Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 14 juli 2010, nr. 143135, houdende aanwijzing en bekendmaking van een besmette zone en een bufferzone als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Regeling bestrijding maïswortelkever en Anoplophora chinensis (Forster) (boktoraanwijzing gebied Gemeente Haarlemmermeer)
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
Gelet op artikel 5 van Beschikking 2008/840/EG van de Europese Commissie van 7 november 2008 tot vaststelling van noodmaatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van Anoplophora chinensis (Forster) te voorkomen (PbEU L300);
Gelet op artikel 11, eerste en tweede lid, van de Regeling bestrijding maïswortelkever en Anoplophora chinensis (Forster);
Besluit:
1.
In de gemeente Haarlemmermeer worden een besmette zone en een bufferzone als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderscheidenlijk artikel 11, tweede lid, van de Regeling bestrijding maïswortelkever en Anoplophora chinensis (Forster) vastgesteld.
2.
De onderscheiden zones zijn aangegeven op de kaart, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage , die ter inzage zal worden gelegd bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te ’s-Gravenhage en het kantoor van de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen en die verder kan worden ingezien op de website http://www.vwa.nl/onderwerpen/plantenziekten/dossier/aziatische-boktorren.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht