Let op. Deze wet is vervallen op 15 maart 2013. U leest nu de tekst die gold op 14 maart 2013.

Besluit aanvraagprocedure nummers

Uitgebreide informatie
Besluit van 3 juli 1996, houdende regels met betrekking tot de aanvraag-procedure van nummers (Besluit aanvraagprocedure nummers)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 15 maart 1996, nr. HDTP/96/774/JWD Hoofddirectie Telecommunicatie en Post;
Gelet ophoofdstuk 16 van de Telecommunicatiewet en de artikelen 2, derde lid, en 24, onder b , van de Vergunningen-wet kabelgebonden telecommunicatie-infrastructuur;
De Raad van State gehoord (advies van 18 juni 1996, no. W09.96.0139);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat a.i. van 1 juli 1996 nr. HDTP/96/1692/PvL, Hoofddirectie Telecommunicatie en Post;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. wet: de Wet op de telecommunicatievoorzieningen;
b. nummerhouder: degene aan wie nummers zijn toegekend;
c. reserveringhouder: degene voor wie nummers zijn gereserveerd;
d. college: het college genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit.
Artikel 3
Een aanvraag tot toekenning van nummers kan uitsluitend worden gedaan voor een bestemming die is aangegeven in enig nummerplan, vastgesteld op grond van artikel 40 d , eerste lid, van de wet of voor een bestemming die is aangegeven in een ministeriële regeling, vastgesteld op grond van artikel 40 e van de wet.
1.
Een aanvraag tot toekenning van nummers wordt geweigerd, indien:
a. de aanvrager niet behoort tot degenen, bedoeld in artikel 3, derde lid, 7, vijfde lid, 13 w , eerste lid, 17, elfde lid, 22, derde lid, of artikel 23, zesde lid, van de wet of in artikel 2, vierde lid, van de Vergunningenwet kabelgebonden telecommunicatie-infrastructuur, en geen aanleiding bestaat om toepassing te geven aan artikel 40 f van de wet;
b. naar verwachting door de aanvrager niet zal of kan worden voldaan aan het bij of krachtens de wet of dit besluit met betrekking tot nummers bepaalde.
2.
Een aanvraag tot toekenning van nummers kan geheel of gedeeltelijk worden geweigerd, indien:
a. op grond van de aanvraag redelijkerwijs niet is te verwachten dat het voorgenomen gebruik binnen een jaar kan worden verwezenlijkt;
b. het in de aanvraag omschreven voorgenomen gebruik de toekenning van de gevraagde hoeveelheid nummers niet rechtvaardigt;
c. de aanvrager geen vestiging in Nederland heeft en zijn boekhouding niet in Nederland wordt gevoerd;
d. op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de aanvrager beslag is gelegd;
e. een verzoek tot verlening van surséance van betaling aan de aanvrager is ingediend, of surséance van betaling aan de aanvrager is verleend;
f. een verzoek tot faillietverklaring van de aanvrager is ingediend;
g. de aanvrager failliet is verklaard.
1.
Met betrekking tot een aanvraag tot reservering van nummers zijn de artikelen 3 en 4, eerste lid, en tweede lid, onder c tot en met g, van toepassing.
2.
Een aanvraag tot reservering van nummers kan bovendien geheel of gedeeltelijk worden geweigerd, indien:
a. op grond van de aanvraag redelijkerwijs niet is te verwachten dat het voorgenomen gebruik binnen drie jaar kan worden verwezenlijkt;
b. het in de aanvraag omschreven voorgenomen gebruik de reservering van de gevraagde hoeveelheid nummers niet rechtvaardigt.
3.
De reservering van nummers geldt voor een periode van drie jaar. De gereserveerde nummers zijn, onverminderd het bepaalde in artikel 10, tijdens de reserveringsduur uitsluitend beschikbaar voor een toekenning aan de desbetreffende reserveringhouder en wel voor het gebruiksdoel waarvoor de reservering is verleend.
1.
Aan een besluit tot toekenning of reservering van nummers kunnen voor wat betreft het verstrekken van informatie de volgende voorschriften worden verbonden:
a. het voorschrift om op verzoek van het college die informatie aan het college te verstrekken die het college nodig heeft ten behoeve van de aan het college in artikel 40 d , lid 2, van de wet opgedragen zorg voor het nummerbeheer of ten behoeve van het toezicht op de naleving van dit besluit en de bij de toekenning of reservering gestelde voorschriften en beperkingen;
b. het voorschrift om periodiek aan het college de in het voorschrift aangegeven schriftelijke informatie te verstrekken over het gebruik van toegekende nummers of over de activiteit waarvoor de nummers zijn toegekend of gereserveerd.
Artikel 6a
Een nummerhouder en een reserveringhouder zijn verplicht om aan Onze Minister die informatie te verstrekken die hij nodig heeft ten behoeve van de aan hem in artikel 40 d , eerste lid, van de wet opgedragen zorg voor het nummerbeleid.
1.
Indien een nummerhouder de aan hem toegekende nummers in gebruik geeft aan dienstaanbieders of gebruikers, dient dit op niet-discriminatoire en transparante wijze te geschieden met gebruikmaking van objectieve criteria.
2.
De nummerhouder is er verantwoordelijk voor dat het gebruik van de aan hem toegekende nummers in overeenstemming is met het bij of krachtens de wet en de Vergunningenwet kabelgebonden telecommunicatie-infrastructuur bepaalde.
1.
Een besluit tot toekenning of reservering van nummers kan op aanvraag van de betreffende nummerhouder of reserveringhouder worden gewijzigd.
2.
Een aanvraag van een reserveringhouder tot wijziging van het tot hem gerichte besluit tot reservering, inhoudende een verzoek tot toekenning van nummers daaruit, wordt ingewilligd, tenzij:
a. de reservering geen betrekking heeft op het voorgenomen gebruik, of
b. naar het oordeel van het college niet aannemelijk is dat de ontwikkeling van de activiteit die ten grondslag ligt aan de reservering, de gevraagde toekenning noodzakelijk maakt.
3.
Een aanvraag tot wijziging, inhoudende gedeeltelijke intrekking van de toegekende of gereserveerde nummers, wordt ingewilligd.
4.
Met betrekking tot andere aanvragen om een wijziging zijn de artikelen 3 en 4 van toepassing.
1.
Een besluit tot toekenning of reservering van nummers wordt behoudens het bepaalde in het tweede lid op aanvraag van de desbetreffende nummerhouder of reserveringhouder ingetrokken.
2.
Een aanvraag van een reserveringhouder tot intrekking van het tot hem gerichte besluit tot reservering, inhoudende een verzoek tot toekenning van de voor hem gereserveerde nummers, wordt ingewilligd, tenzij:
a. de reservering geen betrekking heeft op het voorgenomen gebruik, of
b. naar het oordeel van het college niet aannemelijk is dat de ontwikkeling van de activiteit die ten grondslag ligt aan de reservering, de gevraagde toekenning noodzakelijk maakt.
1.
Een besluit tot toekenning of reservering van nummers wordt ambtshalve gewijzigd indien:
a. een wijziging van het desbetreffende nummerplan dit vereist;
b. het ongewijzigd instandhouden van de reservering de toekenning van nummers ernstig belemmert;
c. het doelmatig gebruik van nummers in het algemeen maatschappelijk en economisch belang dit vordert;
d. zulks noodzakelijk is om feitelijke onjuistheden van eenvoudige aard weg te nemen.
2.
Een besluit tot toekenning of reservering van nummers wordt ambtshalve ingetrokken indien:
a. een wijziging van het desbetreffende nummerplan dit vereist;
b. de gronden waarop de toekenning of reservering is verleend zijn vervallen;
c. het instandhouden van de reservering de toekenning van nummers ernstig belemmert;
d. de nummerhouder of reserveringhouder zijn onderneming staakt;
e. Onze Minister van oordeel is dat de vrees gewettigd is dat het van kracht blijven van de toekenning of reservering ernstig gevaar zal opleveren voor de veiligheid van de Staat of de rechtsorde.
3.
Een besluit tot toekenning of reservering van nummers kan ambtshalve worden ingetrokken, indien:
a. de nummerhouder of reserveringhouder de bij of krachtens de wet gestelde regels dan wel de aan het betreffende besluit verbonden voorschriften of beperkingen niet nakomt;
b. op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de nummerhouder of reserveringhouder beslag is gelegd;
c. een verzoek tot verlening van surséance van betaling aan de nummerhouder of reserveringhouder is ingediend, of surséance van betaling aan de nummerhouder of reserveringhouder is verleend;
d. een verzoek is ingediend tot faillietverklaring van de nummerhouder of reserveringhouder;
e. de nummerhouder of reserveringhouder failliet is verklaard.
Artikel 11
Gedurende vier en twintig weken na het tijdstip van de inwerkingtreding van dit besluit kunnen de in die periode ontvangen aanvragen tot reservering door Onze Minister worden aangehouden. Binnen vier weken na verloop van de in de vorige volzin genoemde termijn worden de aanvragen in behandeling genomen.
Artikel 12
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 1996.
Artikel 13
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanvraagprocedure nummers.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 3 juli 1996
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Uitgegeven de elfde juli 1996
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 6a
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken