Beschikking vaststelling examenprogramma
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
In overeenstemming met de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, dr. A. Veerman,
Gelet op artikel 4, eerste lid, van het Examenbesluit accountants-administratieconsulenten (Stb. 1974, 304),
Besluit:
Artikel 1
Het examen omvat het volgende programma:
I. Mondeling gedeelte
A. kennis van beroep en functie:
1. het beroep van accountant-administratieconsulent;
2. uitoefening van de functie;
B. kennis van het midden- en kleinbedrijf in de onderscheiden sectoren van het maatschappelijk bestel:
1. omschrijving en betekenis van het midden- en kleinbedrijf;
2. ontwikkeling van het midden- en kleinbedrijf;
3. produktie- en afzetbevordering;
4. persoonlijke relaties in het midden- en kleinbedrijf;
5. wetgeving;
6. instellingen ten behoeve van het midden en kleinbedrijf.
II. Schriftelijk gedeelte
A. kennis van de hoofdzaken van de administratieve organisatie en van de administratieve techniek (waaronder de controlemogelijkheden), in het bijzonder ten aanzien van het midden- en kleinbedrijf:
1. administratieve organisatie;
2. informatieverstrekking en -verwerking;
3. hulpmiddelen ten dienste van de administratieve organisatie;
4. controlemogelijkheden;
5. speciale onderzoekingen;
B. kennis van de toepassing der fiscale wetgeving;
C. kennis van het sociaal recht;
D. kennis van het privaatrecht,
een en ander zoals deze laatste drie onderdelen nader zijn omschreven in het Programma, Eerste gedeelte, onder E, en Tweede gedeelte, onder D, vastgesteld bij het Koninklijk besluit van 25 augustus 1949 (Stb. 407) tot instelling van een Staatspraktijkdiploma voor Bedrijfsadministratie, overeenkomstig de op 30 april 1974 geldende tekst van dat besluit.
Artikel 2
Bij de voorbereiding van het in 1974 af te nemen examen dient als leidraad te worden gebezigd de bij deze beschikking als bijlage behorende litteratuurlijst.
1.
Deze beschikking wordt met de daarbij behorende bijlage in de Staatscourant bekendgemaakt.
2.
Zij treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking.
's-Gravenhage, 4 juli 1974
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht