Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2012. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit aanwijzing toezichthouders Belastingdienst

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Economische Zaken van 17 september 2010, nr. WJZ/10088846, tot aanwijzing van toezichthouders Belastingdienst (Besluit aanwijzing toezichthouders Belastingdienst)
De Minister van Economische Zaken,
Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën;
Gelet op artikel 48a van de Wet op het consumentenkrediet en artikel 1 van de Wet uitvoering antiboycotverordening;
Besluit:
Artikel 1
De ambtenaren, werkzaam bij de Belastingdienst, die daartoe door hun bevoegd gezag zijn aangewezen, zijn belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de hierna genoemde wetten bepaalde:
b. de Wet uitvoering antiboycotverordening .
Artikel 2
Het besluit van de Minister van Economische Zaken van 14 december 2006, Stcrt. 252, houdende mandaatverlening aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Belastingdienst , wordt ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Belastingdienst.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 17 september 2010
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht