Let op. Deze wet is vervallen op 24 januari 2004. U leest nu de tekst die gold op 23 januari 2004.

Beschikking landbouwtelling 1992

Uitgebreide informatie
Beschikking landbouwtelling 1992
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Gelet op de artikelen 24 en 25 van de Landbouwwet (Stb. 1957, 342);
Gehoord het Landbouwschap;
Besluit:
Artikel 1
In deze beschikking wordt verstaan onder:
a. directeur:
Directeur Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
b. opgaveplichtige:
degene die, anders dan in het kader van de teelt van griendhout, riet en biezen, in de landbouw zijn hoofdbestaan of een gedeelte van zijn bestaan vindt, voor zover hem een beschrijvingsbiljet, als bedoeld in onderdeel c, dan wel anderzins een oproep voor de landbouwtelling is uitgereikt of is gezonden;
c. beschrijvingsbiljetten:
de in de bijlagen opgenomen modelformulieren voor de periodieke inventarisatie in land- en tuinbouw, alsmede het door de opgaveplichtige bij of vanwege de districtsbureauhouder, als bedoeld onder d, te ondertekenen schriftelijke stuk tezamen met het in de bijlagen opgenomen modeloproepformulier voor de landbouwtelling;
d. districtsbureauhouder:
districtsbureauhouder van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in wiens werkgebied het landbouwbedrijf van de opgaveplichtige, dan wel het grootste gedeelte daarvan, is gelegen.
Artikel 2
In het tijdvak dat loopt van 30 maart tot en met 3 juli 1992 wordt een landbouwtelling gehouden als bedoeld in de artikelen 24 en 25 van de Landbouwwet (Stb. 1957, 342).
1.
Ten behoeve van de telling als bedoeld in artikel 2 wordt een beschrijvingsbiljet of worden meerdere biljetten, als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, uitgereikt of verzonden door of vanwege de directeur.
2.
De opgaveplichtige dient de op het beschrijvingsbiljet of de beschrijvingsbiljetten gevraagde gegevens te verstrekken naar de toestand op de datum van ondertekening, tenzij op de biljetten of door de districtsbureauhouder anders is aangegeven, en daarbij de overige op de biljetten of door de districtsbureauhouder gestelde aanwijzingen in acht te nemen.
3.
De opgaveplichtige dient op de zittingsdag de beschrijvingsbiljetten te ondertekenen en in te leveren bij de districtsbureauhouder, dan wel indien de beschrijvingsbiljetten aan de opgaveplichtige zijn toegezonden, binnen vijf dagen nadat deze aan hem zijn verzonden in te leveren bij de districtshouder.
1.
De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking in de Staatscourant.
2.
Zij kan worden aangehaald als: Beschikking landbouwtelling 1992.
's-Gravenhage, 23 maart 1992
De van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij ,
Minister
Voor deze:
De
secretaris-generaal
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht