Wijzigingsvoorstel op ministeriële beschikking nr. 801, van 14 april 1972
De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de Staatssecretaris van Defensie,
Gelet op het in 1960 in Londen mede door de Nederlandse Regering ondertekende Internationale Verdrag voor de Beveiliging van Mensenlevens op Zee, Hoofdstuk 5 bepaling 4 (meteorologische dienstverlening), en gezien het rapport van overleg dat terzake heeft plaats gehad tussen met name de vertegenwoordigers van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, de Hoofddirectie van Rijkswaterstaat en het Ministerie van Defensie in het Interdepartementaal Directeurenoverleg Noordzee van 13 juni 2001;
Besluiten:
Artikel 1
De wind- en stormwaarschuwingsdienst voor de scheepvaart op de Noordzee, in de Nederlandse kustwateren en aangrenzende ruime binnenwateren heeft tot doel wind- en stormwaarschuwingen voor deze gebieden tijdig aan belanghebbende bekend te maken.
Artikel 2
Het opstellen en uitgeven van wind- en stormwaarschuwingen is opgedragen aan het K.N.M.I. zoals is vastgelegd in de wet op het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut.
De aard van de waarschuwingen en de indeling van de waarschuwingsgebieden worden in het IDON-overleg vastgesteld.
Artikel 3
De waarschuwingen worden bekend gemaakt door middel van
a. radiocommunicatiemiddelen;
b. visuele seinen;
c. andere daartoe geëigende communicatiemiddelen.
De redactie van de bekendmakingen die via woord, geschrift of beeld worden verspreid, wordt vastgesteld door het K.N.M.I., zulks in overleg met de betrokken instanties.
Artikel 4
De bekendmaking van de waarschuwingen via radiocommunicatiemiddelen is opgedragen aan het Kustwachtcentrum. Daarnaast worden de bekendmakingen van de waarschuwingen door het K.N.M.I. zo breed mogelijk bekend gesteld.
Artikel 5
Voor het tonen van de visuele seinen wordt het internationale systeem gevolgd, aanbevolen door de Wereld Meteorologische Organisatie.
Het in stand houden van stations, waar seingevers zijn belast met het tonen van visuele seinen, is opgedragen aan de beheerders van deze stations. Het K.N.M.I is verantwoordelijk voor een tijdige verzending aan deze stations van berichten noodzakelijk voor het tonen, wijzigen of uitschakelen van visuele seinen.
Ten aanzien van de meteorologische dienstverlening aan zeevarenden:
Artikel 6
Op grond van het door de Nederlandse Staat ondertekende Internationale Verdrag voor de Beveiliging van Mensenlevens op Zee heeft de Nederlandse overheid zich verplicht zorg te dragen voor de dagelijkse uitgifte van weerbulletins gericht op de scheepvaart op de Noordzee en in de Nederlandse kustwateren met de aangrenzende ruime binnenwateren.
Artikel 7
Het opstellen en uitgeven van de weerbulletins genoemd in artikel 6 is opgedragen aan het K.N.M.I. en als zodanig vastgelegd krachtens de wet op het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut.
Artikel 8
De berichten worden bekend gemaakt door middel van
a. radiocommunicatiemiddelen;
b. andere daartoe geëigende communicatiemiddelen.
De redactie van de weerbulletins die via woord, geschrift of beeld worden verspreid, wordt vastgesteld door het K.N.M.I., zulks in overleg met betrokken instanties.
Artikel 9
De bekendmaking van de weerbulletins via radiocommunicatiemiddelen is opgedragen aan het Kustwachtcentrum.
Een zo breed mogelijke bekendmaking van de weerbulletins wordt door het K.N.M.I. nagestreefd.
Artikel 10
In de door de Chef der Hydrografie uitgegeven `The Netherlands Coast Pilots' is een beschrijving opgenomen van:
a. de wind- en stormwaarschuwingsdienst waarin de onder artikel 1 en 2 genoemde begrippen en gebieden zijn omschreven;
b. de in artikel 3, 4 en 5 genoemde bekendmakingen, alsmede de wijzen waarop deze worden uitgevoerd;
c. de in artikel 6 en 7 genoemde weerbulletins waarin de genoemde begrippen en gebieden zijn omschreven;
d. de in artikel 8 en 9 genoemde bekendmakingen, alsmede de wijzen waarop deze worden uitgevoerd.
Wijzigingen in genoemde beschrijvingen kunnen ingevoerd worden na overleg met betrokken instanties binnen het IDON-overleg. De wijzigingen worden bekend gemaakt in de `Berichten aan Zeevarenden' van de Dienst der Hydrografie van de Koninklijke Marine.
Artikel 11
De directeuren of gelijkwaardige functionarissen van de in de aanhef genoemde diensten en instanties stellen, ieder voor hun dienst, nadere voorschriften vast ter uitvoering van het in het voorgaande artikel bepaalde.
Artikel 12
De beschikking kan worden aangehaald als ‘Beschikking wind- en stormwaarschuwingsdienst’.
Artikel 13
Deze beschikking treedt in de plaats van de beschikking van de Ministers van Verkeer en Waterstaat en van Defensie van 14 april 1972, nr. 801.
Artikel 14
Deze beschikking treedt in werking met ingang van heden en zal worden gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant.
De
Staatssecretaris
De van Defensie ,
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht