Beschikking van de Minister van Justitie van 7 december 2009, nr. 5631620/09/DSP, houdende verlening van een vergunning tot het organiseren van een loterij (Beschikking SNL Loterij 2009)
De Minister van Justitie,
Gelezen het verzoek van de Stichting Samenwerkende non-profit Loterijen van 20 juli 2009 haar vergunning te verlenen voor het openstellen van een gelegenheid als bedoeld in artikel 1, onder a, van de Wet op de kansspelen;
Gelet op de artikelen 3 en 5 van de Wet op de kansspelen, en de artikelen 2 en 5 van het Kansspelenbesluit;
Gezien het advies van het College van toezicht op de kansspelen van 30 september 2009, nr. C.697/09;
Besluit:
Artikel 1
In deze beschikking wordt verstaan onder:
a. de wet: Wet op de kansspelen ;
b. het besluit: het Kansspelenbesluit
c. de minister: de Minister van Justitie;
d. de stichting: de Stichting Samenwerkende non-profit Loterijen, gevestigd te Tilburg;
e. het college: het College van toezicht op de kansspelen bedoeld in artikel 33 van de wet;
f. SNL Loterij: een kansspel als bedoeld in artikel 1, onder a, van de wet, georganiseerd door de stichting, waarbij de deelnemers mededingen naar prijzen die door trekking worden verkregen.
g. trekking: aanwijzing van één of meerdere winnende deelnamebewijzen.
1.
Aan de stichting wordt voor de duur van vijf jaren, te rekenen vanaf 1 januari 2010 tot en met 31 december 2015 vergunning verleend tot het organiseren van de SNL Loterijen.
2.
De SNL Loterijen bestaan uit de Grote Clubactie, de Support Actie, de Nationale Scoutingloterij, de KWF Seizoenloterij, de Zonnebloemloterij en de Jantje Beton Loterij.
3.
Aan de in het eerste lid bedoelde vergunning worden de in artikel 3 tot en met artikel 17 vervatte voorschriften verbonden, die zonodig kunnen worden gewijzigd of aangevuld.
1.
De loterijen worden georganiseerd met inachtneming van de statuten en reglementen van de stichting.
2.
De statuten en reglementen van de stichting, alsmede wijziging daarvan, behoeven de voorafgaande goedkeuring van de minister.
3.
De reglementen behelzen in ieder geval bepalingen inzake de deelnamevoorwaarden, de prijzenschema’s, de prijsbepaling en de prijzenreserve.
1.
De stichting zorgt voor een doelmatige administratie, organisatie en uitvoering van de krachtens deze vergunning georganiseerde kansspelen.
2.
De stichting kan de uitvoering van een SNL Loterij uitbesteden aan derden.
3.
De stichting neemt de nodige maatregelen met het oog op de naleving van de aan deze vergunning verbonden voorschriften en de op grond daarvan opgestelde reglementen door de organisaties en personen die op enigerlei wijze bij de administratie, organisatie en uitvoering van een SNL Loterij zijn betrokken.
1.
In alle aankondigingen en voor openbaarmaking of verspreiding bestemde stukken wordt vermeld dat voor de SNL Loterijen vergunning is verleend door de minister, onder aanhaling van datum en kenmerk van deze beschikking.
2.
Op alle in het eerste lid vermelde aankondigingen en stukken wordt voorts, voor zover praktisch mogelijk, duidelijk vermeld:
a. de naam van de stichting en de naam van de uitvoerder van de loterij en het adres waar inlichtingen omtrent de SNL Loterij verkrijgbaar zijn;
b. de bestemming van de afdracht overeenkomstig het bepaalde in artikel 12, eerste lid;
c. het bedrag van de inleg;
d. de wijze waarop aan de SNL Loterij kan worden deelgenomen;
e. plaats en tijdstip van de trekkingen.
3.
De stichting draagt er zorg voor dat aan wervings- en reclameactiviteiten op zorgvuldige en evenwichtige wijze vorm wordt gegeven, waarbij in het bijzonder wordt gewaakt voor het aanzetten tot onmatige deelneming aan de door de stichting georganiseerde kansspelen.
4.
De stichting neemt bij haar wervings- en reclameactiviteiten de haar door de minister gegeven aanwijzingen in acht.
Artikel 6
Eventuele provisie aan verkopers van deelnamebewijzen wordt beperkt tot ten hoogste 10% van de nominale waarde van de door hun bemiddeling geplaatste deelnamebewijzen.
1.
De stichting organiseert ten hoogste zesmaal per jaar een SNL Loterij, waarbij de perioden tussen de loterijen zodanig gekozen worden dat de loterijen verspreid over het jaar plaatsvinden.
2.
Per kalenderjaar vinden de volgende trekkingen plaats: één trekking van de Grote Clubactie, vier trekkingen van de Support Actie, één trekking van de Nationale Scoutingloterij, vier trekkingen van de KWF Seizoenloterij, één trekking van de Zonnebloemloterij en één trekking van de Jantje Beton Loterij.
3.
De inleg voor deelneming aan een SNL Loterij bedraagt ten hoogste € 22,69 per geheel lot. De inleg per deellot wordt naar evenredigheid berekend. Deelloten geven aanspraak op een evenredig deel van de daarop gevallen prijs.
1.
De prijsbepaling en de vaststelling van de winnaars van de krachtens deze vergunning georganiseerde kansspelen geschiedt in het openbaar, onder toezicht en verantwoordelijkheid van een notaris, die het verloop van de prijsbepaling en de vaststelling van de winnaars telkens bij proces-verbaal constateert.
2.
De prijsbepaling en de vaststelling van de winnaars geschiedt op een door een notaris in een trekkingsprocedure vastgelegde wijze, die deel uitmaakt van de reglementen van de stichting.
Artikel 9
Onverminderd de voorschriften bij en krachtens de Wet op de kansspelbelasting (Stb. 1961, 313), keert de stichting de prijzen na elke prijsbepaling onverkort zo spoedig mogelijk aan de winnaars uit. Indien dit niet mogelijk is, houdt de stichting de prijzen overeenkomstig artikel 38 van de wet gedurende één jaar na de prijsbepaling te hunner beschikking.
1.
De stichting onderwerpt de mechanische, elektrische en elektronische processen die gebezigd worden bij de deelneming, prijsbepaling en vaststelling van de winnaars van de krachtens deze vergunning georganiseerde kansspelen, aan een voorafgaande keuring en periodieke controle door één of meer door de minister aangewezen onafhankelijke deskundigen of instellingen.
2.
De stichting stuurt uiterlijk binnen drie maanden na afloop van een kalenderjaar het verslag van de bevindingen van de in het eerste lid bedoelde onafhankelijke deskundigen en keuringsinstellingen aan de minister.
1.
Gerekend over een kalenderjaar bedraagt de afdracht ten minste 50% van de nominale waarde van de verkochte deelnemingsbewijzen.
2.
Als noodzakelijke kosten van de stichting worden uitsluitend aangemerkt die kosten die rechtstreeks verband houden met het organiseren van de kansspelen krachtens deze vergunning en die gerekend kunnen worden tot de normale bedrijfskosten.
3.
Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, kan ten behoeve van de continuïteit van de exploitatie een reservering worden gevormd. De omvang van deze reservering mag aan het einde van een kalenderjaar, ongeacht de periode waarin deze is opgebouwd, ten hoogste 2,5% bedragen van de nominale waarde van de in dat kalenderjaar verkochte deelnemingsbewijzen. De minister kan voor de omvang van de reservering in bijzondere gevallen een hoger percentage vaststellen.
1.
De afdracht komt, overeenkomstig een door de stichting in haar financieel reglement opgenomen verdeelsleutel, ten goede aan:
de aan de Grote Clubactie of Support Actie meewerkende verenigingen, stichtingen en instellingen, waarbij de afdracht wordt besteed overeenkomstig hun statutaire doelstellingen;
Stichting Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding, gevestigd te Amsterdam;
Scouting Nederland, gevestigd te Leusden, alsmede de bij Scouting Nederland aangesloten plaatselijke scoutinggroepen;
Stichting Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton, gevestigd te Utrecht;
Nationale Vereniging De Zonnebloem, gevestigd te Breda.
2.
Uiterlijk binnen drie maanden na afloop van een kalenderjaar voldoet de stichting de afdracht over dat kalenderjaar aan de in het eerste lid genoemde verenigingen, stichtingen en instellingen. Daarvan doet de stichting verslag in de in artikel 14, eerste lid, bedoelde jaarrekening die betrekking heeft op het kalenderjaar waarin de opbrengst van de loterij is gegenereerd.
Artikel 13
De stichting zendt binnen één maand na het einde van elk kwartaal aan de minister een verslag betreffende het financiële verloop, alsmede andere door de minister noodzakelijk geachte gegevens, over dat kwartaal.
1.
De stichting stelt een jaarrekening en een jaarverslag op welke voldoen aan de eisen gesteld in Boek 2, Titel 9, van het Burgerlijk Wetboek. De minister kan aanwijzingen geven omtrent de inrichting van de jaarrekening en het jaarverslag.
2.
De stichting verleent aan een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek opdracht tot onderzoek van de jaarrekening. De uitslag van dit onderzoek wordt weergegeven in een verslag en een verklaring als bedoeld in onderscheidenlijk het vierde en vijfde lid van artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Het onderzoek heeft mede betrekking op de naleving door de stichting van het bepaalde in deze beschikking.
3.
De stichting voert een zodanig beheer dat een goedkeurende verklaring als bedoeld in het tweede lid kan worden afgegeven.
4.
Binnen vier maanden na afloop van een kalenderjaar zendt de stichting de jaarrekening met het verslag en de verklaring, alsmede het jaarverslag aan de minister.
Artikel 15
De kosten verbonden aan toezicht, keuring, controle en onderzoek ingevolge de artikelen 8, eerste lid, 10, eerste lid, en 14, tweede lid, zijn voor rekening van de stichting.
1.
De door de minister aangewezen ambtenaren en andere personen zijn bevoegd inlichtingen van de stichting te verlangen, voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijs nodig is.
2.
De in het eerste lid bedoelde ambtenaren en andere personen zijn bevoegd inzage te verlangen van zakelijke gegevens en bescheiden van de stichting, voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijs nodig is.
3.
Zij zijn bevoegd van de gegevens en bescheiden kopieën te maken.
4.
Indien het maken van kopieën niet ter plaatse kan geschieden, zijn zij bevoegd de gegevens en bescheiden voor dat doel voor korte tijd mee te nemen tegen een door hen af te geven schriftelijk bewijs.
Artikel 17
Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2010 en zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.
Artikel 18
Deze beschikking wordt aangehaald als: Beschikking SNL Loterij 2009.
Den Haag, 7 december 2009
De
Minister
directeur Sanctie- en Preventiebeleid
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht