Let op. Deze wet is vervallen op 28 augustus 2004. U leest nu de tekst die gold op 27 augustus 2004.

Beschikking ziektekostenverzekeraars in Ziekenfondsraad

Uitgebreide informatie
Beschikking ziektekostenverzekeraars in Ziekenfondsraad
De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
Gelet op artikel 48, tweede lid, sub 1°, onder a en b, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 1967, 655);
Gezien de beschikking van 28 december 1967, nr. 141916 (Stcrt. 1967, 253);
Besluit:
Artikel 1
Door de hierna genoemde, naar zijn oordeel representatieve organisaties van ziektekostenverzekeraars wordt het daarbij mede aangegeven aantal leden en plaatsvervangende leden ter toevoeging aan de Ziekenfondsraad voor de uitvoering van diens taken krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten aangewezen: de organisaties, samenwerkende in het Kontaktorgaan Landelijke Organisaties van Ziektekostenverzekeraars (KLOZ) te Houten, gezamenlijk: één lid en één plaatsvervangend lid.
Artikel 2
Door de hierna genoemde, naar zijn oordeel representatieve organisatie van personen en instellingen die meer in het bijzonder zijn betrokken bij het verlenen van de krachtens artikel 6, tweede lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten vastgestelde verstrekkingen, wordt het mede aangegeven aantal leden en plaatsvervangende leden ter toevoeging aan de Ziekenfondsraad voor de uitvoering van diens taken krachtens voornoemde wet aangewezen: de Nationale Ziekenhuisraad, te Utrecht: twee leden en twee plaatsvervangende leden.
Artikel 3
Deze beschikking wordt in de Nederlandse Staatscourant geplaatst. Zij treedt in werking met ingang van 15 april 1986 en geldt voor de per die datum aan te vangen driejarige zittingsperiode van de Ziekenfondsraad.
Leidschendam, 11 april 1986
De
staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht