Let op. Deze wet is vervallen op 12 november 2008. U leest nu de tekst die gold op 11 november 2008.

Besluit aanwijzing toezichtambtenaren Wet verontreiniging oppervlaktewateren en Wet verontreiniging zeewater

Uitgebreide informatie
Besluit van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat tot aanwijzing van ambtenaren die zijn belast met het toezicht op de naleving van de voorschriften van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en de Wet verontreiniging zeewater (Besluit aanwijzing toezichtambtenaren Wet verontreiniging oppervlaktewateren en Wet verontreiniging zeewater)
De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
Handelende in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;
Gelet op artikel 30 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en artikel 12 van de Wet verontreiniging zeewater, juncto artikel 18.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer;
Besluit:
Artikel 1
De inspecteur-generaal en de inspecteur van het Inspectoraat-Generaal VROM in de betrokken regio en de onder hun bevelen werkzame ambtenaren, met uitzondering van hen die meer in het bijzonder administratieve werkzaamheden uitoefenen, worden aangewezen als ambtenaren, belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens:
a. de Wet verontreiniging oppervlaktewateren , en
b. de Wet verontreiniging zeewater .
Artikel 2
De besluiten van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 29 juni 1979, no. RRW42521 (Stcrt. 145), en van 22 februari 1994, no. RJW169921, houdende aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Wet verontreiniging oppervlaktewateren en Wet verontreiniging zeewater (Stcrt. 16), worden ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichtambtenaren Wet verontreiniging oppervlaktewateren en Wet verontreiniging zeewater.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht