Let op. Deze wet is vervallen op 28 april 2011. U leest nu de tekst die gold op 27 april 2011.

Artikel 3 lid 4 Besluit aanwijzing rechtstreekse gemeenten en verdeelsleutel stedelijke vernieuwing

Uitgebreide informatie
4.
Onze Minister berekent voor alle gemeenten in Nederland de uitkomst van de formule:
A
–––– x I x BUDGET STADSVERNIEUWING x 0,802085671,
n
??A
i=1
in welke formule voorstelt:
A: de uitkomst van de formule:
157,14 x WON45 x wLI x wOAD x wKLREG +
350,72 x MGW31 x wLI +
56,81 x PANDEN x wLI +
227,23 x MONUMENT x wLI +
8695,48 x VESTIND x wLI x wOAD x wKLREG x
(WON45/VOORRAAD) x wGSC,
in welke formule voorstelt:
WON45: het aantal in de gemeente aanwezige woningen dat voor 1 januari 1945 is gereedgekomen voor bewoning;
wLI: een wegingsfactor, die wordt bepaald door de formule:
(6 x ((1,14 x LI)/INWO)) + 0,04,
in welke formule voorstelt:
LI: het aantal binnen de gemeente aanwezige lage inkomens, bepaald overeenkomstig de maatstaf lage inkomens die van toepassing is bij de berekening van de bedragen die aan gemeenten worden uitgekeerd ingevolge de artikelen 6 en 12 van de Financiële-verhoudingswet;
INWO: het aantal inwoners binnen de gemeente;
wOAD: een wegingsfactor, die wordt bepaald door de formule:
(OAD/10000) + 0,75,
in welke formule voorstelt:
OAD: de op de gemeente van toepassing zijnde omgevingsadressendichtheid, bepaald overeenkomstig de wijze die van toepassing is bij de berekening van de bedragen die aan gemeenten worden uitgekeerd ingevolge de artikelen 6 en 12 van de Financiële-verhoudingswet;
wKLREG: een wegingsfactor, die wordt bepaald door de formule:
(0,20 x (KLREG/INWO)) + 1,
in welke formule voorstelt:
KLREG: het op de gemeente van toepassing zijnde aantal potentiële regionale klanten, bepaald overeenkomstig de wijze die van toepassing is bij de berekening van de bedragen die aan gemeenten worden uitgekeerd ingevolge de artikelen 6 en 12 van de Financiële-verhoudingswet;
INWO: het aantal inwoners binnen de gemeente;
MGW31: het aantal in de gemeente aanwezige meergezinswoningen dat voor 1 januari 1931 is gereedgekomen voor bewoning;
PANDEN: het aantal in de gemeente aanwezige panden binnen een reeds aangewezen of nog aan te wijzen beschermd stads- of dorpsgezicht in de zin van de Monumentenwet 1988 ;
MONUMENT: het aantal in de gemeente aanwezige beschermde monumenten in de zin van de Monumentenwet 1988 ;
VESTIND: het aantal in de gemeente aanwezige bedrijfsvestigingen in de industrie met meer dan tien werkzame personen;
VOORRAAD: het aantal in de gemeente aanwezige woningen;
wGSC: een wegingsfactor die voor de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, ’s-Gravenhage en Utrecht het getal twee bedraagt en voor de overige gemeenten het getal één;
I: de factor investeringspotentieel, zoals die is vastgesteld ingevolge het tweede en derde lid, en
BUDGET STADSVERNIEUWING: het in het budget voor stedelijke vernieuwing opgenomen deelbudget voor stadsvernieuwing.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen
+ Hoofdstuk 2. De aanwijzing van gemeenten waaraan door het rijk investeringsbudget kan worden verstrekt
- Hoofdstuk 3. De berekening van de uit 's Rijks kas beschikbare middelen voor de uitvoering van het beleid inzake stedelijke vernieuwing
+ Hoofdstuk 4. Grondslag voor de verdelingsnormen
+ Hoofdstuk 5. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht