Besluit van 11 juli 2014, houdende de aanwijzing aan de Gouverneur van Aruba tot het aanhouden van de vaststelling van de landsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het land voor het begrotingsjaar 2014 en het doen van onderzoek naar de realiteit van de ramingen in de begrotingen en de meerjarige ontwikkeling van de overheidsfinanciën van Aruba
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 juli 2014, nummer 2014-0000354235.
Overwegende, dat het wenselijk is de Gouverneur van Aruba een aanwijzing te geven tot het aanhouden van de vaststelling van de landsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het land voor het begrotingsjaar 2014 en het doen van onderzoek naar de realiteit van de ramingen in de begrotingen en de meerjarige ontwikkeling van de overheidsfinanciën van Aruba,
Gelet op de artikelen 15 en 21 van het Reglement voor de Gouverneur van Aruba;
Artikel 10 van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
De Gouverneur van Aruba houdt de vaststelling van de door de Staten goedgekeurde landsverordening tot vaststelling van de door de Staten goedgekeurde begrotingen van de ministeries van het land voor het begrotingsjaar 2014 aan en doet onderzoek naar de realiteit van de ramingen in de door de Staten goedgekeurde begrotingen 2014 en de meerjarige ontwikkeling van de overheidsfinanciën van Aruba. De Gouverneur kan voor het onderzoek de hulp inroepen van deskundigen.
2.
Het onderzoeksrapport bevat in ieder geval
a. de uiteenzetting of de ramingen in de begroting realistisch zijn;
b. de meerjarige gevolgen van de begroting voor het begrotings- of financieringstekort respectievelijk begrotingsoverschot en de staatsschuld; en
c. de cijfermatige weergave van de verhouding van deze meerjarige tekorten respectievelijk overschotten en de staatsschuld ten opzichte van in het Koninkrijk en internationaal gehanteerde criteria van houdbare overheidsfinanciën en terugbetalingscapaciteit.
1.
De Gouverneur zendt het onderzoeksrapport zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 6 weken na de inwerkingtreding van dit besluit naar de minister van Financiën en Overheidsorganisatie van Aruba en, door tussenkomst van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, aan de raad van ministers van het Koninkrijk.
2.
Indien het onderzoeksrapport daartoe aanleiding geeft, kan de Gouverneur de regering van Aruba uitnodigen binnen drie weken een nieuw voorstel van landsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het land voor het begrotingsjaar 2014 dan wel een ontwerplandsverordening tot wijziging van de eerder goedgekeurde landsverordening voor advies voor te leggen aan de Raad van Advies. De in artikel 1, eerste lid genoemde aanhoudingsplicht vervalt, indien het onderzoeksrapport geen aanleiding geeft tot genoemde uitnodiging.
3.
Indien de minister van Financiën en Overheidsorganisatie van Aruba niet binnen twee weken schriftelijk aan de Gouverneur mededeelt bereid te zijn een nieuw voorstel van landsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het land voor het begrotingsjaar 2014 dan wel een wijziging daarvan in procedure te brengen, vervalt de in artikel 1, eerste lid, genoemde aanhoudingsplicht en beslist de Gouverneur terstond over vaststelling van de door de Staten goedgekeurde landsverordening dan wel toepassing van artikel 21 van het Reglement voor de Gouverneur van Aruba.
4.
Op een nieuw door de Staten goedgekeurd voorstel van landsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het land voor het begrotingsjaar 2014 dan wel een door de Staten goedgekeurde wijziging van de eerder door de Staten goedgekeurde landsverordening zijn artikel 1 en artikel 2, eerste lid, van overeenkomstige toepassing.
5.
Op basis van het onderzoeksrapport dat tot stand komt na toepassing van het vierde lid, beslist de Gouverneur over vaststelling van het nieuwe door de Staten goedgekeurde voorstel dan wel het oorspronkelijke door de Staten goedgekeurde voorstel in combinatie met de door de Staten goedgekeurde wijziging van het voorstel, dan wel toepassing van artikel 21 van het Reglement voor de Gouverneur van Aruba.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in de Staatscourant en het Afkondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst.
Wassenaar, 11 juli 2014
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht