
Artikel 23
Artikel 24
Artikel 25
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken