Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2010. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2010.

Beschikking regelen vergoeding door wild aangerichte schade

Uitgebreide informatie
Beschikking regelen vergoeding door wild aangerichte schade
De Minister van Landbouw en Visserij,
Gelet op artikel 28, tweede lid, van de Jachtwet (Stb. 1954, 523)*Laatstelijk gewijzigd bij wet van 14 oktober 1977, Stb. 578.
Besluit:
Artikel 1
In deze beschikking wordt onder 'landbouw' verstaan: akkerbouw, weidebouw, tuinbouw, bosbouw, teelt van griendhout, veeteelt, pluimveeteelt en visserij.
Artikel 2
Door het bestuur van het Jachtfonds kan een tegemoetkoming worden verleend aan de grondgebruiker in door wild aangerichte schade aan de landbouw op zijn aanvrage en met inachtneming van het in de navolgende artikelen bepaalde.
Artikel 3
De hoogte van de door wild aangerichte schade wordt door het bestuur van het Jachtfonds bepaald.
Artikel 4
Het bestuur van het Jachtfonds zal een tegemoetkoming als bedoeld in artikel 2 slechts verlenen, indien en voor zover naar zijn oordeel de schade niet had kunnen worden voorkomen door maatregelen of inspanningen, waartoe de jachthouder of grondgebruiker op grond van de wet of het gebruik verplicht is.
Artikel 5
Voor een tegemoetkoming als bedoeld in artikel 2 komt in aanmerking de schade
a. welke is veroorzaakt door vraat, betreden, verontreiniging, graven, wroeten en vegen van wild,
b. welke is toegebracht aan de landbouw, voor zover deze bedrijfsmatig wordt uitgeoefend en
c. welke ten minste € 113,45 bedraagt.
1.
Een tegemoetkoming als bedoeld in artikel 2 bedraagt ten hoogste 95% van de schade.
2.
In bijzondere gevallen kan het bestuur van het Jachtfonds besluiten de schade volledig te vergoeden.
Artikel 8
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag, volgend op die van haar bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant.
's-Gravenhage, 10 oktober 1978
De van Landbouw en Visserij ,
Minister
Voor deze,
De
secretaris-generaal
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht