Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 18 december 2013, nr. IENM/ILT-2013/74125, houdende aanwijzing van toezichthoudende ambtenaren en verlening van mandaat, volmacht en machtiging in verband met de bestuursrechtelijke handhaving van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk (Besluit aanwijzing toezichthouders en mandaat Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk)
De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,
Gelet op artikel 5.10, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor zover het betreft artikel 1 en de artikelen 10:3, eerste lid, en 10:4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht voor zover het betreft de artikelen 2 tot en met 4;
Gezien de instemming van de gemandateerden;
Besluit:
Artikel 1
Met het toezicht op de naleving van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk zijn belast de functionarissen, genoemd in de bij dit besluit behorende bijlage 1 .
1.
Aan de functionarissen, genoemd in de bij dit besluit behorende bijlage 2 , wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van de overige daarmee verband houdende handelingen ter bestuursrechtelijke handhaving van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk .
2.
De functionarissen, bedoeld in het eerste lid, kunnen voor de in het eerste lid bedoelde aangelegenheden ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan onder hen ressorterende functionarissen.
3.
Het eerste lid is niet van toepassing op het nemen van beslissingen op bezwaarschriften.
Artikel 3
Het krachtens mandaat en volmacht ondertekenen van stukken luidt als volgt:
DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
gevolgd door de aanduiding van de gemandateerde functionaris.
Artikel 4
De gemandateerde neemt bij de uitoefening van het mandaat, de volmacht en de machtiging de instructies van de inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport in acht.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 9 december 2013.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders en mandaat Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht