Besluit van de Minister van Economische Zaken van 9 april 2009, nr. WJZ/9062467, tot aanwijzing van ambtenaren van de Nederlandse mededingingsautoriteit alsmede van Staatstoezicht op de Mijnen als toezichthouders op artikelen van de Gaswet en daarop gebaseerde regelgeving
De Minister van Economische Zaken,
Gelet op artikel 59, tweede lid, van de Gaswet;
Besluit:
Artikel 1
Als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens paragraaf 1.2 en van de artikelen 35a, 54 tot en met 57, 72, 73 en 80 tot en met 85a van de Gaswet worden aangewezen de ambtenaren van de in artikel 5a, vijfde lid, van de Mededingingswet bedoelde eenheid van de mededingingsautoriteit.
Artikel 2
Onverminderd het bepaalde in artikel 1 worden als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de op de artikelen 8 en 35a van de Gaswet gebaseerde artikelen 7, tweede lid, 8, 9, 10, tweede lid, 11 en 14 tot en met 20 van de Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas aangewezen de inspecteur-generaal der mijnen en de onder hem vallende inspectieambtenaren.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
2.
De Regeling van de Minister van Economische Zaken van 20 oktober 2006, nr. WJZ/6072764, tot aanwijzing van ambtenaren van de Nederlandse Mededingingsautoriteit alsmede van Staatstoezicht op de Mijnen als toezichthouders op artikelen van de Gaswet en daarop gebaseerde regelgeving wordt ingetrokken.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 9 april 2009
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht