Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 9 juli 2013, nr. IENM/BSK-2013/127535, houdende aanwijzing van toezichthouders en opsporingsambtenaren bij de Inspectie Leefomgeving en Transport betreffende vervoerswetgeving (Besluit aanwijzing toezichthouders en opsporingsambtenaren Inspectie Leefomgeving en Transport betreffende vervoerswetgeving)
De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,
Handelende in overeenstemming met de Minister van Veiligheid en Justitie;
Gelet op artikel 5.1, eerste lid, onderdeel b, van de Wet wegvervoer goederen, artikel 3, eerste lid, van het Besluit van 7 april 1995 houdende aanwijzingen van ambtenaren belast met opsporing als bedoeld in artikel 159, onderdeel c, van de Wegenverkeerswet 1994, artikel 7, onderdeel b, van de Wet capaciteitsbeheersing binnenvaartvloot en artikel 87, eerste lid, onderdeel a, en vierde lid, van de Wet personenvervoer 2000;
Besluit:
Artikel 1
De ambtenaren van de Inspectie Leefomgeving en Transport belast met toezicht en opsporing worden aangewezen als de ambtenaren van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu bedoeld in:
d. artikel 87, eerste lid, onderdeel a, vierde en zesde lid, van de Wet personenvervoer 2000, met uitzondering van het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 12 tot en met 14 en hoofdstuk II van de Wet personenvervoer 2000 voor zover dit betrekking heeft op concessies door de Minister van Infrastructuur en Milieu verleend voor openbaar vervoer per trein.
Artikel 2
Het Besluit aanwijzing toezichthouders en opsporingsambtenaren Inspectie Leefomgeving en Transport op het gebied van de vervoerswetgeving , vastgesteld bij besluit van 23 april 2012 (Stcrt. 2012, nr. 8845), wordt ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met de datum van inwerkingtreding van de artikelen, bedoeld in artikel 1, onderdelen a tot en met d.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders en opsporingsambtenaren Inspectie Leefomgeving en Transport betreffende vervoerswetgeving.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht