Besluit van 28 december 1985, houdende aanwijzing van rijkseigendommen die in eigendom, beheer en onderhoud overgaan op de gemeente Dronten
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 20 december 1985, nr. BT85/U1201, Directoraat-Generaal Binnenlands Bestuur, Directie Bestuurszaken, Afdeling Toezichtsbeleid en van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 23 december 1985, nr. R48335, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken, en van de Staatssecretaris van Financiën van 23 december 1985, nr. 385-15864, Generale Thesaurie, Directie der Domeinen, Afdeling Rentambten;
Overwegende, dat het wenselijk is ter uitvoering van artikel 13, eerste lid, van de Wet van 25 maart 1971 tot instelling van een gemeente Dronten ( Stb. 342) aan te wijzen de rijkseigendommen (wegen, kunstwerken en fietspaden), welke in eigendom, beheer en onderhoud op de gemeente Dronten overgaan, alsmede te bepalen de voorwaarden en het tijdstip van overgang;
Gelet op artikel 13, eerste lid van voornoemde wet;
Gehoord de raad der gemeente Dronten (brief 30 september 1985);
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
De onderstaande onroerende rijkseigendommen gaan in eigendom, beheer en onderhoud over op de gemeente Dronten, hierna te noemen de gemeente, met ingang van de dag, volgende op die van de dagtekening van dit besluit.
De wegpercelen, kadastraal bekend gemeente Dronten
Sectie Nummer Oppervlakte in m 2 Benaming
A 2919 6 148 Ansjovisweg (de Zuide)
  2924 ?   Ansjovisweg
  2926 ?   Ansjovisweg (de Zuide)
       
B 41 26 470 Spieringweg
  48 48 750 Rendierweg (N)
  52 16 870 Colijnweg
  58 4 520 Colijnweg
  76 20 950 Colijnweg
  86 14 045 Rendierweg (N)
  95 34 950 Sprengerlaan
  104 25 200 v.d. Plasschelaan
  124 33 600 Haringweg
  138 17 200 Haringweg (Z)
  165 12 510 Ansjovisweg
  240 34 590 Tarpanweg
  242 14 870 Elandweg (N)
  258 31 600 Elandweg (N)
  304 32 990 Roodbeenweg
  311 18 200 Palingweg (W)
  403 18 800 Palingweg (O)
  416 27 410 Boudewijnlaan (N)
  486 37 650 v.d. Hamlaan
  489 15 880 v.d. Hamlaan
  538 22 430 Ottolanderlaan
  543 18 000 Ottolanderlaan
  567 2 517 Fietspad (Ottolanderlaan)
  591 17 530 Reitsemalaan
  681 14 650 Losw. Biddinghuizen
  699 9 300 Fietspad Lisdoddew/Reitsemalaan
  739 26 880 Dronterpad
  740 30 628 Wisentweg (o)
  742 8 560 Wisentweg (o)
  767  910 Haringweg
  783 16 780 Haringpad
  852 15 270 Boudewijnlaan (z)
  887 ?   v/d Hamlaan
  957 23 425 Beverweg
  958 30 935 Tarpanweg
  959 30 250 Elandweg (n)
  960 68 985 Elandweg (m)
  961 28 650 Bisonweg
  965 57 960 Wisentweg (o)
  967 22 595 Roodbeenweg
  971 3 370 Wisentweg
  973 33 360 Palingweg
  974 41 580 Botweg
  977 ?   Parallelweg Biddingringweg
  980  460 Parallelweg Biddingringweg
  983 2 150 Parallelweg Biddingringweg
  986 16 220 Garnaalweg
  988 43 000 Haringweg (n)
  990 33 340 Haringweg (z)
  991 4 900 Zijweg Hanzeweg
  993 111 696 Colijnweg
  994 32 550 Rendierweg (n)
  996 61 205 Rendierweg (z)
  998  787 Parallelweg Biddingringweg
  1000 1 583 Parallelweg Biddingringweg
  1002 2 074 Parallelweg Biddingringweg
  1071 34 130 Ansjovisweg
       
C 1 ?   Zijweg + loswal, nabij Hanzeweg
  3 ?   Hondweg
  14 17 140 Hondweg
  16 ?   Hondweg
  19 17 760 Olsterdwarsweg + loswal
  22 28 380 Hondweg
  27 35 870 Olsterweg
  28 29 550 Olsterpad
  42 38 150 Ellerweg
  47 52 800 Abbertweg
  54 66 530 Stobbenweg (Z)
  55 ?   Stobbenweg
  68 14 110 Roggebotweg
  115 ?   Reveweg
  120 48 750 Stobbenweg (N)
  125 38 980 Stobbenweg (N)
  182 32 650 Roggebotweg
  183 ?   Roggebotweg
  286 ?   Ketelweg
  292 ?   Oudebosweg
  358 10 560 Ketelweg
  489 75 895 Oudebosweg
  496 ?   Weg langs de Hoge Vaart (nabij Ketelhaven)
       
D 2 40 290 Olsterweg
  28 71 545 Alikruikweg
  29 33 590 Ellerweg
  124 72 270 Kokkelweg
  174 53 700 Strandgaperweg
  278 79 680 Mosselweg
  286 47 480 Strandgaperweg
  322 18 875 Alikruikweg
  551 ?   Spijkpad
  573 9 900 Zijlweg Bijsselseweg
  714 41 885 Bremerbergweg
  738 51 775 Bremerbergweg
  741 36 980 Bijsselseweg
  743 26 725 Enkweg
  745 18 985 Stobbenweg (Z)
       
E 309 13 210 De Baan
       
H 5 9 940 Beverweg
  25 27 995 Vuursteenweg
  26 ?   Vuursteenweg
  35 27 780 Rivierduinweg
  91 52 580 Vuursteenweg
  149 16 630 Klingenweg
  185 12 820 Klingenweg
  217 25 160 Visvijverweg (W)
  263 2 730 Visvijverweg (O)
  366 35 585 Beverweg
  443 25 425 Visvijverweg (M)
  444 77 252 Visvijverweg (W)
  446 17 614 Rivierduinweg
  448 50 946 Wisentweg (W)
  450 57 360 Elandweg (W)
  20 27 230 Lisdoddepad
  34 44 130 Zeeasterpad
  103 35 640 Prof. Zuurlaan (Z)
  112 48 770 Prof. Zuurlaan (N)
  136 52 000 Knooplaan
  216 ?   Parallelweg Biddingringweg
  277 60 130 Lisdoddeweg
  279 ?   Parallelweg Biddingringweg
  281 ?   Zijdenettenweg
  282?   Parallelweg Biddingringweg
  283 62 940 Kubbeweg
  284 61 455 Zeebiesweg
  397 ? Swifterringweg
  397 ? Swifterringweg/Vuursteenweg

? = gedeeltelijk.
? = gedeeltelijk; voor de hiervoor van toepassing zijnde grenzen, ziede hierbij gevoegde grenskaarten.
Artikel 1a
De onderstaande roerende Rijkseigendommen gaan in eigendom over op de gemeente, met ingang van de dag, volgende op die van de dagtekening van dit besluit:
- Motorvoertuigen
Volkswagen transporter, kenteken BD-02-YY
Volkswagen transporter, kenteken BH-08-HT
Volkswagen transporter, kenteken BH-31-YY
- Sneeuwploegen
4 stuks, merk Nido
- Strooiers
3 stuks, merk Nido
1.
De verharding van de wegen of gedeelten van wegen:
a. op de Ketelmeerdijk tussen Kamperhoek en Ketelsluis, kadastraal bekend gemeente Dronten, sectie H, nummer 203 en sectie B, nummers 244, 259 en 46 en van de afritten van de Ketelmeerdijk behorende tot de Beverweg, Visvijverweg, Tarpanweg, Elandweg en Colijnweg;
b. op de Vossemeerdijk tussen Ketelsluis en Roggebotsluis, kadastraal bekend gemeente Dronten Sectie C, nummers (496 oud), 97 en 297 en van de afritten van de Vossemeerdijk behorende tot de weg langs Hoge Vaart, Ketelweg en Roggebotweg;
c. en van de afritten van de Drontermeerdijk tussen Roggebotsluis en Elburgerweg, kadastraal bekend gemeente Dronten sectie C, nummers 124, 128 en 65, behorende tot de Stobbenweg en Abbertweg;
d. op de Bremerbergdijk tussen Spijkweg en de kavel, administratief bekend sectie Q, nummer 118, kadastraal bekend gemeente Dronten, sectie D, nummers 44, 733, 835 en tussen Enkweg en Bijsselseweg, kadastraal bekend gemeente Dronten, sectie D, nummers 835, 842 en 739 en van de afritten van de Bremerbergdijk behorende tot de Enkweg, Bijsselseweg en de zijweg van de Bijsselseweg, het fietspad langs de Bremerbergdijk vanaf de parkeerplaats nabij Elburg tot nabij de Bremerbergweg;
e. en van de ontsluitingswegen en parkeerplaatsen naar de woningen te Roggebotsluis en Ketelhaven, de toe- en afvoerwegen naar museum en restaurant te Ketelhaven, de op- en afritten en loswal nabij Elburg en alle niet bij name genoemde op- en afritten naar strand en recreatieve wegen, gelegen op voornoemde dijken met inbegrip van deze strand- en recreatieve wegen;
f. en van het fietspad, gelegen tussen de Bremerbergdijk en de Spijkweg gaat in beheer en onderhoud over op de gemeente met ingang van de dag, volgende op die van de dagtekening van dit besluit.
2.
De bermen, grenzend aan de in het vorige lid genoemde verhardingen, gaan in beheer - in de zin van de Wegenwet - op de gemeente over met ingang van de dag, volgende op die van de dagtekening van dit besluit.
3.
Het is de gemeente bekend dat op de in de vorige leden bedoelde gedeelten van de Ketelmeerdijk, Vossemeerdijk, Drontermeerdijk en de Bremerbergdijk het Rijkszeeweringenreglement van toepassing is.
Artikel 3
De overgang in eigendom, beheer en onderhoud dan wel in beheer en onderhoud dan wel in beheer van de in artikelen 1 en 2 genoemde onroerende goederen geschiedt om niet.
Artikel 4
De in de artikelen 1 en 2 genoemde onroerende goederen gaan over op de gemeente in de staat waarin deze zich op de dag van de eigendomsovergang bevinden, met alle daaraan verbonden lusten en lasten.
Artikel 5
In dit besluit wordt verstaan onder:
1. hoofdafvoerleiding : een watergang die hoofdzakelijk dient tot transport van polderwater van de greppels, weg- en kavelsloten naar de vaarten;
2. vaart : een watergang die hoofdzakelijk dient tot ontvangst van het polderwater uit de hoofdwaterafvoerleidingen en andere watergangen en tot transport daarvan naar de gemalen aan de rand van de polder;
3. brug : een vaste brug met inbegrip van landhoofden, pijlers en grondkegels, gelegen over hoofdafvoerleidingen en vaarten;
4. duiker : een doorlaat voor het transport van water onder een weg of dam door;
5. kunstwerken : een verzamelnaam van werken, genoemd onder 3 en 4.
Artikel 6
De begrenzing van de op de gemeente in eigendom, beheer en onderhoud overgaande wegen wordt gevormd:
a. indien de weg aan één zijde dan wel aan weerszijden grenst aan een wegsloot, niet zijnde een hoofdafvoerleiding of een vaart, door de hartlijn van de aan de weg grenzende wegsloot dan wel wegsloten, met dien verstande dat voor de gemeente het beheer zich uitstrekt tot de niet aan de wegzijde gelegen insteek daarvan;
b. indien de weg aan één zijde dan wel aan weerszijden grenst aan een hoofdafvoerleiding of een vaart, door de aan de wegzijde gelegen insteek van die watergang dan wel watergangen, met dien verstande dat ten aanzien van het onderhoud van het boven water gelegen talud het bepaalde in artikel 8, eerste lid, onder b, van toepassing is.
1.
De met het waterstaatkundig beheer belaste instantie is bevoegd de door haar nodig geachte werkzaamheden aan hoofdafvoerleidingen en vaarten vanaf de wegzijde uit te voeren of te doen uitvoeren na overleg met de gemeente.
2.
De gemeente heeft het recht tot:
a. het hebben en houden van de in artikel 1 genoemde bruggen;
b. het rechtstreeks of via wegsloten laten uitstromen van water afkomstig van de wegen in de hoofdafvoerleidingen en vaarten.
1.
Ten genoegen van de met het waterstaatkundig beheer belaste instantie:
a. onderhoudt de gemeente in goede staat en houdt van onkruid zuiver de wegslootgedeelten die in eigendom, beheer en onderhoud op de gemeente overgaan, met uitsluiting van die slootgedeelten waarvan slechts het beheer bij de gemeente berust;
b. onderhoudt de gemeente in goede staat en houdt van onkruid zuiver het aan de wegzijde boven water gelegen talud van de aan in artikel 1 genoemde wegen grenzende hoofdafvoerleidingen en vaarten, met uitzondering van de rietbermen langs de vaarten;
c. onderhoudt de gemeente in goede staat de duikers, aanwezig in de in artikel 1 genoemde wegen.
2.
Zonder voorafgaande toestemming van de met het waterstaatkundig beheer belaste instantie:
a. brengt de gemeente geen verandering, van welke aard ook, aan in de afmetingen van de aan de in artikel 1 genoemde wegen grenzende watergangen met inbegrip van de daarbij behorende bruggen, dammen, kokers, kaden, stuwen en andere kunstwerken;
b. belemmert de gemeente op generlei wijze de waterafvoer in de watergangen en brengt daarin een verandering aan;
c. legt de gemeente geen gasbronnen of wellen in de wegbermen aan;
d. brengt de gemeente op een vijf meter brede strook langs een hoofdafvoerleiding dan wel een vaart geen beplantingen en opstallen in de bermen aan.
3.
De in het vorige lid bedoelde toestemming wordt verleend tenzij een door de met het waterstaatkundig beheer belaste instantie te behartigen belang zich daartegen verzet. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.
4.
Indien de gemeente die in het eerste en het tweede lid genoemde verplichtingen niet nakomt, is de met het waterstaatkundig beheer belaste instantie bevoegd voor rekening van de gemeente het nodige te verrichten. Van deze bevoegdheid wordt niet eerder gebruik gemaakt dan nadat de gemeente schriftelijk is gewaarschuwd en in de gelegenheid gesteld binnen een redelijke termijn aan de verplichtingen te voldoen.
5.
Het in de vorige leden bepaalde treedt buiten werking zodra en voor zover hierin door een voor het gebied van Flevoland ingesteld waterschap of een dergelijk lichaam bij publiekrechtelijk voorschrift is voorzien.
Artikel 10
Vergunning wordt geacht te zijn verleend om de landbouwerven, bossen, beplantingsstroken, natuurterreinen, transformatorhuizen, rioolwaterzuiveringsinstallaties, recreatieobjecten en dergelijke aan te sluiten en aangesloten te houden op de wegen die in eigendom, beheer en onderhoud op de gemeente overgaan.
Het onderhoud van de aansluitingen komt voor rekening van de exploitanten van vorenbedoelde voorzieningen.
1.
De gemeente gedoogt dat met betrekking tot de in de artikelen 1 en 2 genoemde onroerende goederen in overleg met de gemeente:
a. het Rijk (Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie) onder- en bovengrondse leidingen met bijbehorende werken aanlegt, behoudt, onderhoudt, wijzigt, opruimt en laat liggen;
b. het Rijk (Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders) ten behoeve van het waterleidingbedrijf leidingen met bijbehorende werken aanlegt, behoudt, onderhoudt, wijzigt, opruimt en laat liggen;
c. de naamloze vennootschap N.V. PGEM, Provinciale Gelderse Electriciteits-Maatschappij, ten behoeve van een regelmatige levering van elektrische energie aan woningen, bedrijven en andere inrichtingen leidingen met bijbehorende werken behoudt, onderhoudt, wijzigt, opruimt en laat liggen;
d. de naamloze vennootschap N.V. GAMOG, Gasmaatschappij Gelderland, ten behoeve van een regelmatige levering van gas aan woningen, bedrijven en andere inrichtingen leidingen met bijbehorende werken behoudt, onderhoudt, wijzigt, opruimt en laat liggen;
e. anderen, die krachtens vergunning duikers, kabels en andere voorzieningen hebben (zoals bijvoorbeeld ANWB-wegwijzers).
2.
Het Rijk, de naamloze vennootschap N.V. PGEM, Provinciale Gelderse Energie Maatschappij, en de naamloze vennootschap N.V. GAMOG, Gasmaatschappij Gelderland en anderen zoals bedoeld in punt e van lid 1 van dit artikel, zijn aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de gemeente, veroorzaakt door het gebruik maken van de in het vorige lid omschreven bevoegdheden.
Onze Ministers van Binnenlandse Zaken, van Verkeer en Waterstaat en van Financiën zijn, ieder voor zoveel hem/haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.
Lech, 28 december 1985
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
De Staatssecretaris van Financiën,
Uitgegeven de vierde december 1986
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 1a
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht