Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Beschikking houdende aanwijzing administratie-instellingen bijzondere ziektekosten

Uitgebreide informatie
Beschikking van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, nr. Z/M-3074617, houdende de aanwijzing van administratie-instellingen bijzondere ziektekosten
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 3 van het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering;
Gezien de voordracht van Zorgverzekeraars Nederland van 16 mei 2011 (B-812-iwev1),
gehoord het advies van het College voor zorgverzekeringen van (CCZ/2011056162) 31 mei 2011 en het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit van 1 juni 2011 (11D0017735);
Besluit:
Artikel 1
In deze beschikking wordt verstaan onder:
a. AWBZ: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ;
b. AWBZ-verzekerde: degene die verzekerd is ingevolge de AWBZ ;
c. indicatiebesluit: een besluit als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van het Zorgindicatiebesluit.
1.
Voor een periode van een jaar worden de rechtspersonen die zijn genoemd in bijlage 1 van deze beschikking als verbindingskantoren aangewezen voor de daarachter vermelde regio’s.
2.
De regio’s waarvoor de verbindingskantoren zijn aangewezen, omvatten de gemeenten die zijn opgenomen in bijlage 2 van deze beschikking.
Artikel 4
Aan de aanwijzing, bedoeld in artikel 3, zijn de volgende voorwaarden verbonden:
a. de verbindingskantoren zijn een aanspreekpunt voor AWBZ-verzekerden, zorgaanbieders en gemeenten in de regio waarvoor zij zijn aangewezen en dragen zorg voor inkoop en informatievoorziening die op de regionale situatie is afgestemd;
b. de verbindingskantoren geven zorgvuldige uitvoering aan alle taken die hen door de zorgverzekeraars zijn opgedragen in de mandaat- en volmachtovereenkomst;
c. de verbindingskantoren beschikken over een adequate cliëntvolgende bedrijfsadministratie voor zorg in natura intramuraal en extramuraal waarin een verband ligt tussen de indicatiebesluiten van AWBZ-verzekerden, de geleverde zorg, de betalingen van zorgaanbieders;
d. de verbindingskantoren beschikken over een adequate cliëntvolgende bedrijfsadministratie voor het persoonsgebonden budget, die is afgestemd op de op grond van artikel 44 van de AWBZ vastgestelde regels voor het persoonsgebonden budget;
e. de verbindingskantoren voeren op grond van artikelen 31 en 36, derde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg door de Nederlandse Zorgautoriteit, in overeenstemming met door het Zorginstituut, opgestelde regels, formele en materiële controle uit, waarbij de informatieopvraag wordt opgesteld op basis van risico-analyses in samenhang met de toepassing van de landelijk geldende AO/IC regeling; de verbindingskantoren voeren op grond van het door CVZ opgestelde controleprotocol controles uit op het verstrekte persoonsgebonden budget;
f. de verbindingskantoren volgen op basis van de bestaande informatie van de zorgaanbieders de financiële positie van de zorginstellingen en ondernemen, indien nodig, actie met het oog op gewenste continuïteit van zorgverlening aan cliënten;
g. de verbindingskantoren voeren voor de AWBZ een landelijk uniforme wachtlijstregistratie uit en leveren aan het Zorginstituut periodiek betrouwbare informatie over eventuele fricties tussen geïndiceerde zorg en het beschikbare aanbod;
h. de verbindingskantoren komen op grond van de Regeling verslaglegging AWBZ tot jaarlijkse verantwoording over de uitvoering van de AWBZ door een financieel verslag en een uitvoeringsverslag van de zorgverzekeraar voor de als verbindingskantoor uitgevoerde taken en alle taken die hen zijn opgedragen door de zorgverzekeraars in de mandaat- en volmachtovereenkomst, conform een door de Nederlandse Zorgautoriteit aangegeven model.
Artikel 5
Indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 4, kan de aanwijzing, bedoeld in artikel 3, worden ingetrokken.
Artikel 6
Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.
Deze beschikking wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht