Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Beschikking ex artikel 34 Ziekenfondswet

Uitgebreide informatie
Toelating als ziekenfonds en intrekking toelatingen
De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
Overwegende, dat:
1. de besturen van
a. De onderlinge waarborgmaatschappij ‘Algemeen Ziekenfonds Purmerend en Omstreken’ U.A. te Purmerend,
b. De Onderlinge Waarborgmaatschappij Ziekenfonds Wormer en Omstreken U.A. te Wormer en
c. De onderlinge waarborgmaatschappij Ziekenfonds Zaanland u.a. te Zaandam, hem met hun gezamenlijke brief van 29 juni 1989, kenmerk 572/JPL/AB, in kennis hebben gesteld van de samenvoeging van hun ziekenfondsen per 1 januari 1989 tot één nieuw fonds,
d. De Onderlinge Waarborgmaatschappij Ziekenfonds P.W.Z. u.a., gevestigd te Purmerend,
waarbij werd verzocht om toelating van het hierboven onder d. genoemde ziekenfonds als ziekenfonds in de zin van de Ziekenfondswet (Stb. 1986, 347) en om intrekking van de toelatingen als zodanig, verleend aan de in het voorgaande onder a., b. en c. vermelde ziekenfondsen per voornoemde datum:
2. tegen inwilliging van het in overweging 1. bedoelde verzoek om toelating, waarvan overeenkomstig artikel 34, vijfde lid, van de Ziekenfondswet mededeling is gedaan in de Nederlandse Staatscourant (Stcrt. 1989, 155) en hetwelk – met het in overweging 1. vermelde vezoek om intrekking van de verleende toelatingen – voor advies is voorgelegd aan de Ziekenfondsraad, geen bezwaren zijn ingebracht;
3. de toelating van De Onderlinge Waarborgmaatschappij Ziekenfonds P.W.Z. u.a. geacht kan worden met het belang van een doelmatige organisatie van de ziekenfondsverzekering in overeenstemming te zijn;
4. het werkgebied van het in overweging 3. genoemde ziekenfonds gelijk zal zijn aan de gezamenlijke werkgebieden van de ziekenfondsen uit welker samenvoeging het is ontstaan:
5. ter bevordering van de rechtszekerheid met betrekking tot de omvang van het werkgebied van het in overweging 3. genoemde ziekenfonds deze omvang bij de toelating van dat fonds dient te worden vastgesteld;
6. gelijktijdig met de toelating van het in overweging 3. genoemde ziekenfonds de toelatingen van de in overweging 1., onder a., b. en c. genoemde voormalige ziekenfondsen behoren te worden ingetrokken:
Gelet op de artikelen 34, eerste, vierde, vijfde en zevende lid, 36, eerste lid, onder a., en 37, van de Ziekenfondswet; Gehoord de Ziekenfondsraad (advies van 15 juni 1990, BU/3460/90);
Besluit:
Artikel 1
De Onderlinge Waarborgmaatschappij Ziekenfonds P.W.Z. u.a. te Purmerend wordt toegelaten als ziekenfonds in de zin van de Ziekenfondswet voor het gebied dat wordt gevormd door de gemeenten of gedeelten van gemeenten waarin de ziekenfondsen uit welker samenvoeging het onderhavige ziekenfonds is ontstaan onmiddellijk vóór 1 januari 1989 rechtens werkzaam waren.
Artikel 2
De toelatingen als ziekenfonds in de zin van de Ziekenfondswet van de voormalige ziekenfondsen
a. De onderlinge waarborgmaatschappij ‘Algemeen Ziekenfonds Purmerend en Omstreken’ U.A., voorheen te Purmerend, verleend bij besluit van 31 maart 1969, nr. 145665 (Stcrt. 1969, 66), ten aanzien van het onderhavige voormalige ziekenfonds gewijzigd bij beschikking van 28 april 1980, nr. 131206 (Stcrt. 1980, 87);
b. De Onderlinge Waarborgmaatschappij Ziekenfonds Wormer en Omstreken U.A. te Wormer, verleend bij beschikking van 13 december 1966, nr. 183848 (Stcrt. 1966, 253), gewijzigd bij beschikking van 31 maart 1980, nr. 130866 (Stcrt. 1980, 68);
c. De onderlinge waarborgmaatschappij het Ziekenfonds Zaanland u.a. te Zaandam, verleend bij beschikking van 19 juli 1966, nr. 174881 (Stcrt. 1966, 143), gewijzigd bij beschikking van 22 november 1979, nr. 23806 (Stcrt. 1979, 231) worden ingetrokken.
Artikel 3
Deze beschikking wordt in de Nederlandse Staatscourant geplaatst en wordt in afschrift gezonden aan het in artikel 1 genoemde ziekenfonds. Zij treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Nederlandse Staatscourant waarin zij wordt gepubliceerd en werkt terug tot en met 1 januari 1989.
De voornoemd,
staatssecretaris
namens deze.
De
Directeur Verzekeringen, Marktordening en Prijsvorming
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht