Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu tot aanwijzing van ambtenaren die zijn belast met het toezicht op de naleving van de voorschriften van de Waterwet, de Ontgrondingenwet en de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Besluit aanwijzing toezichthouders water- en wegbeheer)
De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,
Gelet op de artikelen 8.3 van de Waterwet, 22 van de Ontgrondingenwet juncto 5.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en 5, eerste lid, van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken;
Besluit:
Artikel 1
Met toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Waterwet zijn belast:
a. voor zover het rijkswateren betreft, de ambtenaren van de Rijkswaterstaat werkzaam onder verantwoordelijkheid van een hoofdingenieur-directeur van een landelijke of van een regionale dienst;
b. voor zover het rijkswateren betreft, de ambtenaren van de Inspectie Verkeer en Waterstaat werkzaam onder verantwoordelijkheid van de inspecteur-generaal;
c. voor zover het rijkswateren betreft, de ambtenaren van het Inspectoraat-Generaal VROM werkzaam onder verantwoordelijkheid van de inspecteur-generaal;
d. voor zover het een watervergunning met betrekking tot regionale wateren betreft die met toepassing van artikel 6.17 van de Waterwet door het hoogste gezag is verleend, de door de beheerder van de regionale wateren aangewezen toezichthouders;
e. voor zover het betreft toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de hoofdstukken 5 en 6 van de Waterwet of krachtens artikel 10.1 van de Waterwet, de ambtenaren van de gemeente Amsterdam werkzaam bij de Nautische Sector van Haven Amsterdam en de ambtenaren van het Havenbedrijf Rotterdam N.V., Divisie Havenmeester, te Rotterdam.
Artikel 2
Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Ontgrondingenwet zijn, voor zover het de rijkswateren betreft, belast:
a. de ambtenaren van de Rijkswaterstaat werkzaam onder verantwoordelijkheid van een hoofdingenieur-directeur van een landelijke of van een regionale dienst;
b. de ambtenaren van de Inspectie Verkeer en Waterstaat werkzaam onder verantwoordelijkheid van de inspecteur-generaal.
Artikel 3
Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet beheer rijkswaterstaatswerken zijn belast de ambtenaren van de Rijkswaterstaat, werkzaam onder verantwoordelijkheid van een hoofdingenieur-directeur van een regionale dienst.
Artikel 4
Het Besluit aanwijzing toezichthouders waterbeheer wordt ingetrokken.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders water- en wegbeheer.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht