Besluit van 18 december 1992, houdende aanwijzing van de instanties of personen die de raden voor de kinderbescherming kosteloos inlichtingen verschaffen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Justitie van 15 oktober 1992, stafafdeling Wetgeving Privaatrecht, nr. 258531/92/6;
Gelet op artikel 243, eerste lid, tweede volzin, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;
De Raad van State gehoord (advies van 30 november 1992, nr. W03.92.0494);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Justitie van 11 december 1992, nr. 269145/92/6;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
De instanties en personen die aan de raden voor de kinderbescherming kosteloos de inlichtingen verschaffen die noodzakelijk zijn voor een goede uitoefening van hun taak of van hun bevoegdheden op grond van een van de bepalingen van de titels 9, 10, 13, 14, 15, en 17 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, zijn:
a. de Informatiseringsbank van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen;
b. de inspecteur der rijksbelastingen;
c. de Sociale Verzekeringsbank;
d. [vervallen;]
e. Bedrijfsverenigingen als bedoeld in de Organisatiewet Sociale Verzekering ( Stb. 1989, 119).
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1993.
Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
's-Gravenhage, 18 december 1992
De Staatssecretaris van Justitie,
Uitgegeven de dertigste december 1992
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht