Let op. Deze wet is vervallen op 10 september 2004. U leest nu de tekst die gold op 9 september 2004.

Beschikking vaststelling vacatiegelden adviescommissie medische verklaringen voor de luchtvaart

Uitgebreide informatie
Beschikking vaststelling vacatiegelden adviescommissie medische verklaringen voor de luchtvaart
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 1, tweede lid, van het Vacatiegeldenbesluit 1988;
Besluit:
Artikel 1
In deze beschikking wordt verstaan onder:
a) adviescommissie:
Adviescommissie, bedoeld in artikel 32, van het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart;
b) hoorzitting:
het horen door de adviescommissie van een belanghebbende met betrekking tot een medische verklaring, zoals bedoeld in artikel 22 Regeling geneeskundige instanties, geneeskundigen en medische verklaringen voor de luchtvaart.
Artikel 2
Het vacatiegeld voor de leden van de adviescommissie voor het deelnemen aan een hoorzitting wordt vastgesteld op € 86,22 per dag, waarbij per hoorzitting wordt uitgegaan van één dag in totaal voor de voorbereiding en afhandeling en van één dag voor de hoorzitting zelf.
Artikel 3
Het vacatiegeld voor de voorzitter van de adviescommissie voor het deelnemen aan een hoorzitting wordt vastgesteld op € 172,44 per dag, waarbij per hoorzitting wordt uitgegaan van één dag in totaal voor de voorbereiding en afhandeling en één dag voor de hoorzitting zelf.
Artikel 4
Het vacatiegeld voor de fungerend plaatsvervangend voorzitter van de adviescommissie voor het deelnemen aan een hoorzitting, voor zover de activiteiten voortvloeien uit het fungerend voorzitterschap hetzij uit het fungerend secretarisschap, wordt vastgesteld op € 172,44 per dag, waarbij per hoorzitting wordt uitgegaan van één dag in totaal voor de voorbereiding en afhandeling en één dag voor de hoorzitting zelf.
Artikel 5
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 november 2000.
Artikel 6
Deze beschikking wordt aangehaald als: Beschikking vaststelling vacatiegelden adviescommissie medische verklaringen voor de luchtvaart.
Deze beschikking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht