Let op. Deze wet is vervallen op 19 juli 2006. U leest nu de tekst die gold op 18 juli 2006.

Besluit aanwijzing toezichthouders en opsporingsambtenaren divisie Vervoer Inspectie Verkeer en Waterstaat 2002

Uitgebreide informatie
Besluit houdende aanwijzing van toezichthoudende en opsporingsambtenaren van de divisie Vervoer van de Inspectie Verkeer en Waterstaat
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Handelende in overeenstemming met de Minister van Justitie;
Gelet op artikel 43, onderdeel c, van de Wet goederenvervoer over de weg, artikel 3, eerste lid, van het besluit van 7 april 1995 houdende aanwijzing van ambtenaren belast met opsporing als bedoeld in artikel 159, onderdeel c, van de Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 247), artikel 60, eerste lid, onderdeel c, van de Wet vervoer binnenvaart, artikel 7, onderdeel c, van de Wet capaciteitsbeheersing binnenvaartvloot, artikel 11, eerste lid, van de Wet vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart, artikel 87, eerste lid, van de Wet personenvervoer 2000, en artikel 34, eerste lid, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen;
Besluit:
Artikel 1
De ambtenaren van de divisie Vervoer van de Inspectie Verkeer en Waterstaat die zijn belast met toezicht en opsporing worden aangewezen als de ambtenaren van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat bedoeld in:
f. artikel 87, eerste lid, van de Wet personenvervoer 2000, met uitzondering van het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 12 tot en met 14 en hoofdstuk II van de Wet personenvervoer 2000 voorzover dit betrekking heeft op concessies, door de Minister van Verkeer en Waterstaat verleend voor openbaar vervoer per trein.
Artikel 2
Het Besluit aanwijzing toezichthouders en opsporingsambtenaren Rijksverkeersinspectie 2002 wordt ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2002.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders en opsporingsambtenaren divisie Vervoer Inspectie Verkeer en Waterstaat 2002.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht