Let op. Deze wet is vervallen op 24 januari 2004. U leest nu de tekst die gold op 23 januari 2004.

Beschikking inrichting rassenlijst siergewassen

Uitgebreide informatie
Beschikking inrichting rassenlijst siergewassen
De staatssecretaris van Landbouw en Visserij,
Gelet op artikel 79 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet (Stcrt. 1966, 455),
Besluit:
Artikel 1
Deze regeling verstaat onder:‘Commissie’:
Commissie voor de samenstelling van de aanbevelende rassenlijst voor siergewassen;‘rassenlijst’:
aanbevelende rassenlijst voor siergewassen.
Artikel 2
De op de rassenlijst geplaatste rassen en andere groepen van planten worden gerubriceerd door aanduiding van één of meer van de navolgende hoofdletters, waarvan de betekenis luidt:A:
ras dat voor algemene of vrij algemene teelt in aanmerking komt;B:
ras dat voor speciale omstandigheden of voor teelt op beperkte schaal wordt aanbevolen;N:
nieuw aanbevolen ras;O:
ras dat van geringe betekenis wordt geacht.
1.
De commissie beslist op een verzoek als bedoeld in artikel 76, eerste lid, van de Zaaizaad- en Plantgoedwet, binnen 8 weken nadat het onderzoek bedoeld in het derde lid van evenvermeld artikel is voltooid.
2.
De duur van het onderzoek bedraagt in de regel ten minste twee groeiseizoenen.
1.
De rassenlijst bevat de door de Commissie op verzoek of ambtshalve genomen beslissingen, houdende de benamingen van de rassen of groepen van planten, alsmede de daarbij behorende rubricering.
2.
De rassenlijst geeft tevens aan de wijze waarop nadere inlichtingen over de hoedanigheid en andere gegevens van de ras of groepen van planten kunnen worden verkregen.
Artikel 5
De Commissie draagt zorg voor de uitgave van de rassenlijst.
2. De uitgave van de rassenlijst kan geschieden in de vorm van één of meer delen en in samenhang met een andere op de onafhankelijke voorlichting omtrent siergewassen gerichte uitgave, mits laatstbedoelde uitgave geen commerciële boodschappen bevat.
3. De actualisering van de rassenlijst geschiedt met regelmatige tussenpozen en kan integraal, deelsgewijs dan wel bladzijdegewijs plaatsvinden.
Artikel 6
De rassenlijst of delen daarvan, ongeacht of de uitgave is geschiedt in samenhang met een andere uitgave als bedoeld in artikel 5, tweede lid, wordt tegen betaling van de geldende prijs algemeen verkrijgbaar gesteld door de Commissie.
1.
Bij de op de rassenlijst geplaatste rassen wordt de naam van de kweker, aangeduid door de hoofdletter K, vermeld.
2.
Is met betrekking tot het ras kwekersrecht verleend, dan wordt hiervan melding gemaakt door de aanduiding Kw.R., met vermelding van het tijdstip van de toekenning van het recht. De naam van de houder van het recht en zijn woonplaats wordt vermeld voor zover deze afwijkt van de naam van de kweker.
3.
Naast de naam van de houder van het kwekersrecht mag de naam van zijn gevolmachtigde of vertegenwoordiger vermeld worden met de aanduiding: V.
Artikel 8
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant.
's-Gravenhage, 20 november 1984
De van Landbouw en Visserij ,
staatssecretaris
Voor deze,
De
secretaris-generaal
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht