Let op. Deze wet is vervallen op 28 juli 2018. U leest nu de tekst die gold op 27 juli 2018.

Besluit aanwijzing Stichting Waarborgfonds Motorverkeer voor ontvangen van gegevens uit het rijbewijzenregister

Uitgebreide informatie
Besluit aanwijzing Stichting Waarborgfonds Motorverkeer voor ontvangen van gegevens uit het rijbewijzenregister
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 128, eerste en derde lid, van de Wegenverkeerswet 1994 juncto artikel 156, onderdeel k, van het Reglement Rijbewijzen;
Besluit:
Artikel 1
De Stichting Waarborgfonds Motorverkeer te Rijswijk wordt aangewezen om gegevens uit het rijbewijzenregister te ontvangen ten behoeve van het uitvoeren van de in de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen aan de Stichting Waarborgfonds Motorverkeer opgedragen wettelijke taak.
Artikel 2
De verstrekking van gegevens uit het rijbewijzenregister aan de Stichting Waarborgfonds Motorverkeer door de Dienst Wegverkeer heeft uitsluitend betrekking op de hieronder genoemde gegevens zoals die in het rijbewijzenregister waren opgenomen op een door de Stichting Waarborgfonds opgegeven peildatum:
a. de geldigheid van een rijbewijs onder opgave van een rijbewijsnummer;
b. naam, adres en woonplaats onder opgave van een rijbewijsnummer, of
c. het rijbewijsnummer onder opgave van naam, adres en woonplaats.
Artikel 3
De verstrekking van de gegevens bedoeld in artikel 2 geschiedt op een door de Dienst Wegverkeer en de Stichting Waarborgfonds Motorverkeer in onderling overleg te bepalen wijze.
Artikel 4
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Deze beschikking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht