Let op. Deze wet is vervallen op 4 maart 2011. U leest nu de tekst die gold op 3 maart 2011.

Besluit aanwijzing toezichthouders Kaderwet EZ-subsidies

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Economische Zaken van 7 juni 2005, nr. WJZ 5034730, houdende aanwijzing van personen belast met het toezicht als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Kaderwet EZ-subsidies (Besluit aanwijzing toezichthouders Kaderwet EZ-subsidies)
De Minister van Economische Zaken,
Gelet op artikel 8, eerste lid, van de Kaderwet EZ-subsidies;
Besluit:
Artikel 1
Als personen, belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Kaderwet EZ-subsidies bepaalde, worden aangewezen:
a. de ambtenaren van de Auditdienst van het Ministerie van Economische Zaken;
b. de taakmanagers, de manager speciale controles en handhaving van het taakveld fiscale en regionale innovatiestimulering en het hoofd van de afdeling Interne Controle van het Agentschap NL van het Ministerie van Economische Zaken.
Artikel 2
Het besluit van de Minister van Economische Zaken van 8 maart 2002, kenmerk WJZ 02012262, houdende aanwijzing ambtenaren toezicht Kaderwet EZ-subsidies wordt ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Kaderwet EZ-subsidies.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 7 juni 2005
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht