Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2005. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2005.

Beschikking totalisator 1998

Uitgebreide informatie
Beschikking totalisator 1998
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de Staatssecretaris van Justitie,
Gelet op de artikelen 23, 24, 25 en 34 van de Wet op de kansspelen;
Gezien het advies van het College van toezicht op de kansspelen van 28 april 1998, nummer C. 188/98;
Besluiten:
Artikel 1
In deze beschikking wordt verstaan onder:wet:
Wet op de kansspelen ;minister:
minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserijministers:
minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Minister van Justitievennootschap:
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Scientific Games Racing B.V., gevestigd te ’s-Gravenhage;
Autotote Nederland b.v., gevestigd te 's-Gravenhage;college:
College van toezicht op de kansspelen bedoeld in artikel 33 van de wet;NDR:
Stichting Nederlandse Draf- en Rensport, gevestigd te 's-Gravenhage;wedkantoor:
door of namens de vennootschap opgengestelde gelegenheid waar in hoofdzaak activiteiten worden verricht die verband houden met het afsluiten van weddenschappen op de uitslag van paaardenrennen en harddraverijen en waar tevens, voorzover door de ministers toegestaan, andere kansspelen worden aangeboden;wedcafé:
inrichting als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a of c, van de Drank- en Horecawet, waar tevens door de vennootschap de gelegenheid wordt opengesteld tot het afsluiten van weddenschappen op de uitslag van paardenrennen en hardraverijen;verkooppunt:
inrichting, niet zijnde een wedcafé, waar in overwegende mate activiteiten wiorden verricht welke geen verband houden met kansspelen en in welke tevens door de vennootschap de gelegenheid wordt opgensteld tot het afsluiten van weddenschappen op de uitslag van paardenrennen en harddraverijen;speelautomatenhal:
inrichting als bedoeld in artikel 30c, eerste lid, onder c, van de wet;speelcasino:
inrichting als bedoeld in artikel 27g, tweede lid, van de wet.
Artikel 2
Aan de venootschap wordt voor de periode van 1 juli 2003 tot en met 30 juni 2005 vergunning verleend tot het organiseren van een totalisator op de uitslag van harddraverijen en paardenrennen.
De vergunning wordt verleend onder de voorwaarde dat en is slechts geldig indien Autotote Corporation Inc. gevestigd te New York, USA, of een 100%-dochtervennootschap van Autotote Corporation Inc. enig aandeelhouder van de vennootschap is, en onder gehoudenheid van Scientific Games Corporation Inc. in te staan voor de nakoming van alle verplichtingen van de vennootschap onder vergunning. Aan de in het eerste lid bedoelde vergunning worden in artikel 3 tot en met artikel 21 vervatte voorschriften verbonden, die zo nodig kunnen worden gewijzigd een aangevuld.
1.
Het is de vennootschap toegestaan de totalisator te organiseren:
ten aanzien van hardraverijen en paardenrennen die worden gehouden onder auspiciën van NDR op de koersdagen en op de banen die zijn vermeld op de door de NDR na overleg met de vennootschap vastgestelde en gepubliceerde koersagenda;
ten aanzien van harddraverijen en paardenrennen in het buitenland, voorzover zij worden gehouden onder auspiciën van een daartoe in het betreffende land aangewezen officiële organisatie of instantie, waarbij de weddenschappen, die ter zake zijn afgesloten in de deelnemende landen, kunnen worden samengevoegd tot een gemeenschappelijke pool ten behoeve van het voor uitkering beschikbare bedrag.
De minister kan, de NDR gehoord, regels stellen betreffende de jurering en de dopingcontrole op de banen.
Het is de vennootschap niet toegestaan de totalisator te organiseren op banen waar jurering en dopingcontrole niet overeenkomstig die regels plaatsvinden.
1.
Het is de vennootschap toegestaan weddenschappen af te sluiten:
op de banen als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a;
in wedkantoren;
in wedcafé's;
in verkooppunten;
in speelcasino's;
in speelautomatenhallen, voorzover dit krachtens de door de burgemeester afgegeven vergunning is toegestaan.
2.
Het is de vennootschap voorts toegestaan weddenschappen af te sluiten direct langs elektronische weg.
Artikel 5
De vennootschap spant zich in voor de inachtneming van de vergunningvoorschriften, de statuten en reglementen van de vennootschap.
De staten en reglementen van de vennootschap behoeven voorafgaande instemming van de ministers, gehoord het college.
De reglementen behelzen in ieder geval bepalingen inzake de deelnemingsvoorwaarden, de soorten van weddenschappen en de wijze waarop de weddenschappen worden afgesloten, alsmede de regels die door bezoekers van een wedcafé in acht dienen te worden genomen.
Artikel 6
De vennootschap houdt van de totale inzet per koers, vóór de verdeling aan de winnaars van de weddenschappen in:
een bedrag van 2,5% van welk bedrag 8% is bestemd voor de Koninklijke Fondsen, volgens een door de ministers te bepalen verdeelsleutel en 92% voor de Stichting Nederlandse Hippische Sportbond te Baarn en de Stichting Opleiding Ruiter Unie Nederland te Ermelo tezamen, voor de NDR en voor het Productschap voor Vee en Vlees, volgens een door de minister te bepalen verdeelsleutel
alsmede
een bedrag afhankelijk van de soort weddenschap van ten hoogste 47,5%. De minister kan aan de Stichting Nederlandse Hippische Sportbond en de Stichting Opleiding Ruiter Unie Nederland tezamen, de NDR en het Productschap voor Vee en Vlees richtlijnen geven voor de besteding van de te ontvangen gelden.
Artikel 7
In geval van een gemeenschappelijke pool als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder b, kan het in het eerste lid genoemde percentage van 7 in overeenstemming met de NDR worden verlaagd naar niet minder dan 4.
1.
Uit het in artikel 6, onder b, bedoelde bedrag wordt aan de NDR per jaar een bedrag gelijk aan 11% van de totale omzet gerealiseerd op Nederlandse koersen en 7% van de totale omzet gerealiseerd op buitenlandse koersen betaald. Het resterende bedrag wordt door de vennootschap gehouden.
2
1.
[Red: Abusievelijk is lid 1 niet genummerd.]
Binnen één maand na afloop van elk kwartaal draagt de vennootschap de over dat kwartaal aan gerechtigden toekomende bedragen als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder a, en artikel 7, eerste lid, aan gerechtigden af.
2.
[Red: Abusievelijk is lid 2 niet genummerd.]
Het positieve verschil tussen de aan gerechtigden toekomende bedragen volgens de vastgestelde jaarrekening en de op het betreffende kalenderjaar betrekking hebbende kwartaalafdrachten ingevolge het eerste lid, worden binnen één maand na de vaststelling van de jaarrekening afgedragen aan de gerechtigden.
3.
[Red: Abusievelijk is lid 3 niet genummerd.]
Indien het verschil als bedoeld in het tweede lid negatief is, houdt de vennootschap het van de gerechtigden te vorderen bedrag in op de afdracht over het eerste kwartaal volgend op het in het tweede lid bedoelde kalenderjaar.
4.
Gerechtigden, bedoeld in het eerste lid, verantwoorden jaarlijks aan de vennootschap de rechtmatigheid en doelmatigheid van de besteding van de bedragen, aan hen door de vennootschap afgedragen.
Artikel 9
Bij besluit van de ministers kunnen ambtenaren en andere personen worden aangewezen die zijn belast met het toezicht op de naleving door de vennootschap van het bepaalde bij of krachtens de wet en van haar reglementen.
De toezichthouders beschikken niet over de bevoegdheden, genoemd in de artikelen 5.18 en 5.19 van de Algemene wet bestuursrecht.
1.
De vennootschap dient binnen een maand na het einde van elk kwartaal aan de ministers alsmede aan het college en de NDR schriftelijk verslag te doen van de exploitatie van de totalisator betreffende dat kwartaal.
2.
Binnen vier maanden na afloop van een kalenderjaar zendt de vennootschap haar jaarrekening met het verslag, bedoeld in artikel 393, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek en de verklaring, bedoeld in het vijfde lid van dat artikel, alsmede het jaarverslag aan de ministers, alsmede aan het college en de NDR.
3.
De ministers kunnen, het college gehoord, aanwijzingen geven omtrent de inrichting van de rapportage, bedoeld in het eerste lid, en van de jaarrekening en het jaarverslag, bedoeld in het tweede lid.
Artikel 11
De vennootschap zorgt voor een doelmatige administratie, organisatie en uitvoering van de krachtens deze vergunning georganiseerde totalisator op de uitslag van harddraverijen en paardenrennen.
De vennootschap neemt de nodige maatregelen met het oog op de naleving van de aan deze vergunning verbonden voorschriften en de op grond daarvan opgengestelde reglementen door de organisaties en personen, die op enigerlei wijze bij de administratie, organisatie en uitvoering van de totalisator zijn betrokken.
Artikel 12
Het aantal locaties bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder b, c en e en f, bedraagt in totaal ten hoogste 100.
Het is de houder van een wedkantoor toegestaan in een wedkantoor een bar of buffet te exploiteren of aan derden te verpachten, waar geen alcolholhoudende drank verkrijgbaar is.
Voor andere dan in het tweede lid genoemde voorzieningen in een wedkantoor ten behoeve van de bezoekers die geen verband houden met de organisatie van de totalisator is de voorafgaande instemming van de ministers, gehoord het college, nodig, behoudens in geval van nevenactiviteiten van beperkte omvang die het karakter van een wedkantoor niet wijzigen.
Artikel 13
De vennootschap stelt de gelegenheid open tot het afsluiten van weddenschappen in een locatie als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder d, tot uiterlijk één uur voor de aanvang van de eerste koers van de meeting waarop de weddenschap betrekking heeft, behoudens voorzover de mogelijkheid tot het afsluiten van weddenschappen wordt geboden door middel van mechanische, elektrische of elektronische voorzieningen.
1.
Uitgesloten als locaties bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder b en d, zijn:
inrichtingen waar van de ondernemer inschrijfplichtig is bij het Bedrijfschap Horeca;
inrichtingen waar activiteiten worden ontplooid welke in belangrijke mate gericht zijn op personen beneden de leeftijd van 18 jaren.
Artikel 14
Onverminderd artikel 12, eerste lid is het de vennootschap toegestaan in ten hoogste 20 wedcafé's weddenschappen af te sluiten.
De vennootschap stelt een huisreglement voor wedcafé's op, met regels die door bezoekers van een wedcafé in acht dienen te worden genomen.
Het huisreglement bevat tenminste regels inzake:
de openingsuren van de wedcafé's;
de entreebewijzen;
het opleggen van entreebeperkingen en entreeverboden;
de orde en rust in de wedcafé's en de veiligheid van het personeel en bezoekers.
Artikel 15
De vennootschap dient het ongeoorloofd wedden en het aanbieden of verlenen van bemiddeling tot wedden op de uitslag van de harddraverijen en paardenrennen zoveel mogelijk tegen te gaan en daartoe al haar medewerking te verlenen aan personen, die zijn belast met de opsporing van overtreding van artikel 27 van de wet.
De vennootschap is verplicht bij het aangaan van overeenkomsten met werknemers, andere medewerkers of zelfstandige ondernemers te bedingen dat de betrokken werknemer, andere medewerker of zelfstandige ondernemer gehouden is het bepaalde bij of krachtens de wet in acht te nemen.
Van de bevindingen van de vennootschap betreffende het ongeoorloofd wedden en het aanbieden of verlenen van bemiddeling tot wedden op de uitslag van harddraverijen en paardenrennen, alsmede van de daartegen genomen maatregelen, wordt mededeling gedaan in het jaarverslag.
Artikel 16
Als deelnemer aan de totalisator mogen niet worden toegelaten personen die nog niet de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt.
Indien als winnaar in de totalisator wordt aangewezen een persoon die ingevolge het eerste lid niet als deelnemer mocht worden teogelaten of een persoon die bij de deelneming gehandeld heeft in strijd met de door de vennootschap gestelde voorwaarden, wordt de betreffende weddenschap buiten aanmerking gelaten.
Artikel 17
Het is de vennootschap niet toegestaand weddenschappen aan te bieden of af te sluiten welke een inzet van tweeduizend tweehonderd vijftig euro (Euro 2250,-) per weddenschap te boven gaan.
Het is de vennootschap niet toegestaan geldleningen te verstrekken aan spelers of van deze te ontvangen.
Op het tweede lid is artikel 15, tweede lid, van overeenkomstige toepassing.
Artikel 18
De vennootschap treft de noodzakelijke maatregelen en voorzieningen die nodig zijn om onmatige deelneming aan de totalisator zo veel mogelijk te voorkomen.
De vennootschap ziet er op toe dat de verkooppunten onmatige deelneming zo veel mogelijk tegengaan.
Van de ingevolge het tweede lid gehouden toezicht wordt mededeling gedaan in het jaarverslag.
De vennootschap draagt er zorg voor dat aan wervings- en reclame-activiteiten op zorgvuldige en evenwichtige wijze vorm wordt gegeven en neemt daarbij de haar door de ministers gegeven aanwzijzingen, in acht.
Artikel 19
De mechanische, elektrische en elektronische processen die gebezigd worden bij de deelneming, prijsbepaling en vaststelling van de winnaars van de krachtens deze vergunning georganiseerde totalisator, zijn onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring en periodieke controle door één of meer dor de ministers aangewezen deskunidgen of keuringsinstellingen.
Van de bevindingen van de in het eerste lid beoelde onafhaneklijke deskundigen of keuringsinstellingen wordt steeds uiterlijk binnen drie maanden nadien verslag gedaan aan de ministers en het college.
Artikel 20
De mogelijkheid weddenschappen af te sluiten langs direct elektronische weg, bedoeld in artikel 4, tweede lid, alsmede de mogelijkheid om in ten hoogste 20 wedcafé's weddenschappen af te sluiten, wordt één jaar na het feitelijk openstellen van de betreffende mogelijkheid door de vennootschap geëvalueerd.
De ministers kunnen aanwijzingen geven omtrent de uitvoering van een evaluatie bedoeld in het eerste lid.
De vennootschap stelt de ministers telkens binnen vier maanden na afloop van de in het eerste lid genoemde periode in kennis van de resultaten van de evaluatie.
Artikel 21
Na inwerkingtreding van deze beschikking berusten de besluiten die zijn genomen ter uitvoering van de Totalisatoirbeschikking 1993 en van de Totalisatorbeschikking 1998 op de artikelen 3, tweede lid, en 6, tweede lid van deze beschikking.
De weddenschappen die voor de inwerkingtreding van deze beschikking zijn afgesloten op grond van de in het eerste lid genoemde Totalisatorbeschikkingen worden door de vennootschap afgewikkeld overeenkomstig de ten tijde van het afsluiten van die weddenschappen geldende voorschriften en reglementen.
Artikel 22
De Totalisatorbeschikking 1998 wordt ingetrokken.
Artikel 23
Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 juli 1998.
Artikel 24
Deze beschikking wordt aangehaald als: Beschikking totalisator 1998 .
Deze beschikking zal in de Staatscourant worden geplaatst.
's-Gravenhage, 26 juni 1998.
De
Minister
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 19
Artikel 20
Artikel 21
Artikel 22
Artikel 23
Artikel 24
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht