Let op. Deze wet is vervallen op 1 september 2007. U leest nu de tekst die gold op 31 augustus 2007.

Besluit aanwijzing nationaal park Lauwersmeer

Uitgebreide informatie
Besluit aanwijzing nationaal park Lauwersmeer
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
b. overlegorgaan: overlegorgaan, bedoeld in artikel 3;
c. nationaal park: gebied zoals omschreven in het Structuurschema Groene Ruimte (Kamerstukken II 1992/93, 22880, nr. 5, pagina 9).
Artikel 2
Als nationaal park wordt aangewezen het natuurgebied Lauwersmeer, zoals aangegeven op de kaart die als bijlage behoort bij deze regeling.
Artikel 3
Er is een overlegorgaan nationaal park Lauwersmeer.
Artikel 4
Het overlegorgaan heeft tot taak zorg te dragen voor de inrichting, het beheer en functioneren van het nationaal park Lauwersmeer. Daartoe behoort onder meer:
a. het actualiseren van het beheers- en inrichtingsplan, bedoeld in artikel 5;
b. de onderlinge afstemming van alle voor de inrichting en beheer van belang zijnde activiteiten;
c. het doen van voorstellen aan de minister voor de besteding en toekenning van de voor het nationale park Lauwersmeer beschikbare middelen, onder meer in de vorm van een voortschrijdend meerjarenprogramma en een jaarlijks in te dienen bestedingenplan;
d. de bevordering en coördinatie van voorlichting en educatie met betrekking tot het nationaal park Lauwersmeer.
Artikel 5
Het overlegorgaan voert zijn taak uit overeenkomstig het beheers- en inrichtingsplan voor het nationaal park Lauwersmeer van 5 maart 2003 en met inachtneming van hetgeen te dien aanzien door de minister bij brief van 8 augustus 2003, kenmerk DN/2003/3209, is gesteld.
Artikel 6
In het overlegorgaan hebben zitting:
a. een door de minister te benoemen lid, tevens voorzitter;
b. door de minister te benoemen leden, als vertegenwoordiger en op voordracht van respectievelijk:
1. de provincie Fryslân;
2. de provincie Groningen;
3. de gemeenten Dongeradeel, Kollumerland c.a., De Marne, Zuidhorn;
4. de waterschappen Lauwerswâlden, Noorderzijlvest, De Waadkant, Friesland;
5. het Staatsbosbeheer;
6. het recreatieschap De Marrekrite;
7. de NLTO;
c. de directeur Noord van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als vertegenwoordiger van de rijksoverheid.
1. Het secretariaat van het overlegorgaan berust bij een door de provincie Groningen te benoemen ambtenaar in dienst bij deze provincie.
2. Het overlegorgaan regelt de openbaarheid en de plaats van zijn vergadering, alsmede de overige aspecten van zijn inrichting en werkwijze.
3. Het overlegorgaan brengt jaarlijks van zijn werkzaamheden en de daarmee samenhangende ontwikkelingen in het nationale park Lauwersmeer verslag uit aan de minister.
Artikel 8
Indien in het overlegorgaan belangrijke verschillen van inzicht blijken te bestaan, doet de voorzitter van het overlegorgaan daarvan mededeling aan de minister, die daarop de naar zijn oordeel nodige stappen onderneemt.
Artikel 9
De Regeling aanwijzing nationaal park in oprichting Lauwersmeer wordt ingetrokken.
Artikel 10
Dit besluit treedt in werking met ingang van 12 november 2003.
Artikel 11
Deze regeling wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing nationaal park Lauwersmeer.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage die ter inzage wordt gelegd in de centrale bibliotheek van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, gevestigd aan de Bezuidenhoutseweg 73 te ’s-Gravenhage.
Den Haag, 11 november 2003
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht