Let op. Deze wet is vervallen op 1 september 2007. U leest nu de tekst die gold op 31 augustus 2007.

Artikel 6 Besluit aanwijzing nationaal park De Alde Feanen

Uitgebreide informatie
Artikel 6
In het overlegorgaan hebben zitting:
a. één door de minister te benoemen lid, tevens voorzitter;
b. zestien door de minister te benoemen leden, als vertegenwoordiger en op voordracht van onderscheidenlijk:
1. de provincie Friesland;
2. de gemeente Boarnsterhim;
3. de gemeente Tytsjerksteradiel;
4. de gemeente Smallingerland;
5. het Wetterskip Frylân;
6. het Watersportverbond;
7. de vereniging ERF/Princenhof;
8. de VVV Mid Friesland, de VVV Drachten en de Stichting Promotie Earnewâld;
9. HISWA/RECRON
10. het recreatieschap voor het Friese Waterland De Marrekrite;
11. het It Fryske Gea;
12. de Dorpsbelangen van Earnewâld, Oudega, De Veenhoop en Goëngahuizen;
13. de Dorpsbelangen van Warten, Grou en Wergea;
14. LTO Noord en de Vereniging van Rietsnijders;
15. de Friese Milieufederatie;
16. de vereniging van Friese Rondvaartondernemers;
c. als adviseur, een vertegenwoordiger van de Directie Regionale Zaken, Vestiging Noord, van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht