Let op. Deze wet is vervallen op 15 juli 2007. U leest nu de tekst die gold op 14 juli 2007.

Beschikking steun boter met bijzonder gebruik of bijzondere bestemming 1981

Uitgebreide informatie
Beschikking steun boter met bijzonder gebruik of bijzondere bestemming 1981
De Minister van Landbouw en Visserij,
Gelet op de artikelen 15, 19, 32 en 35 van de Landbouwwet;
Mede gelet op artikel 2 van de Mandaatbeschikking VIB;
Gehoord het Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten, het Produktschap voor Zuivel en het Bedrijfschap voor het Banketbakkersbedrijf,
Besluit:
Artikel 1
In deze beschikking wordt verstaan onder:Minister:
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;Dienst Regelingen:
Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;A.I.D.:
Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit;Verordening 1723/81:
Verordening (EEG) nr. 1723/81 van de Raad van 24 juni 1981 houdende algemene voorschriften betreffende de maatregelen om het boterverbruik van bepaalde groepen consumenten en industrieër te handhaven (Pb. EG L 172);Verordening 1932/81:
Verordening (EEG) nr. 1932/81 van de Commissie van 13 juli 1981, betreffende de toekenning van steun voor boter en boterconcentraat bestemd voor de vervaardiging van banketbakkerswerk, consumptie-ijs en andere voedingsmiddelen (Pb. EG L 191);Verordening 262/79:
Verordening (EEG) nr. 262/79 van de Commissie van 12 februari 1979, betreffende de verkoop tegen verlaagde prijs van boter bestemd voor de vervaardiging van banketbakkerswerk, consumptie-ijs en andere voedingsmiddelen (Pb. EG L 41);rechtstreekse verwerking:
rechtstreekse verwerking van boter tot produkten van formule A of B, als bedoeld in artikel 4 van Verordening 262/79, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10, tweede lid, van die verordening;tussenprodukten:
produkten van een andere tariefpost dan de in artikel 4 van Verordening 262/79 bedoelde tariefposten, waarvoor de in artikel 7, tweede lid, van die verordening bedoelde regeling geldt;eindprodukten:
produkten als bedoeld in artikel 4 van Verordening 262/79;Verordening 2191/81:
Verordening (EEG) nr. 2191/81 van de Commissie van 31 juli 1981, betreffende de toekenning van steun voor de aankoop van boter door instellingen en gemeenschappen zonder winstoogmerk (Pb. EG L 213);Verordening 2192/81:
Verordening (EEG) nr. 2192/81 van de Commissie van 31 juli 1981, betreffende de toekenning van steun voor de aankoop van boter door het leger en de daarmee gelijkgestelde eenheden van de Lid-Staten (Pb. EG L 213).
1.
Aan degene, die met inachtneming van het in Verordening 1723/81 en haar uitvoeringsregelen bepaalde met de Minister een overeenkomst heeft aangegaan om -
uit zoom of boter voor eigen rekening boterconcentraat te vervaardigen in op de voet van artikel 4 erkende bedrijven, aan het boterconcentraat in hetzelfde bedrijf de door de communautaire verordeningen voorgeschreven stoffen toe te voegen, en dit boterconcentraat uitsluitend te verwerken of te doen verwerken tot eindprodukten, of-
boter voor eigen rekening rechtstreeks te verwerken tot produkten van formule A of B, als bedoeld in artikel 4 van Verordening 262/79, in op de voet van artikel 9, eerste lid, erkende bedrijven.
wordt ingevolge de artikelen 1 en 3 van de genoemde verordening steun verleend, indien er voor zover hij ten genoegen van Dienst Regelingen heeft aangetoond, dat hij zijn verplichtingen uit hoofde van die overeenkomst is nagekomen.
2.
De in het eerste lid bedoelde steun wordt verleend naar de onderscheidingen en maatstaven en onder de beperkingen en voorwaarden, die in Verordening 1723/81, de ter uitvoering daarvan vastgestelde of vast te stellen verordeningen dan wel bij of krachtens deze beschikking zijn gesteld.
3.
De Minister treedt op als interventiebureau voor het houden van de inschrijvingen, die ingevolge Verordening 1932/81 nodig zijn voor de vaststelling van de toe te kennen steunbedragen en is voorts belast met de toekenning en de uitkering van de in het eerste lid bedoelde steun.
4.
De door de communautaire verordeningen voorgeschreven waarborgen dienen ten name van de Minister te worden gesteld. De Minister beslist met inachtneming van het daaromtrent in de communautaire verordeningen bepaalde en op grond van de resultaten van de in het kader van deze beschikking verrichte controles of en in hoeverre de waarborgen worden vrijgegeven.
Artikel 3
De ter uitvoering van deze beschikking genomen monsters worden onderzocht door het Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwprodukten te Wageningen. Dit instituut brengt de resultaten van het monsteronderzoek ter kennis van de AID en van Dienst Regelingen.
Artikel 4
De door de communautaire verordeningen voorgeschreven erkenning van-
bedrijven, die voor steun in aanmerking te brengen boterconcentraat vervaardigen,-
bedrijven, die boterconcentraat verwerken tot produkten van formule C, als bedoeld in artikel 4 van Verordening 262/79,-
bedrijven, die boterconcentraat verwerken tot tussenprodukten en of de bedrijven, die deze tussenprodukten verwerken tot eindprodukten, geschiedt, op de voet van het bepaalde in de Regeling erkenningen interventie , door de Minister in overleg met de AID.
1.
Degene, die voornemens is uit room of boter boterconcentraat te vervaardigen is verplicht in de gevallen waarvoor de Minister dit heeft bepaald, op de door de Minister te bepalen wijze aan Dienst Regelingen en aan de AID mededeling te doen
2.
De AID is belast met de in de communautaire verordeningen voorgeschreven controles en monsterneming in de bedrijven die boterconcentraat vervaardigen. In dat kader houdt de AID toezicht op de vervaardiging van het boterconcentraat. Ter zake wordt rapport uitgebracht aan Dienst Regelingen.
1.
De AID is belast met de in de communautaire verordeningen voorgeschreven controles en monsterneming in de bedrijven die boterconcentraat verwerken tot produkten van formule C, als bedoeld in Verordening 262/79, alsmede in de bedrijven, die boterconcentraat verwerken tot tussenprodukten en de bedrijven, die tussenprodukten verwerken tot eindprodukten. Ter zake wordt rapport uitgebracht aan Dienst Regelingen.
Dienst Regelingen neemt naar aanleiding van de rapporten de passende maatregelen.
2.
De Minister bepaalt welke tussenprodukten mogen worden vervaardigd en gebruikt.
1.
Verzoeken om steun ter zake van de vervaardiging van boterconcentraat dienen door degene, die het boterconcentraat heeft vervaardigd, dan wel door diens schriftelijk gevolmachtigde uiterlijk binnen één week nadat de totale hoeveelheid boterconcentraat, waarvoor de aanbieding voor steun door de Minister is aanvaard, is vervaardigd, bij Dienst Regelingen te worden ingediend, vergezeld van een verwerkingsstaat in tweevoud, betreffende de hoeveelheid boterconcentraat waarvoor steun wordt aangevraagd. De Minister bepaalt welke gegevens, nodig voor de beoordeling van het verzoek om steun, deze staat moet bevatten en stelt het model daarvan vast.
2.
De steun wordt door de Minister verleend aan de hand van het ingediend verzoek en de daarbij behorende verwerkingsstaat, de rapportage van de bevindingen bij het toezicht op de vervaardiging van het boterconcentraat en de analyseresultaten van de van het boterconcentraat als zodanig, van het boterconcentraat met toevoegingen en de ingevolge de communautaire verordeningen toe te voegen stoffen genomen monsters.
De verlening van de steun geschiedt onder voorbehoud. Terugbetaling of verrekening vindt plaats indien uit nadien ingestelde controles of anderszins blijkt, dat de steun ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend.
3.
Indien de steun wordt aangevraagd door een schriftelijk gevolmachtigde dient de volmacht te luiden volgens een door de Minister vastgesteld model.
Artikel 8
De AID is belast met de in de communautaire verordeningen voorgeschreven controles en monsterneming in de bedrijven, die boter rechtstreeks verwerken. In dat kader oefent de AID voor elke verwerkte partij boter controle ter plaatse uit, waarbij de juistheid van de ingevolge artikel 11 opgemaakte verwerkingsstaten wordt geverifieerd.
1.
Degenen die met Dienst Regelingen een overeenkomst wensen aan te gaan ter zake van de rechtstreekse verwerking van boter, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, tweede gedachtenstreepje, behoeven daartoe vooraf een erkenning.
2.
Dienst Regelingen verleent, op de voet van het bepaalde in de Regeling erkenningen interventie en in overleg met de AID, het Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten en het Produktschap voor Zuivel, aan naar zijn oordeel daarvoor in aanmerking komende bedrijven op hun verzoek een erkenning als bedoeld in het eerste lid. De erkenning wordt slechts verleend indien naar het oordeel van Dienst Regelingen voldoende waarborgen bestaan, dat de verwerkingscapaciteit van het bedrijf zodanig is dat ten minste 5 ton boter per maand rechtstreeks kan worden verwerkt.
Aan de erkenning kunnen voorschriften worden verbonden; zij kan onder beperkingen of voorwaarden worden verleend.
1.
Degene die een erkenning, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, voor de rechtstreekse verwerking van boter heeft verkregen, is telkenmale verplicht van het voornemen tot zodanige verwerking over te gaan ten minste drie werkdagen voor de aanvang van de verwerking op de door de AID te bepalen wijze aan de AID mededeling te doen.
2.
Van het verloop van zodanige verwerkingen dient te blijken uit de ingevolge artikel 11 op te maken verwerkingsstaten.
1.
De steun ter zake van de rechtstreekse verwerking van boter wordt over periodes van een maand verleend.
2.
Verzoeken om steun ter zake van de rechtstreekse verwerking van boter dienen door degene, die de verwerking heeft verricht dan wel door diens schriftelijk gevolmachtigde uiterlijk binnen één week na afloop van de maand, waarin verwerking heeft plaatsgevonden, bij Dienst Regelingen te worden ingediend. Het verzoek om steun dient vergezeld te gaan van een verwerkingsstaat in tweevoud betreffende de hoeveelheid boter, die in de betrokken maand is verwerkt.
3.
Dienst Regelingen bepaalt welke gegevens, nodig voor de beoordeling van het verzoek om steun – naast de gegevens bedoeld in artikel 10 – de verwerkingsstaten moeten bevatten en stelt het model daarvan vast.
4.
Het bepaalde in artikel 7, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.
1.
De steun ter zake van de rechtstreekse verwerking van boter wordt door de Minister verleend aan de hand van het ingediend verzoek en de daarbij behorende verwerkingsstaat overzichtstaten, de bevindingen van de AID bij de in het vorige artikel bedoelde controles en monsterneming.
2.
De steun wordt onder voorbehoud verleend. Terugbetaling of verrekening vindt plaats indien uit nadien ingestelde controles of anderszins blijkt, dat de steun ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend.
1.
Aan degenen, die met inachtneming van het in Verordening 1723/81 en haar uitvoeringsregelen bepaalde, met het Nederlands leger een overeenkomst van koop en verkoop van boter hebben aangegaan, wordt op hun verzoek ter zake van de koop van die boter door het leger als bijdrage in de zin van artikel 15 van de Landbouwwet steun verleend.
2.
De in het eerste lid bedoelde steun wordt verleend naar de onderscheidingen en maatstaven en onder de beperkingen en voorwaarden, die in Verordening 1723/81, de ter uitvoering daarvan vastgestelde of vast te stellen verordeningen dan wel bij of krachtens deze beschikking zijn gesteld.
Artikel 14
De door Verordening 2192/81 voorgeschreven erkenning van leveranciers van boter, die ter zake van de koop van boter door het leger aanspraak maken op steun, geschiedt op de voet van het bepaalde in de Beschikking Regeling erkenningen interventie door de Minister, in overleg met de AID.
1.
De Minister is belast met de afgifte van de door Verordening 2192/81 voorgeschreven bonnen die, onder de in die verordening gestelde voorwaarden, recht op steun geven.
2.
Verzoeken om steun ter zake van de koop van boter door het leger dienen door de erkende leverancier met inachtneming van het in Verordening 2192/81 bepaalde bij Dienst Regelingen te worden ingediend.
1.
De steun wordt door de Minister verleend aan de hand van het ingediend verzoek, de in het eerste lid bedoelde bon en de in Verordening 2192/81 bedoelde bewijsstukken.
2.
De steun wordt onder voorbehoud verleend. Terugbetaling of verrekening vindt plaats indien uit nadien ingestelde controles of anderszins blijkt, dat de steun ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend.
1.
Aan instellingen zonder winstoogmerk wordt, met inachtneming van het in Verordening 1723/81 en haar uitvoeringsregelingen bepaalde, boter verkocht, waarbij als bijdrage in de zin van artikel 15 van de Landbouwwet op de verkoopprijs een bedrag in mindering wordt gebracht dat gelijk is aan de in Verordening 2191/81 bedoelde steun.
Het bepaalde in artikel 2, vierde lid, van de Mandaatsbeschikking VIB is op deze verkoop tegen verlaagde prijs van overeenkomstige toepassing.
2.
De in het eerste lid bedoelde instellingen moeten zich bij het aangaan van de overeenkomst van de koop en verkoop schriftelijk tegenover de Minister verbinden om -
de boter slechts voor consumptie door de onder hun verantwoordelijkheid vallende personen te bestemmen;-
het op de verkoopprijs in mindering gebrachte bedrag te betalen in gevallen, waarin zou blijken, dat de boter niet overeenkomstig zijn bestemming is gebruikt;-
de naar het oordeel van de Minister noodzakelijke gegevens te verstrekken, op basis waarvan het gebruik van de boter kan worden nagegaan;-
medewerking te verlenen aan de naar het oordeel van de Minister en de AID noodzakelijke controle op de naleving van bovenstaande voorwaarden.
3.
De bevoegde vertegenwoordiger van de betrokken instelling dient aan Dienst Regelingen voor iedere aflevering van boter een door hem ondertekend en gedateerd bewijs van ontvangst af te geven.
Artikel 18
De Minister bepaalt-
welke in Nederland feitelijk werkzame instellingen en gemeenschappen zonder winstoogmerk boter kunnen kopen tegen de in artikel 17, eerste lid, bedoelde prijs,-
welke hoeveelheid boter zij per kwartaal maximaal kunnen en per bestelling minimaal moeten afnemen.
1.
Het is een ieder, die boterconcentraat vervaardigt, boter rechtstreeks verwerkt dan wel boter verkoopt of aankoopt en daarvoor aanspraak maakt op steun of prijsvermindering of zodanige aanspraak doet ontstaan als in de voorgaande artikelen aangegeven, verboden aan de Minister gegevens als bedoeld in artikel 5, eerste lid, artikel 7, eerste lid, artikel 10, eerste lid, artikel 15, tweede lid of artikel 17, tweede en derde lid, te verstrekken die niet volledig of niet overeenkomstig de waarheid zijn.
2.
De in het eerste lid bedoelde personen zijn verplicht aan de Minister op diens verzoek, alle ter zake van die gegevens gewenste nadere inlichtingen terstond en naar waarheid te verstrekken.
Artikel 20
Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking steun boter met bijzonder gebruik of bijzondere bestemming 1981. Zij wordt bekend gemaakt in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking te rekenen vanaf 14 juli 1981.
's-Gravenhage, 28 augustus 1981
De van Landbouw en Visserij ,
Minister
Voor deze,
De
secretaris-generaal
Inhoudsopgave
+ Paragraaf 1. Terminologie
+ Paragraaf 2. Boterconcentraat en boter bestemd voor de vervaardiging van banketbakkerswerk, consumptie-ijs en andere voedingsmiddelen
+ Paragraaf 3. Koop van boter door het leger en door instellingen zonder winstoogmerk
+ Paragraaf 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht