Besluit aanwijzing gevaarlijke stoffen, beroepsziektes en letsels Wet ongevallenverzekering BES
Artikel 1. Bepaling van gevaarlijke stoffen
Kolom 1 Kolom 2 (in kilogrammen)
1°. Buskruit niet in patronen. 1.00
2°. Buskruit in patronen. 1.00
3°. Mengsels van een of meer salpetersoorten met brandbare stoffen, zoals aanwezig zijn in vuurwerken: picrinezuur; mengsels van chroomzure of permangaanzure zouten met magnesium- of aluminiumpoeder, zoals worden gebruikt voor het voortbrengen van bliksemlicht voor fotografische doeleinden; mengsels van ammoniak, kali- of natrolsalpeter, permangaanzure of chroomzure zouten met nitroderivaten van een van de koolwaterstoffen van de aromatische reeks of met zwavel, pek, olie, paraffine, vet, lak of een andere brandbare, maar niet ontplofbare stof. 2.00
4°. Springgelatine, dynamiet en andere niet vloeibare mengsels van nitroglycerine en niet ontplofbare stoffen. 1.00
5°. Kalium- en ammoniumpicraat, ontplofbare mengsels van kaliumchloraat met andere stoffen, nitroglycerine, schietkatoen, collodiumwol en schiethout. 0.050
6°. Knalkwik, al of niet aanwezig in slagkwik of detonatorpijpjes of andere voorwerpen, indien niet in hetzelfde vertrek aanwezig met één of meer van de hiervoor vermelde ontplofbare stoffen. 0.010
7°. Knalkwik, al of niet aanwezig in slagkwik of detonatorpijpjes of andere voorwerpen, indien aanwezig in hetzelfde vertrek met één of meer van de onder 1° tot en met 5° vermelde ontplofbare stoffen. 0.0002
8°. Vloeibaar acetyleen. 0.010
9°. Vloeibaar chloormethyl. 0.100
10°.Vloeistoffen, die bij aanraking met een vlam onmiddellijk zelf vlam vatten en zich met water niet in alle verhoudingen laten vermengen zoals zwavelether, collodium, azijnether, zwavelkoolstof, petroleumether, gasoline, benzine, nafta, ligroïne, petroleum, met een vlampunt beneden 21 graden Celsius in het toestel van Abel, benzol, toluol en andere mengsels of bereidingen, waarin deze stoffen in zodanige hoeveelheid voorkomen, dat het vlampunt dier mengsels beneden 21 graden Celsius is in het toestel van Abel. 3.00
11°. Aceton 3.00
12°. Wijngeest, spiritus of ethylalcohol, houtgeest of methylalcohol en mengsels van deze stoffen onderling, evenals mengsels, waarin die stoffen voorkomen, wanneer het gehalte vijf en zeventig (75) volumepercenten alcohol te boven gaat. 25.00
1.
Als gevaarlijke stoffen, bedoeld in artikel 1, onderdeel c, onder 4°, van de Wet ongevallenverzekering BES worden de stoffen aangemerkt, die worden genoemd in kolom 1 van de tabel, vermeld in het tweede lid, mits daartoe grotere hoeveelheden van deze stoffen voorradig zijn of gebruikt worden dan de hoeveelheden, die in kolom 2 van de tabel, vermeld in het tweede lid, zijn aangegeven.
2.
Onder de in het eerste lid bedoelde gevaarlijke stoffen en hoeveelheden worden verstaan:
1.
Als ongeval als bedoeld in artikel 1, onderdeel f, van de Wet ongevallenverzekering BES wordt tevens aangemerkt het lijden aan de volgende ziekten:
a. aandoeningen als gevolg van:
1°. lood of loodhoudende stoffen,
2°. kwik of kwikhoudende stoffen,
3°. fosfor of zijn verbindingen,
4°. arsenicum of zijn verbindingen,
5°. benzol of zijn homologen,
6°. nitro- en amidoverbindingen van benzol of zijn homologen,
7°. halogeenderivaten van koolwaterstoffen,
8°. chroomverbindingen,
9°. mangaanverbindingen,
10°. nicotine of nicotinehoudende stoffen,
11°. cement,
12°. kunstmeststoffen en middelen tot bestrijding van de verwekkers van plantenziekten, van onkruiden en van schadelijk gedierte, of
13°. kininestof,
indien deze aandoeningen zich openbaren bij werknemers, die werkzaamheden verrichten, waarbij met de hierboven genoemde stoffen wordt omgegaan;
b. huidaandoeningen door teer, bitumen, roet, pek, mineraaloliën, paraffine of door verbindingen, producten of overblijfsels van die stoffen, indien deze zich openbaren bij werknemers, die werkzaamheden verrichten, waarbij met genoemde stoffen of met verbindingen, producten of overblijfsels van die stoffen wordt omgegaan;
c. bakkerseczeem, indien dit zich openbaart bij werknemers, die werkzaamheden verrichten tot vervaardiging van bakkerij- en banketbakkerijproducten of grondstoffen of puddingpoeder;
d. aandoeningen door koolmonoxide of kooldioxide, indien deze zich openbaren bij arbeiders van een werkgever, die werkzaamheden doet verrichten, waarbij zich koolmonoxide of kooldioxide in schadelijke hoeveelheden kan ontwikkelen;
e. pathologische aandoeningen door radium en andere radio-actieve stoffen of x-stralen, indien deze zich openbaren bij werknemers, die werkzaamheden verrichten waarbij deze werknemers aan de werking van radium, andere radio-actieve stoffen of x-stralen zijn of kunnen zijn blootgesteld;
f. miltvuur, trichophytie, sarcoptesschurft en ziekte van Bang, indien dit zich openbaart bij arbeiders van een werkgever, die werkzaamheden doet verrichten, waarbij wordt omgegaan met aan miltvuur, trichophytie, sarcoptesschurft of aan de besmettelijke abortus Bang lijdende dieren of met van die dieren afkomstige delen of met goederen besmet door die dieren of delen van die dieren;
g. mijnwormziekte, indien deze zich openbaart bij werknemers, die werkzaamheden doet verrichten in mijnen of in steenfabrieken;
h. silicose en asbestose, beide met of zonder longtuberculose, voor zover die silicose of asbestose oorzaak is van de ongeschiktheid tot werken of van de dood, indien deze zich openbaart bij werknemers, die werkzaamheden verrichten, waarbij de werknemer aan de schadelijke inwerking van kwarts (siliciumdioxyde) houdende stof of van asbeststof wordt blootgesteld;
i. tuberculose, indien deze zich openbaart bij werknemers, die werkzaamheden verrichten, verbonden aan:
1°. wijkverpleging,
2°. het houden en exploiteren van ziekenhuizen,
3°. nazorg inrichtingen,
4°. klinieken en poliklinieken,
5°. medische consultatie- en keuringsbureaus,
6°. verpleeginrichtingen, of
7°. bacteriologische laboratoria; en
j. caissonziekte, indien deze zich openbaart bij werknemers na het verrichten van werkzaamheden onder grotere dan de atmosferische luchtdruk.
2.
Indien een ziekte als bedoeld in het eerste lid zich na de beëindiging van de dienstbetrekking bij de werknemer openbaart, wordt deze ziekte, tenzij het tegendeel blijkt, geacht verband te houden met die dienstbetrekking, indien de vroegere werkgever van de werknemer tijdens diens dienstbetrekking werkzaamheden deed verrichten als in het eerste lid bij die ziekte is aangegeven en mits die ziekte zich heeft geopenbaard:
a. voor wat betreft de ziekten, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, onder 1° tot en met 12°, b, d, e en h: binnen twaalf maanden;
b. voor wat betreft de ziekten, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, onder 13°, c en g: binnen zes maanden;
c. voor wat betreft de ziekten, bedoeld in het eerste lid, onderdelen f en i: binnen drie maanden.
Artikel 4. Lichamelijke letsels, die aangemerkt worden als ongeval
Als ongeval als bedoeld in artikel 1, onderdeel f, van de Wet ongevallenverzekering BES worden tevens de volgende lichamelijke letsels aangemerkt:
a. peesschede ontsteking;
b. hitteberoerte;
c. warmte- en koubevanging;
d. zonnesteek;
e. blaar;
f. ander vergelijkbaar lichamelijk letsel als de letsels, bedoeld in de onderdelen a tot en met e.
Artikel 6. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing gevaarlijke stoffen, beroepsziekten en letsels Wet ongevallenverzekering BES.
Inhoudsopgave
Artikel 1. Bepaling van gevaarlijke stoffen
Artikel 2. Ziekten, die aangemerkt worden als ongeval
Artikel 3
Artikel 4. Lichamelijke letsels, die aangemerkt worden als ongeval
Artikel 5. Wettelijke grondslag
Artikel 6. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht