Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit aanvullende regels veiligheid wegtunnels

Uitgebreide informatie
Besluit van 11 mei 2006, houdende regels met betrekking tot de veiligheid van voor het wegverkeer toegankelijke tunnels (Besluit aanvullende regels veiligheid wegtunnels)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 23?januari 2006, nr. HDJZ/I&O/2006-4, Hoofddirectie Juridische Zaken;
Gelet op de Richtlijn nr. 2004/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 inzake minimumveiligheidseisen voor tunnels in het trans-Europese wegennet (PbEU L 167, gerectificeerd in PbEU L 201);
Gelet op de artikelen 3 en 12 van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels, de artikelen 7, 40a, 120 en 120a van de Woningwet en artikel 14 van de Wegenverkeerswet 1994;
De Raad van State gehoord (advies van 16 februari 2006, nr. W09.06.0003/V);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 28 april 2006, nr. HDJZ/I&O/2006-591, Hoofddirectie Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
richtlijn: de Richtlijn nr. 2004/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 inzake minimumveiligheidseisen voor tunnels in het trans-Europese wegennet (PbEU L 167, gerectificeerd in PbEU L 201);
wet: Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels ;
commissie: de Commissie voor de tunnelveiligheid, bedoeld in artikel 3 van de wet.
1.
De commissie bestaat uit deskundigen op het gebied van de veiligheid met betrekking tot tunnels.
2.
De voorzitter, de plaatsvervangende voorzitter en de overige leden van de commissie worden bij koninklijk besluit, op voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat, benoemd en ontslagen.
3.
De benoeming van de voorzitter, de plaatsvervangende voorzitter en de andere leden van de commissie geschiedt voor een tijdvak van vijf jaar. Zij zijn terstond wederbenoembaar.
4.
De voorzitter, de plaatsvervangende voorzitter en de overige leden van de commissie kunnen te allen tijde ontslag nemen door een schriftelijke kennisgeving aan Onze Minister van Verkeer en Waterstaat.
5.
De commissie wijst een secretaris aan. Deze is geen lid van de commissie.
6.
Bij regeling van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat worden nadere regels gesteld ten aanzien van de werkwijze van de commissie.
Artikel 15
[Wijzigt het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning.]
Artikel 16
[Wijzigt het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.]
Artikel 17
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Artikel 18
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanvullende regels veiligheid wegtunnels.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 11 mei 2006
De Minister van Verkeer en Waterstaat ,
Uitgegeven de drieëntwintigste mei 2006
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
+ § 1. Algemene bepalingen
+ § 2
+ § 3. Wijziging van andere algemene maatregelen van bestuur
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht