Besluit van 7 maart 2014 tot uitvoering van de artikelen 5, tweede lid, 11, eerste lid, en 14 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen BES (Besluit aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen BES)
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 7 februari 2014, nr. 480001;
Gelet op de artikelen 5, tweede lid, 11, eerste lid en 14 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen BES;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 19 februari 2014, nr. WO3.14.0028/11;
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 4 maart 2014, nr. 487919;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
a. wet: de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen BES ;
b. motorrijtuigen: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van de wet;
c. verzekeraar: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van de wet.
Artikel 2
De som waarvoor de verzekering van aansprakelijkheid, bedoeld in artikel 14 van de wet, voor een motorrijtuig ten minste moet zijn gesloten, bedraagt USD 50.280,– per gebeurtenis.
Artikel 3
In afwijking van het in artikel 2 bepaalde bedraagt voor een motorrijtuig dat is ingericht tot het vervoer van meer dan zes personen, de bestuurder daaronder niet begrepen, de verzekerde som ten minste USD 8.380,– maal het betreffende aantal, met een maximum van USD 167.600,– per gebeurtenis.
Artikel 4
Het bedrag bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet wordt vastgesteld op USD 0,–.
Artikel 5
Het bewijs van verzekering, als bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de wet, bestaat uit de kwitantie die door een verzekeraar aan de verzekerde verstrekt wordt. Deze kwitantie moet tenminste bevatten het kenteken van het motorrijtuig, de naam van de verzekeraar en van de verzekeringnemer, het polisnummer, de dagtekening en het jaar van ingang van de dekking, alsmede de periode waarvoor de dekking geldt.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Artikel 7
Dit besluit is op verzekeringen die op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit reeds zijn gesloten, van toepassing nadat een jaar na dit tijdstip is verstreken. Gedurende die termijn is dit besluit evenmin van toepassing op wijzigingen in die verzekering na het in werking treden van dit besluit.
Artikel 8
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen BES.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Wassenaar, 7 maart 2014
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Uitgegeven de veertiende maart 2014
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
+ Algemene bepalingen
+ Verzekerde som
+ Eigen risico
Artikel 5
+ Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht