Let op. Deze wet is vervallen op 9 maart 2007. U leest nu de tekst die gold op 8 maart 2007.

Besluit aanpassing inkomensbesluit IOAZ overheveling opslagpremies

Uitgebreide informatie
Besluit van 15 december 1989, houdende wijziging van het Inkomensbesluit IOAZ in verband met de overheveling van de opslagpremies
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 september 1989, Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid, nr. SZ/BV/UKB/AUB/89/Bp/U-11 296;
Gelet op artikel 7, derde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen ( Stb. 1987, 281);
De Raad van State gehoord (advies van 27 november 1989, nr. W12.89.0569);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 december 1989, Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid, nr. SZ/BV/UKB/AUB/89/11 296;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. de IOAZ: de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen ( Stb. 1987, 281);
b. de AAW: de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet ( Stb. 1987, 90):
c. de AWBZ: de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ( Stb. 1967, 655);
d. de overhevelingstoeslag: de toeslag als bedoeld in artikel 1 van de Wet overhevelingstoeslag opslagpremies ( Stb. 1989, 128).
Artikel II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel III
Voor de toepassing van de artikelen 7, 8 en 9 van de IOAZ, wordt onder inkomen mede verstaan de daarover toegekende overhevelingstoeslag.
1.
Indien bij de vaststelling van de uitkering als bedoeld in artikel 9 van de IOAZ over een periode gelegen voor 1 januari 1990, een inkomen wordt betrokken dat op of na deze datum tot uitbetaling komt, wordt de daarover toegekende overhevelingstoeslag niet als inkomen aangemerkt.
2.
Indien het in het eerste lid bedoelde inkomen een inkomen betreft als bedoeld in de artikelen 5 en 6 van het Inkomensbesluit IOAW, wordt op het inkomen in mindering gebracht een bedrag gelijk aan de premies ingevolge de AAW en AWBZ .
3.
Onze Minister stelt nadere regels voor de berekening van het in het tweede lid bedoelde bedrag.
1.
Indien bij de vaststelling van de uitkering als bedoeld in artikel 9 van de IOAZ, over een periode aanvangend op of na 1 januari 1990, een inkomen wordt betrokken dat voor die datum is uitbetaald, wordt het inkomen eerst verhoogd met een bedrag gelijk aan de premies ingevolge de AAW en AWBZ .
2.
Indien het in het eerste lid bedoelde inkomen een inkomen betreft als bedoeld in de artikelen 5 en 6 van het Inkomensbesluit IOAW, blijft de verhoging achterwege.
3.
Onze Minister stelt nadere regels voor de berekening van het in het eerste lid bedoelde bedrag.
Artikel VI
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1990.
Artikel VII
Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit aanpassing inkomensbesluit IOAZ overheveling opslagpremies.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en de Algemene Rekenkamer.
Het Oude Loo, 15 december 1989
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven de negenentwintigste december 1989
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Wijziging inkomensbesluit IOAZ
+ § 3. Tijdelijke bepalingen
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht