Let op. Deze wet is vervallen op 20 juli 2012. U leest nu de tekst die gold op 19 juli 2012.

Besluit aanwijzing toezichthouders Gaswet en daarop gebaseerde regelgeving

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 5 december 2011 , nr. WJZ / 11169640, houdende de aanwijzing van toezichthouders Gaswet en daarop gebaseerde regelgeving
De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;
Gelet op artikel 59, derde lid, van de Gaswet;
Besluit:
Artikel 1
Als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens paragraaf 1.2 en van de artikelen 35a, 54 tot en met 57 en 80 tot en met 85a van de Gaswet worden aangewezen de ambtenaren van de in artikel 5a, vierde lid, van de Mededingingswet bedoelde eenheid van de mededingingsautoriteit.
1.
Onverminderd het bepaalde in artikel 1 worden als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de op de artikelen 8 en 35a van de Gaswet gebaseerde artikelen 7, tweede lid, 8, 9, 10, tweede lid, 11 en 14 tot en met 20 van de Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas aangewezen de inspecteur-generaal der mijnen en de onder hem vallende inspectieambtenaren.
2.
In afwijking van artikel 1 worden als ambtenaren, belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens artikel 8a van de Gaswet, aangewezen de inspecteur-generaal der mijnen en de onder hem vallende inspectieambtenaren.
Artikel 3
Het Besluit van de Minister van Economische Zaken van 9 april 2009, nr. WJZ/9062467, tot aanwijzing van ambtenaren van de Nederlandse mededingingsautoriteit alsmede van Staatstoezicht op de Mijnen als toezichthouders op artikelen van de Gaswet en daarop gebaseerde regelgeving (Stcrt. 2009, 78) wordt ingetrokken.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht