Besluit van 16 mei 1980, tot aanwijzing, als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Sanctiewet 1977, van de Minister van Financiën voor zover de uitoefening van de in de wet omschreven bevoegdheden betrekking heeft op het betalingsverkeer, bedoeld in artikel 3 van de Sanctiewet 1977
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Ministers van Buitenlandse Zaken a.i. en van Financiën van 9 mei 1980, Directie Internationale Organisaties, D10/PZ-126612;
Overwegende dat de Sanctiewet 1977 ( Stb. 1980, 93) Ons in artikel 1, onder c , de bevoegdheid geeft bij algemene maatregel van bestuur voor de toepassing van het bij of krachtens die wet bepaalde de Ministers aan te wijzen voor een bepaald onderwerp;
Overwegende dat het betalingsverkeer behoort tot het ambtsgebied van Onze Minister van Financiën.
Gelet op de Sanctiewet 1977, in het bijzonder de artikelen 1, onder c , en 3 van die wet;
De Raad van State gehoord (advies van 13 mei 1980, no. 800513/4);
Gezien het nader rapport van Onze Ministers van Buitenlandse Zaken a.i. en van Financiën van 14 mei 1980, Directie Internationale Organisaties, D10PZ-136307;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Onze Minister van Financiën wordt aangewezen als Minister, bedoeld in artikel 1, onder c , van de Sanctiewet 1977 , voor zover de uitoefening van de in de wet omschreven bevoegdheden betrekking heeft op het betalingsverkeer, bedoeld in artikel 3 van de Sanctiewet 1977 .
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
Lage Vuursche, 16 mei 1980
De Minister van Buitenlandse Zaken,
De Minister van Financiën,
Uitgegeven de negentiende mei 1980
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht