Besluit van 20 december 2004, houdende aanwijzing van hoofdspoorwegen, alsmede houdende intrekking van enkele op grond van de Locaalspoor- en Tramwegwet genomen besluiten (Besluit aanwijzing hoofdspoorwegen)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 14 december 2004, nr. HDJZ/S&W/2004-3064, Hoofddirectie Juridische Zaken;
Gelet op de artikelen 2, eerste lid, en 124 van de Spoorwegwet en de artikelen 1, eerste lid, en 2, eerste lid, van de wet van 9 juli 1900, houdende nadere regeling van den dienst en het gebruik van spoorwegen, waarop uitsluitend met beperkte snelheid wordt vervoerd (Stb. 118);
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
Als hoofdspoorweg worden aangewezen de spoorwegen, genoemd in de bij dit besluit behorende bijlage 1 .
2.
Als hoofdspoorwegen worden tevens aangewezen de in onderdeel a van bijlage 2 bij dit besluit genoemde spoorwegen en de berijdbare delen van de spoorwegen gelegen op de in onderdeel b van die bijlage genoemde locaties. Deze spoorwegen vallen onder het toepassingsbereik van artikel 20, vierde lid, van de Spoorwegwet.
Artikel 2
De volgende beschikkingen tot aanwijzing als locaalspoorweg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de wet van 9 juli 1900, houdende nadere regeling van den dienst en het gebruik van spoorwegen, waarop uitsluitend met beperkte snelheid wordt vervoerd (Stb. 118), worden ingetrokken:
a. beschikking van 24 november 1958, nr. V-1/0116890;
b. beschikking van 28 december 1959, nr. V-1/0133031;
c. beschikking van 15 juni 1993, nr. S-31318, 's-Heer Arendskerke – Sloehaven;
d. beschikking van 16 december 1993, nr. S-31975, Weert – Budel Grens.
Artikel 3
De Concessie uitoefening dienst havenspoorweg Rotterdam Linker Maasoever 1979 wordt ingetrokken.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van 31 december 2004, met uitzondering van de artikelen 2 en 3, die in werking treden met ingang van het tijdstip waarop de artikelen 16 tot en met 25 van de Spoorwegwet in werking treden.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing hoofdspoorwegen.
Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 20 december 2004
De Minister van Verkeer en Waterstaat ,
Uitgegeven de negenentwintigste december 2004
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht